Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
ЦЕНИ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА ЗЕМЯ И АРЕНДАТА В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ 2022 ГОДИНА

През 2022 г. средната цена на сделките с ниви в област Бургас достига 1 045 лв. за един декар, което е ръст от 17.8% спрямо 2021 година.

През 2022 г. средната цена за наем/аренда на един декар ниви достига 46 лв., което е с 24.3% повече спрямо 2021 година.

 

Цени на сделките със земеделска земя в област Бургас през 2022 година

 

През 2022 г. средната цена на сделките с ниви в област Бургас достига 1 045 лв. за един декар, което е с 17.8% повече в сравнение с 2021 година (табл. 1). Спрямо средната стойност за страната (1 428 лв./дка) през 2022 г. средната цена на нивите в област Бургас е по- ниска с 26.8%. Спрямо предходната година през 2022 г. се отчита увеличение на постоянно затревените площи - с 42.5%.

 

1. Средни цени на сделките със земеделска земя в област Бургас по категории

за използване на земята през периода 2017 - 2022 година

(Лв./дка)

Категории на земята

2017

2018

2019

2020

2021

2022

 

Ниви

643

726

797

802

887

1045

 

Овощни насаждения

#

#

#

#

#

#

 

Лозя

#

#

#

#

#

#

 

Постоянно затревени площи

261

338

340

261

280

399

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

„ # “- прекъснат ред

 

През 2022 г. най-висока е цената на сделките с ниви в община Бургас - 1 659 лв. на декар, което е с 31.9% повече спрямо предходната година. Повишение в цената на сделките с ниви през 2022 г. спрямо предходната година е отбелязано и в общините Камено, Карнобат, Созопол, Средец и Сунгурларе (табл. 2).

 

  2. Средни цени на сделките с ниви в област Бургас по общини

през периода 2017 - 2022 година

           

(Лв./дка)

 

Регионално ниво
  

2017

2018

2019

2020

2021

2022

 

Общо за област Бургас

643

726

797

802

887

1045

    Айтос

614

707

740

718

1011

906

    Бургас

669

930

1121

1172

1258

1659

    Камено

679

845

786

928

839

1066

    Карнобат

857

975

991

1010

1059

1240

Малко Търново

-

-

-

-

-

..

    Несебър

80

-

-

814

865

..

    Поморие

489

595

479

-

995

..

    Приморско

-

-

-

426

530

..

    Руен

314

561

702

565

316

..

    Созопол

309

400

473

272

358

802

    Средец

376

443

648

606

767

883

    Сунгурларе

743

383

472

506

700

733

 

 

 

 

 

 

 

 

„ - “ - няма случай

„ ..“ – конфиденциални данни

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

Цена на рентата на земеделската земя в област Бургас през 2022 година

 

През 2022г. в област Бургас средната цена за наем/аренда на един декар ниви достига 46 лв., което е с 24.3% повече спрямо 2021 година (табл. 3). В сравнение със средната цена за страната (63 лв./дка), през 2022 г. цената за наем/аренда на един декар ниви в област Бургас е по-ниска с 27.0%.

 

3. Средни цени на рентата на земеделска земя в област Бургас по категории

за използване на земята през периода 2017 - 2022 година

(Лв./дка)

Категории на земята

2017

2018

2019

2020

2021

2022

 

Ниви

33

35

36

31

37

46

 

Овощни насаждения

#

#

#

#

#

#

 

Лозя

#

#

#

#

#

#

 

Постоянно затревени площи

12

17

21

17

20

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„ # “- прекъснат ред

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

През 2022 г. най-висока е средната цена за наем/аренда на един декар ниви в община Камено - 65 лв., като спрямо 2021 г. тя отбелязва ръст с 30.0% (табл. 4). Увеличение в цената на сделките с ниви през 2022 г. спрямо предходната година е отбелязано и в общините Айтос, Бургас, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Созопол, Средец и Сунгурларе.

 

 4. Средни цени на рентата на ниви в област Бургас по общини

през периода 2017 - 2022 година

           

(Лв./дка)

Регионално ниво

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Общо за област Бургас

33

35

36

31

37

46

    Айтос

34

33

37

29

41

52

    Бургас

35

37

40

35

39

45

    Камено

42

44

45

40

50

65

    Карнобат

36

39

41

37

44

54

Малко Търново

30

30

-

-

-

-

    Несебър

29

29

30

22

23

38

    Поморие

34

35

37

31

36

45

    Приморско

20

-

-

25

25

-

    Руен

21

24

26

26

27

34

    Созопол

27

33

40

28

28

32

    Средец

29

30

29

27

32

35

    Сунгурларе

22

23

26

27

30

38

 

 

 

 

 

 

 

„ - “ - няма случай

 

 

 

 

 

 


 Методологични бележки

 

Наблюдението за цената на земеделската земя и рентата в селското стопанство се провежда в съответствие с изискванията на Общата методология[1] на Евростат, отчитайки и националните особености в развитието на пазара на земеделската земя и рентните отношения в България.

Респонденти. Респондентите са подбрани от три групи икономически единици: земеделски стопанства, специализирани дружества за инвестиции в земеделска земя и агенции за недвижими имоти. За подбор на респондентите са използвани три източника: Годишен отчет на нефинансовите предприятия (със стабилна икономическа дейност „селско стопанство“), Годишен отчет на специализираните инвестиционни предприятия (инвестиции в земя) - Справка за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи, и Годишен отчет на земеделските стопанства. Критерий за подбора на респондентите е стойността на направените разходи за придобиване на земя и за плащане на ренти. Приложен е праг, над който всички единици се наблюдават изчерпателно.

Географски обхват. Изследването покрива цялата територия на страната. Поради прилагането на праг е възможно извън неговия обхват да останат административни области, в които респондентите не отговарят на изискванията на дефинирания праг. Обикновено това са области, в които броят на сделките и наемането на земеделска земя са ограничени. Поради това данните често са определени като конфиденциални и съгласно Закона за статистиката не подлежат на разпространение.

Наблюдаван период. Съгласно изискванията на методологията на Евростат наблюдаваният период е календарна година. Обикновено договорите за наеми/аренда на земеделска земя се сключват за стопанска година. В съответствие с методологията в обхвата на изследването попадат всички действащи през календарната година договори, без значение за коя стопанска година се отнасят и кога ще бъдат извършени рентните плащания. Договорите за наем на земеделска земя са с продължителност една година, а за аренда - минимум четири години.

Категории на земята по начин на трайно използване. Наблюдавани са цените на три категории земеделска земя, дефинирани по начина на трайното й използване: ниви, естествени ливади и мери и пасища. За осигуряване на съответствие с методологията на Евростат естествените ливади и мерите и пасищата са обединени в обща категория - постоянно затревени площи, за която е изчислена обща средна цена.

Мерна единица. В съответствие с практиката за сключване на сделки за продажба и арендуване на земеделска земя в България данните за цените се събират в левове за един декар земя.

Цена на земеделската земя. Съгласно методологията на Евростат събраната информация се отнася за цените на сделките и рентата на земеделска земя, която се използва единствено за селскостопанско производство, т.е. бъдещото й предназначение няма да бъде променено.

 

Цената на земеделската земя е платената от собственика на свободния пазар цена, включително платените данъци (без ДДС) и такси за един декар. В цената не са включени платените суми за право на ползване, получените от собственика парични компенсации при продажбата или придобиването на земята, стойността на сградите, построени върху земята, плащанията при наследяване и субсидиите (ако има такива).

Цена на рентата (наем/аренда) на земеделска земя. Цената на рентата на земеделската земя е изплатената в полза на собственика на земята стойност на един декар в замяна на това, че е предоставил активите си на ползвателя на земята. Цената включва и стойността на всички плащания в натура, оценени по цени на текущата година, и платените данъци и такси. Цената не включва платените суми за право на ползване, стойността на сградите или жилищата, разположени върху арендуваната земя, както и всички други разходи, свързани с други активи (текущи разходи за поддръжката на сгради, застраховки и амортизации на сгради и други).

Изчисляване на средна цена. На териториално ниво „община“ (LAU2) средната цена на сделките/договорите за наем и аренда за съответната категория земеделска земя се изчислява като средна аритметична стойност от докладваните от респондентите цени. На териториалните нива „област“ (NUTS3), „статистически район“ (NUTS2), „статистическа зона“ (NUTS1) и на национално ниво (NUTS0) средната цена за съответната категория земеделска земя се изчислява като среднопретеглена стойност. При цените на сделките със земеделска земя за тегла се използват площите на нивите и на постоянно затревените площи, а при цените на рентата - площта на наетата/арендуваната земеделска земя. Размерът на площите (теглата) се актуализира редовно, след като данните от последното проведено Наблюдение за структурата на земеделските стопанства в България[2] бъдат публикувани.

Конфиденциалност на информацията. Конфиденциалността на информацията е гарантирана съгласно чл. 25 - чл. 27 от Закона за статистиката.

Повече информация и данни за Наблюдението за цената на земеделската земя и рентата в селското стопанство, могат да бъдат намерени на сайта на НСИ, раздел „Селско стопанство“ (http://www.nsi.bg/bg/node/11263), както и в Информационна система „ИНФОСТАТ“ (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=106).

 [1] Common Methodology on Land Prices and Rents, приета от Работната група по селскостопански сметки и цени, 15 февруари 2017 г., Евростат, Люксембург.

 

[2] Наблюденията за структурата на земеделските стопанства в България се провеждат от Министерството на земеделието, храните и горите. В годините, завършващи на 0 се провеждат изчерпателни наблюдения (преброявания), а в годините, завършващи на 3 и 6 (между преброяванията) - извадкови изследвания.

Добавено : понеделник, 10 юли 2023 17:04 горе назад 163