Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Отговор на молба на Виолета Накова

ИЗВЛЕЧЕНИЕ

№ 94-00-330/04.05.2012 г.

ДО ВИОЛЕТА КАМЕНОВА НАКОВА
УЛ. „ЛЕРМОНТОВ” № 38, ЕТ. 2
ГР. БУРГАС
ПК 8000

КОПИЕ ДО: ДИМИТЪР НИКОЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС
УЛ. "АЛЕКСАНДРОВСКА" 26
8000 БУРГАС

КОПИЕ ДО: АДМИНИСТРАЦИЯТА НА
ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
БУЛ. „ДОНДУКОВ” № 1
ГР. СОФИЯ
ПК 100

/на Ваш изх. № 94-00-1064/15.03.2012 г./

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ВЕЛЕВА,

   Изпращам настоящото като допълнение към отговора на писмо, постъпило с вх. № 02-00-1/19.03.2012 г., с което в Областна администрация – Бургас е изпратена за проверка и становище жалба до Президента на Република България относно жилищния въпрос на граждани, живели в жилище находящо  се в гр. Бургас, ул. „Лермонтов” № 28. С настоящото Ви уведомявам, че изложеното в предходно писмо, касаещо държателя настанен на ет. 1 от имота, предмет на проверката, е относимо  и относно, лицата обитаващи втория етаж от сградата, като правя следното уточнение:

Стойка Стефанова Велева и Васил Димитров Георгиев са единствените държали на въпросния имот, с които Областния управител на област Бургас е имал отношения. Те са държали част от имот, в който Държавата и „НТ НЕРОТЕК” ЕООД, ЕИК 831314734, със седалище и адрес на управление: гр. София, общ. Столична, район Оборище, ул. „Г.С.Раковски” № 56, вх. А, ап. 8, представлявано от Управителя Йордан Николов Христов са били съсобственици, а именно двуетажна жилищна сграда с идентификатор 07079.610.74.1, с площ от 210 кв. м., с предназначение на сградата жилищна сграда: еднофамилна, както и дворното място, в което е разположена сградата, а именно ПИ с идентификатор 07079.610.74, с площ от 213 кв.м., с адрес на имота: гр. Бургас, ул. „Лермонтов” № 38. Собствеността на Държавата е била върху ½ идеална част от описания недвижим имот, актуван с Акт за частна държавна собственост № 4884/29.03.2010 г., утвърден от Областния управител на област Бургас.

До 2007 г. имотът е ползван на основание сключени между лицата и Областния управител на област Бургас договори за наем, като след измененията на Закона за държавната собственост /Обн. ДВ, бр. 78 от 26.09.2006 г./ право на настаняване в държавни ведомствени жилища имат лицата, които са в трудово или служебно правоотношение с Областна администрация на област Бургас, като в закона са посочени и допълнителни условия, на които служителите трябва да отговарят, т.е. лицата, които са ползвали имота не са попадали в категорията на лицата, които могат да бъдат настанени в жилище – държавна собственост, в управление на Областен управител на област Бургас.

Добавено : четвъртък, 10 май 2012 00:00 горе назад 2435