Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
ВЪВЕДЕНИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НОВОПОСТРОЕНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ И ЖИЛИЩА В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)


По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Бургас през третото тримесечие на 2023 г. е 136, а новопостроените жилища в тях са 1 073. От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през третото тримесечие на 2023 г. 89.7% са със стоманобетонна конструкция и 10.3% с тухлена конструкция. Спрямо третото тримесечие на 2022 г. сградите намаляват с 3.5%, докато жилищата в тях се увеличават - с 520, или с 94.0% (фиг. 1).


Фиг. 1. Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища

в област Бургас по тримесечия

 

Най-висок е делът на новопостроените жилища с три стаи (33.5%), следват тези с две стаи (30.3%), а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи - 1.4% (фиг. 2).


Фиг. 2. Въведени в експлоатация новопостроени жилища в област Бургас

по брой на стаите

 

 

Общата полезна площ на новопостроените жилища през третото тримесечие на 2023 г. е 66 234 кв. м, или с 36.0% повече в сравнение със същото тримесечие на 2022 г., а жилищната площ с 42.7% и достига 48 546 кв. метра (фиг. 3).

Същевременно средната полезна площ на едно новопостроено жилище намалява от 88.0 кв. м през третото тримесечие на предходната година на 61.7 кв. м през същото тримесечие на 2023 година.

Фиг. 3. Обща полезна и жилищна площ на въведените в експлоатация

новопостроени жилища в област Бургас по тримесечия

 

 

Методологични бележки

 

Статистическите данни за новопостроените жилищни сгради и жилища са разработени на базата на тримесечна информация, получавана от общинските администрации.

В обхвата на наблюдението се включват новопостроените жилищни сгради с одобрен приемателен протокол обр. 16 или издадено разрешение за ползване съгласно Наредба № 2/31.07.2003 г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Жилищната площ включва площта на стаите и на кухните с площ 4 и повече кв. метра. До 31.12.2018 г. площта на кухните с площ над 4 кв. м се разглежда отделно.

Спомагателната площ включва площта на спомагателните помещения, стаите и кухните с площ по-малка от 4 кв. м, вестибюлите с портал и друга преграда, коридорите, антретата, баните, тоалетните, килерите, дрешниците, другите спомагателни помещения (сушилни, перални, балкони и лоджии) независимо от големината на площта им.

Полезната площ на жилището представлява сума от жилищната и спомагателната площ.

Средната полезна площ на жилището е отношение на полезната площ към броя на жилищата.

Повече информация и данни за въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища са достъпни в Информационна система „ИНФОСТАТ“ (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=152) и на сайта на НСИ, раздел „Краткосрочна статистика на жилищните сгради“ (http://www.nsi.bg/node/3087/).

Добавено : понеделник, 20 ноември 2023 13:32 горе назад 127