Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Съобщение от областния управител на област Бургас

Областният управител на област с административен център гр. Бургас, на основание § 4к, ал. 6 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ПЗР на ЗСПЗЗ) и чл. 28, ал. 8 от Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ съобщава, че със Заповед № РД-09-20 от 29.05.2024 г. е одобрен плана на новообразуваните имоти (ПНИ) в М 1:1000 и регистъра към него на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за местност „Ново селище“, село Атия, землище на гр. Черноморец, община Созопол, област Бургас.
Жалби срещу одобрения ПНИ могат да се подават от заинтересуваните лица чрез областния управител пред Административния съд в 14-дневен срок от съобщаването на заповедта в “Държавен вестник”.
Заповедта е обнародвана в “Държавен вестник” бр. 50 от 14.06.2024 г.

Добавено : понеделник, 17 юни 2024 16:26 горе назад 33