Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
СТАТИСТИКА НА ФАМИЛНИЯ БИЗНЕС В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ 2022 ГОДИНА

Семейните предприятия представляват значителна част от съществуващите европейски компании, които в голяма степен допринасят за развитието на Европейската икономика. От 2015 г. Националния статистически институт провежда статистическо проучване за Семейния бизнес в България. Целта на наблюдението е да се подобри наличността на надеждни статистически данни за фамилния бизнес и да се оцени ролята на тези предприятия в българската икономика.

Данни за фамилния бизнес се събират от предприятия и организации, извършващи дейност на територията на страната. Основен източник на информация е годишната отчетност за дейността на предприятията.

През 2022 г. 6 659 са активните предприятия в област Бургас, които декларират, че бизнеса им е семеен. В сравнение с 2021 г. техния брой се увеличава с 548, или с 9.0%, докато в сравнение с 2017 г. броят им намалява с 256, или 3.7%.

През 2022 г. на територията на област Бургас функционират 6.4% от активните фамилни предприятия в страната, което я поставя на четвърто място. Най-много фамилни предприятия има в областите София (столица) с 21.4% (22 422 предприятия), Пловдив с 9.8% (10 303 предприятия) и Варна с 6.4% (6 750 предприятия) относителен дял на активните фамилни предприятия.

 Фиг. 1. Активни фамилни предприятия в област Бурас през периода 2017 - 2022 година

 

През 2022 г. броят на заетите лица в семейния бизнес в област Бургас е 19 074, или 5.0% от заетите лица в активните фамилни предприятия в страната. В сравнение с 2021 г. техния брой се увеличава с 652, или с 3.5%, докато в сравнение с 2017 г. броят им намалява с 2 263, или 10.6%.

 

Фиг. 2. Заети лица в активните фамилни предприятия в област Бургас

през периода 2017 - 2022 година

 

Бургас е на четвърто място сред областите с най-голям относителен дял на заетите в активните фамилни предприятия. Първа е област София (столица) с 86 118 заети, или 22.4%, следвана от област Пловдив с 41 305 заети лица, или 10.7% и област Варна с 26 625 заети, или 6.9%.

 

Методологични бележки

 

Наблюдението е изчерпателно и обхваща всички предприятия, които са попълнили раздел Фамилен бизнес в Справка за предприятието, с форма на собственост частна и класифицирани по КИД-2008.

Данните се събират от годишните отчети на нефинансовите предприятия, съставящи и несъставящи баланс, на финансовите предприятия, на предприятията с нестопанска цел и банките. Във всички отчети справката е унифицирана и представлява тяхна неразделна съставна част. Дейността на предприятието, независимо от големината му, е фамилен бизнес, когато е изпълнено едно от двете условия:

  • Мнозинството от дяловете, които дават право на вземане на решение, са притежание на физическото лице, създало или придобило предприятието, и/или неговите съпруг(а), деца, родители и/или други преки наследници и поне един представител на семейството или рода участва официално в управлението на предприятието;
  • Ако акции на предприятието се търгуват на борсата - физическото лице, създало или придобило предприятието, и/или неговите съпруг(а), деца, родители и/или други преки наследници, трябва да притежават (заедно) най-малко 25% от акциите, даващи право на глас и поне един представител на семейството или рода да участва официално в управлението на предприятието.

Брой семейни предприятия е броят на отчетените предприятия за последната отчетна година, които са декларирали че техният бизнес е семеен. Заетостта в семейните предприятия е персоналът, представен с понятията наети и заети лица:

  • Наети лица са лицата, които са в трудово правоотношение с работодателя съгласно Кодекса на труда и в служебно правоотношение съгласно Закона за държавния служител, по силата на които правоотношения те получават възнаграждение в пари или натура под формата на работна заплата за извършена в определен обем и качество работа, независимо дали договорът за наемане е постоянен или временен, на пълно или непълно работно време;
  • Заети лица - включва наетите и самонаетите лица, ангажирани в дадена производствена дейност, попадаща в производствените граници на системата.

Повeче информация и данни за Статистика на фамилния бизнес са достъпни в Информационна система „ИНФОСТАТ“ (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=292) и на сайта на НСИ, раздел „Бизнес регистър“ (https://nsi.bg/node/17312/).

Добавено : понеделник, 11 декември 2023 13:23 горе назад 103