Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Покана за провеждане на консултации за състав на Районна избирателна комисия - Бургас

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 

№ 91-97-86/10.04.2024г.

 

 

 

ДО

 

КОАЛИЦИЯ „ГЕРБ – СДС“

КОАЛИЦИЯ „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“

ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“

КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

ПАРТИЯ „ИМА ТАКЪВ НАРОД“

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ/ГОСПОДА,

 

С Укази № 100 и № 102 от 9.04.2024г. на Президента на Република България е насрочено провеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

С решение № 3051-ЕП/НС от 9.04.2024 г. на Централната избирателна комисия са определени правила и срокове за провеждане на консултации при областните управители за определяне съставите на районните избирателни комисии и назначаването им за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

В тази връзка и на основание чл. 60 от Изборния кодекс, Ви уведомявам, че на 14.04.2024г. от 11.00 ч. в заседателната зала на 1-ви етаж в сградата на Областна администрация Бургас, ул. „Цар Петър” № 1 ще се проведат консултации между политическите партии и коалиции за определяне състава на Районна избирателна комисия Бургас за провеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

В консултациите участват парламентарно представените партии и коалиции в 49-то Народно събрание: Коалиция „ГЕРБ-СДС“; Коалиция „ПП-ДБ“; Партия „ДПС“; Партия „Възраждане“; Коалиция „БСП за България“ и ПП „ИТН“.

В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са представени в 49-то Народно събрание.

Районната избирателна комисия се състои от председател, до четирима, но не по-малко от двама заместник-председатели, секретар и членове.

Представителите на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в РИК.

Всяка парламентарно представена партия или коалиция има право на поне един член във всяка РИК.

Председателят, заместник-председателите и секретарят не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция.

При назначаването на членовете на РИК, включително председател, заместник-председатели и секретар, се запазва съотношението между парламентарно представените партии и коалиции в 49-то Народно събрание съобразно броя на народните представители от всяка парламентарна група до 14 април 2024 г. вкл., като се използва методът на най-големия остатък, но не по-малко от един член от всяка парламентарно представена партия или коалиция.

Съгласно чл. 61, ал. 4, т. 2 от ИК, съставът на РИК-Бургас се състои от 17 членове, включително председател, двама заместник-председатели и секретар. При спазване  съотношението между партиите и коалициите, техният брой, разпределен по партии е определен от ЦИК, както следва:

-          Коалиция „ГЕРБ - СДС“ – 5 членове;

-          Коалиция „ПП - ДБ“ – 4 членове;

-          Партия „ДПС“ - 3 членове;

-          Партия „Възраждане“ – 2 членове;

-          Коалиция „БСП за България“ – 2 членове;

-          Партия „Има такъв народ“ – 1 член.

В случай че парламентарно представените партии и коалиции не са направили поименни предложения за всички членове, на които имат право, включително са направили предложения за по-малко членове, незаетите места се попълват по предложение на други партии и коалиции, участвали в консултациите при областния управител, чрез жребий. (чл. 61, ал. 7 ИК).

При провеждане на консултациите партиите и коалициите представят:

            а) писмено предложение за състав на РИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност, телефон за контакт и партията или коалицията, която ги предлага;

            б) заверено копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от датата на насрочване на изборите – 09.04.2024 г. (по изключение е допустимо представяне на удостоверение, издадено по-рано), или заверено копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;

            в) пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;

            г) копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше училище (ако все още няма издадена диплома); в случай че висшето образование е придобито извън страната, е необходимо то да бъде признато по надлежния ред;

            д) предложение на партиите и коалициите по т. 1 за резервни членове;

            е) декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено за член на РИК и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс (приложение към решението).

 

            За резултатите от проведените консултации се съставя протокол, който се подписва от всички участници в тях. При отказ да се подпише протоколът от участник в консултациите, както и когато протоколът е подписан с особено мнение, се прилагат мотивите на отказалите да го подпишат и особените мнения. Прилагат се и писмените възражения на партиите и коалициите, ако има такива.

 

            За членове на районна избирателна комисия се назначават лица, които:

а) са български граждани;

а) са навършили 18 години;

б) не са поставени под запрещение;

в) не изтърпяват наказание лишаване от свобода;

г) не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията, както и не са освобождавани от наказателна отговорност за умишлено престъпление;

д) живели са най-малко през последните три месеца в Република България или в друга държава – членка на Европейския съюз – имат адресна регистрация по постоянен адрес в Република България към 9 март 2024 г. и имат настоящ адрес на територията на Република България или на държава-членка на Европейския съюз към 9 март 2024 г.;

е) владеят български език;

ж) са с висше образование или приравнените на него по Закона за висшето образование.

Обстоятелствата по букви „а” – „е“ се установяват с декларация (приложение към решението), а по буква „ж” – с копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше училище (в случай, че все още няма издадена диплома).

Докато заема длъжността си, член на районна избирателна комисия не може да бъде:

 а) кандидат, съпруг на кандидат или да се намира във фактическо съжителство с кандидат за член на Европейския парламент от Република България или с кандидат за народен представител;

б) лице на изборна длъжност в държавен или местен орган;

в) орган на изпълнителната власт;

г) заместник-министър;

д) главен секретар на президента на републиката, Народното събрание или Министерския съвет;

е) главен секретар на министерство или областна администрация;

ж) секретар на община, район или кметство;

з) съдия, прокурор или следовател;

и) съдия в Конституционния съд;

к) заместник-областен управител или заместник-кмет;

л) военнослужещ във въоръжените сили;

м) служител в Министерството на вътрешните работи, Държавна агенция „Разузнаване“, Националната служба за охрана, Държавна агенция „Технически операции“ или в Държавна агенция „Национална сигурност“.

Членовете на районната избирателна комисия не могат да бъдат помежду си съпрузи или във фактическо съжителство, роднини по права линия, братя и сестри.

Настоящата покана ще бъде обявена на интернет страницата на Областна администрация Бургас - http:// www.bs.government.bg.

 

 

ПЛАМЕН ЯНЕВ /П/

Областен управител на област Бургас

Добавено : сряда, 10 април 2024 15:01 горе назад 329