Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
ДОМАКИНСТВА КЪМ 7 СЕПТЕМВРИ 2021 Г. В ОБЛАСТ БУРГАС

Окончателни данни

Преброяването на населението и жилищния фонд е единственият източник за получаване на изчерпателна информация за домакинствата в страната.

Домакинството се формира на основата на съвместното съжителство на група хора, независимо дали са в родствени или неродствени връзки помежду си, или живеят в една общност, подчинена на общ режим.

Към 7.09.2021 г. населението в област Бургас живее в 165 251 домакинства. Повече от три четвърти (77.9%) от всички домакинства живеят в градовете.

1.        Домакинства, лица в домакинствата[1] и среден брой членове в едно домакинство по местоживеене в област Бургас към 7.09.2021 година

 

Местоживеене

Общо

Обикновени домакинства

Колективни домакинства

       

Общо за областта

165251

165197

54

Брой лица в домакинства

376804

375104

1700

Среден брой членове в домакинство

2.3

2.3

31.5

       

в градовете

128771

128734

37

Брой лица в домакинства

287538

286687

851

Среден брой членове в домакинство

2.2

2.2

23.0

       

в селата

128771

36463

17

Брой лица в домакинства

287538

88417

849

Среден брой членове в домакинство

2.2

2.4

49.9

 

Обикновено домакинство са две и повече лица, които живеят в едно жилище или част от жилище и имат общ бюджет, независимо дали имат или нямат родствени връзки помежду си. Домакинство е и едно лице, което живее в самостоятелно жилище, стая или част от стая и е на самостоятелен бюджет.

Колективно домакинство образуват група лица, които живеят постоянно в един колектив, имат общ бюджет и са подчинени на общ режим. Като членове на колективни домакинства се преброяват лицата, живеещи в пансиони, интернати, оздравителни училища, домове за медико-социални грижи за деца, социални домове, защитени жилища, манастири, затвори, домове за временно настаняване на бездомни и други.


[1] Лицата в домакинствата са по-малко от преброеното население, защото не са включени лицата, добавени от административни източници, за които в използваните при преброяването регистри липсва информация необходима при формирането на домакинствата.


1.            
Обикновени домакинства[1]

1.1.        Брой и численост на домакинствата

Към 7 септември 2021 г. в област Бургас живеят 165 197 домакинства, като в сравнение с преброяването през 2011 г. броят им намалява с 1 230 (0.7%), а лицата в тях - с 36 721 души или с 8.9%. В градовете живеят 77.9% от домакинствата.

За периода между последните две преброявания се наблюдава увеличение на относителния дял на малките домакинства - едночленни и двучленни от 56.6% до 64.2% през 2021.

Броят на едночленните домакинства от 46 172 през 2011 г. нараства на 56 396 през 2021 г., а относителният им дял от всички домакинства нараства за същия период с 6.4 процентни пункта (от 27.7% на 34.1%). За същия период двучленните домакинства се увеличават с 1 668 броя и към 7.09.2021 г. са 49 614. Относителният им дял нараства с 1.2 процентни пункта.

През периода 2011 - 2021 г. тричленните домакинства намаляват с 5 936 и към 7.09.2021 г. броят им възлиза на 30 251. Те съставляват 18.3% от всички домакинства в страната.

Абсолютно и относително намаление се установява и при домакинствата с четири и повече лица. Между последните две преброявания броят им намалява от 36 122 на 28 936 домакинства, а относителният им дял намалява с 4.2 процентни пункта.

Фиг. 1. Структура на домакинствата в област Бургас по брой на членовете за 2011 и 2021 година[1] В следващия текст терминът „обикновено/и домакинство/а“ е заменен с „домакинство/а“. Там, където информацията се отнася за колективни домакинства, това е изрично посочено.

 

1.2.                         Домакинства с деца под 16-годишна възраст

Продължава тенденцията на увеличаване на относителния дял на домакинствата без деца под 16-годишна възраст. Към 7 септември 2021 г. 125 386 (75.9%) от домакинствата в областта са без деца под 16 години.

2.   
Структура на домакинствата в област Бургас по брой на децата под 16 години за 2011 и 2021 година

 

 

(Проценти)

Брой на децата под 16 години

Години на преброяванията

2011

2021

     

Област Бургас

100.0

100.0

Без деца

73.5

75.9

Едно дете

16.5

15.0

Две деца

8.6

7.7

Три деца

1.0

1.0

Четири и повече деца

0.4

0.4

 

За десетгодишния период между последните две преброявания броят на тези домакинства се увеличава с 3 142.

Домакинствата с деца под 16 години са 39 811 броя и намаляват с 4 372 спрямо 2011 година. В 62.3% от тези домакинства има само по едно дете в тази възрастова група.


1.3.                       
 Основни характеристики на главата на домакинството

Към 7.09.2021 г. в 56.5% от домакинствата в областта глава на домакинството е на възраст до 60 години. В сравнение с предишното преброяване този относителен дял е намалял с 6.5 процентни пункта.

В същото време 52.1% от всички домакинства имат за глава на домакинството икономически активни лица (48.0% - заети и 4.1% - безработни). Икономически неактивни са главите на 47.9% от домакинствата в областта.

Фиг. 2. Структура на домакинствата по икономическа активност на главата

на домакинството, местоживеене и години на преброяванията

 

Разпределението на домакинствата по етнически групи е направено в зависимост от посочения отговор на главата на домакинството. В 126 100 домакинства (82.7%) главата на домакинството в област Бургас се самоопределя към българската етническа група, в 17 365 домакинства (11.4%) - към турската етническа група, а в 4 195 домакинства (2.8%) - към ромския етнос. При 2 050 (1.3%) домакинства, главата на домакинството не желае или не може да определи своята етническа принадлежност.

 

Фиг. 3. Структура на домакинствата според етническа принадлежност на главата

на домакинството и брой на членовете

 

2.             Колективни домакинства

Към 7.09.2021 г. в област Бургас са преброени 54 колективни домакинства, в които живеят 1 700 лица, или 0.4% от населението на областта. Средният им размер е 31.5 лица. В градовете се намират 68.5% от всички колективни домакинства. В тях живеят 50.1% от лицата.

През периода 2011 - 2021 г. броят на колективните домакинства в областта се увеличава с 80.0%, което основно се дължи на преструктурирането на част от колективните домакинства. В градовете колективните домакинства се увеличават с 22 броя, а в селата - с 2 броя.

Живеещите в колективните домакинства намаляват между последните две преброявания с 336 лица. В градовете лицата, живеещи в колективни домакинства, намаляват с 583, а в селата се увеличават с 247 лица.

Средният брой членове в колективните домакинства варира според вида на домакинството. С най-голяма средна численост (36.2 лица) са домове за стари хора. С най-малък среден брой членове (5.0) са религиозните колективни домакинства. Основната част от тези домакинства са манастири.

Най-голям е относителният дял на лицата обитаващи домовете за настаняване с прокурорско и съдебно решение - 41.3% от лицата във всички колективни домакинства в областта. Следвани от лицата в домовете за стари хора и в защитените жилища съответно 31.9% и 15.7%. Най-малък е относителният дял на живеещите в религиозните колективни домакинства - 0.3%.


Методологични бележки

Обикновено домакинство

Домакинство е:

- едно лице, което живее в самостоятелно жилище, стая или част от стая и е на самостоятелен бюджет;

- две или повече лица, които живеят в едно жилище или част от жилище и имат общ бюджет, независимо дали имат, или нямат родствени връзки.

Общ бюджет има, когато живеещите заедно лица имат общи разходи, т.е. хранят се заедно и поделят разходите за издръжка на деца или други лица без доходи. Не е задължително да се изразходват общо всички средства на всички членове на домакинството, за да се приеме, че лицата са на общ бюджет.

Лицата, които нямат общ бюджет и не се хранят заедно, не образуват едно домакинство, независимо че живеят заедно и дори обитават една стая.

Лицата, които живеят постоянно в студентски или работнически общежития, също образуват обикновено домакинство (едночленно или многочленно).

Глава на домакинство е лицето, което дава основните средства за съществуване или домакинството го е признало за такова. Това лице задължително трябва обичайно да живее в жилището.

Колективно домакинство

Колективно домакинство образуват група лица, които живеят постоянно в един колектив, имат общ бюджет и са подчинени на общ режим. Като членове на колективни домакинства се преброяват лицата, живеещи в пансиони, интернати, климатични (оздравителни) училища, домове за медико-социални грижи за деца, социални домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи, домове за стари хора, домове за лица с увреждания, психиатрични и белодробни болници и диспансери, манастири, затвори, социално-педагогически интернати, възпитателни училища интернати, домове за временно настаняване на бездомни и други. Към колективните домакинства се отнасят и ученическите пансиони.

Видовете колективни домакинства са:

  • образователни - домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи, интернати, оздравителни училища, религиозни училища, ученически пансиони и други;
  • здравни - домове за медико-социални грижи за деца, домове за лица с увреждания, психиатрични и белодробни болници и диспансери и други;
  • домове за стари хора;
  • религиозни - манастири и други колективни домакинства на религиозна основа;
  • други колективни домакинства - затвори, следствени арести, социално-педагогически интернати, възпитателни училища интернати, домове за временно настаняване на бездомни, защитени жилища и други - неразпределени в горните групи.

Повече информация и данни  за домакинствата от Преброяване на населението и жилищния фонд могат да се намерят в Информационна система ИНФОСТАТ (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=355
Добавено : четвъртък, 19 октомври 2023 16:37 горе назад 122