Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ[1] В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ АВГУСТ 2023 ГОДИНА

През август 2023 г. в област Бургас са функционирали 1 000 места за настаняване с 10 и повече легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 57.7 хил. стаи и 139.1 хил. легла в тях. В сравнение с август 2022 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 0.1%, докато броят на леглата в тях се увеличава с 0.4%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в областта през август 2023 г. е 3 274.6 хил., или с 1.8% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение - със 7.3%, се наблюдава в местата за настаняване с 3 звезди.

През август 2023 г. в местата за настаняване с 4 и 5 звезди в област Бургас са реализирани 75.9% от общия брой нощувки на чужди и 43.1% - на български граждани. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 18.8% от нощувките на чужди и 20.7% - на български граждани, докато останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 5.3 и 36.2% (фиг. 1).

Фиг. 1. Реализирани нощувки в местата за настаняване в област Бургас

по категории и месеци

 

 С най-голям относителен дял на реализираните нощувки в местата за настаняване от чужди граждани в област Бургас са Румъния - с 24.0%, Полша - с 13.4%, Обединено кралство - 11.2% и Чехия - с 9.0%.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване в област Бургас през август 2023 г. се увеличава с 2.7% в сравнение със същия месец на 2022 г. и достига 633.4 хиляди, като е отчетено увеличение при чуждите граждани - с 4.3%, а при българските граждани с 0.2%. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през август 2023 г., са 242.8 хил. и са реализирали средно по 4.4 нощувки. Чуждите граждани са 390.6 хил. и са реализирали средно по 5.6 нощувки, като 76.0% от тях са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през август 2023 г. е 77.0%, като се увеличава с 1.4 процентни пункта в сравнение с август 2022 година. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 94.6%, следват местата за настаняване с 3 звезди - 66.4%, и с 1 и 2 звезди - 48.6% (фиг. 2).

Фиг. 2. Заетост на леглата в местата за настаняване в област Бургас

по категории и месеци

 

Приходите от нощувки през август 2023 г. достигат 264.4 млн., или с 13.2% повече в сравнение с август 2022 година. Отчетено е увеличение на приходите както от чужди граждани - с 13.3%, така и от български граждани - с 12.8%.

 

Методологични бележки

 

От 2012 г. статистическото изследване на дейността на местата за настаняване се провежда месечно в съответствие с Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма и Регламент № 1051/2011 на Европейската комисия за прилагане на Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма по отношение на структурата на отчетите за качеството и предаването на данните.

В наблюдението се включват категоризираните хотели, къмпинги и други места за краткосрочно настаняване с 10 и повече легла, функционирали през съответния отчетен период.

В показателя други места за краткосрочно настаняване са обхванати вилни и туристически селища, хостели, къщи за гости, бунгала, почивни домове, хижи, частни квартири и апартаменти и други места за краткосрочно настаняване.

Легладенонощия в експлоатация е максималният капацитет на разкритите легла за всеки ден от отчетния месец.

В приходите от нощувки в местата за настаняване са включени сумите, заплатени от гостите, без стойността на допълнителните услуги.

Повeче информация и данни за местата за настаняване са достъпни в Информационна система „ИНФОСТАТ“ (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=237) и на сайта на НСИ, раздел „Места за настаняване“ (http://www.nsi.bg/node/1971/).[1] Съгласно указания на Евростат бежанците от Украйна не са включени в изследването.

Добавено : вторник, 17 октомври 2023 13:26 горе назад 110