Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Отговор на ДМИТРИЙ ДОМАЕВ

ИЗВЛЕЧЕНИЕ

№ 26-00-318/04.06.2012 г.

ДО ДМИТРИЙ ДОМАЕВ
УПРАВИТЕЛ НА „ЛИДИНГ” ЕООД
УЛ. СПОРТНА 5
ГР. БУРГАС

 Уважаеми господин ДОМАЕВ,

 Предвид обстоятелството, че недвижим имот, представляващ част от поземлен имот № 307, с площ от 80 кв.м., разположен в съседство до сградата, собственост на „Лидинг” ООД в Промишлена зона „Север”, гр. Бургас, за ползването на който са подписани Споразумителен протокол № 67/14.05.2007 г., Споразумение № 140 от 18.02.2008 г. и Споразумение № 2 от 17.05.2010 г., уреждащи облигационните отношения между Държавата и „Лидинг” ООД относно дължимото обезщетение за ползването на описания по-горе недвижим имот, е налице правен спор относно собствеността на описания имот между Държавата и „Славянка” АД и е висящо гр. д. № 13/2012 г., Ви изпращам проект за Допълнително споразумение, с което да договорим, че натрупаните задължения, както и всички последващи вноски по Споразумението за изплащане на обезщетение за ползването на имота са дължими, но се отлагат до приключване на съдебния спор относно собствеността на имота и то в случай, че Държавата спечели правния спор.

Моля да подпишете и трите екземпляра от споразумението и да върнете всички подписани екземпляри от него. Подписаните оригинали ще бъдат изведени в регистрите към Областна администрация на област Бургас, след което един екземпляр от него ще Ви бъде изпратен.

Приложения:

  • Проект за допълнително споразумение – 3 екземпляра.

С уважение,

Константин Гребенаров
Областен управител на област Бургас

Добавено : вторник, 17 юли 2012 00:00 горе назад 2396