Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023 ГОДИНА

През третото тримесечие на 2023 г. общинските администрации на територията на област Бургас са издали разрешителни за строеж на 161 жилищни сгради с 1 027 жилища в тях и 100 442 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 30 други сгради с 47 732 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 20.1%, жилищата в тях - с 62.5%, а общата им застроена площ с 33.3%. Броят на разрешителните за строеж, издадени на други сгради, са с 18.9% по-малко, докато тяхната РЗП се увеличава - с 41.4%.

Фиг. 1. Издадени разрешителни за строеж на нови сгради по видове

и по тримесечия в област Бургас

 

В сравнение с третото тримесечие на 2022 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради намаляват с 14.8%, докато жилищата в тях се увеличават - с 25.6%, а разгънатата им застроена площ - с 12.7%. Регистриран е спад на разрешителните за строеж, издадени на други сгради с 21.1%, докато при разгънатата им застроена площ е отчетен ръст с 21.1%.

 
Фиг. 2. Издадени разрешителни за строеж на нови сгради - разгъната застроена площ по видове и по тримесечия в област Бургас

 

През третото тримесечие на 2023 г. на територията на област Бургас е започнал строежът на 76 жилищни сгради с 857 жилища в тях и с 96 269 кв. м РЗП и на 17 други сгради с 60 372 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите нови жилищни сгради намаляват с 44.1%, докато жилищата в тях се увеличават с 18.7%, а тяхната РЗП - с 23.2%. Броят на започнатите други сгради са по-малко с 34.6%, докато общата им застроена площ се увеличава със 153.5%.

В сравнение с третото тримесечие на 2022 г. започнатите нови жилищни сгради намаляват с 39.7%, докато жилищата в тях се увеличават с 26.4%, а общата им застроена площ - с 27.0%. Започнатият строеж на други видове сгради намаляват с 10.5%, докато общата им застроена площ се увеличава близо четири пъти.


 Методологични бележки

 

Тримесечното статистическо наблюдение за издадените разрешителни за строеж и започнатото строителство осигурява информация както за издадените от местните администрации разрешителни за строеж, така и за започнатото строителство на нови сгради според техния вид и разгъната застроена площ. Тази информация може да се използва като индикатор за бъдещата активност на строителните предприятия в страната.

Видовете сгради се посочват в съответствие с Класификацията на сградите и строителните съоръжения (КСС - 2001) и се подразделят на:

  • Жилищни - сгради, полезната площ на които в голямата си част е предназначена за жилищни цели за постоянно обитаване.
  • Нежилищни - сгради за различни нежилищни нужди, които включват:

-     административни - офиси и сгради за административна дейност на ведомства и други организации и сдружения (представителни сгради - банки, пощи, правителствени сгради, сгради за конференции, конгреси, съдилища, общини);

-     други сгради - всички останали видове сгради, предназначени за различни дейности: производствена, търговска, транспортна, просветна, културна, спортна, селскостопанска, здравеопазване, бази за почивка и краткосрочно пребиваване (хотели, мотели, почивни домове, хижи и др.)

Разгъната (обща) застроена площ на сградите е сумата от застроените площи на всички етажи по външни измерения.

Повече информация и данни за издадените разрешителни за строеж и започнатото строителство на нови сгради са достъпни в Информационна система „ИНФОСТАТ“ (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=99) и на сайта на НСИ, раздел „Други месечни и тримесечни данни“ (http://www.nsi.bg/node/13215/).

 

Добавено : понеделник, 20 ноември 2023 13:29 горе назад 152