Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Съобщение от областния управител на област Бургас

Областният управител на област с административен център гр. Бургас, на основание § 4к, ал. 6 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ПЗР на ЗСПЗЗ) и чл. 28, ал. 8 от Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ съобщава, че със Заповед № РД-09-21 от 29.05.2024 г. е одобрена промяна на плана на новообразуваните имоти (ПНИ) на м. „Външната чешма“, землище на гр. Черноморец, община Созопол, обл. Бургас и промяна на Регистъра към плана, в обхвата на новообразувани поземлени имоти (НПИ) №№ 42.342, 42.344 и 42.402, предмет на Решение № 14 от 18.12.2018 г. на Бургаски районен съд, и е одобрена промяна на ПНИ на м. „Външната чешма“, землище на гр. Черноморец, община Созопол, в обхвата на НПИ №№ 42.603, 42.341, 42.604 и 42.360, за които се променят границите, съответно и площите на имотите, без да се променя собствеността им, вследствие промяната в границите на имотите, предмет на Решение № 14 от 18.12.2018 г. на Бургаски районен съд.

Жалби срещу одобрената промяна на ПНИ могат да се подават от заинтересуваните лица чрез областния управител пред Административния съд в 14-дневен срок от съобщаването на заповедта в “Държавен вестник”.

Заповедта е обнародвана в “Държавен вестник” бр. 50 от 14.06.2024 г.

Добавено : понеделник, 17 юни 2024 16:31 горе назад 34