Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ 2022 ГОДИНА

През 2022 г. в област Бургас са издадени 311 книги с тираж 112.9 хил. бр. и 49 брошури с тираж 11.9 хил. броя.

В сравнение с 2021 г. броят на издадените заглавия на книги се увеличава с 24.4%, а средният тираж на една книга за областта през 2022 г. е 363 броя, като през предходната година е бил 354. Броят на издадените заглавия на брошури се увеличава с 32.4% през отчетната година, като средният тираж на една брошура за областта е 242 броя.

 Фиг. 1. Издадени заглавия книги и брошури и среден тираж[1] на една книга и брошура

през периода 2018 - 2022 година в област Бургас

 


В област Бургас относителният дял на броя на книгите е 2.9% спрямо общия брой за страната, а броят на брошурите - 3.8%.

През 2022 г. са издадени 7 регионални вестника с годишен тираж 1352.4 хиляди. Спрямо годишния тираж на регионалните вестници общо за страната относителният дял на област Бургас е 12.3%. Спрямо предходната година годишният тираж на вестниците се увеличава с 0.1%.


Методологични бележки

Изследването на издателската дейност се провежда годишно и обхваща дейността на държавните и частните издателства и редакции. Данните се предоставят на НСИ от Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий“ (всички депозирани издания за годината).В броя на книгите и брошурите не се включват изданията с тясно ведомствено предназначение, с временен и рекламен характер, и обем по-малък от четири страници.

Брошура е непериодично печатно издание с най-малко пет, но с не повече от 48 страници, издадено в страната, което е на разположение на обществеността.

Книга е непериодично излизащ печатен документ с най-малко 49 страници, издадено в страната, което е на разположение на обществеността.

Заглавие - дума или съвкупност от думи, отбелязани обикновено върху документа, за да може да се използват за неговото идентифициране и често (но невинаги) го отличават от други документи.

Тираж е общият брой на екземплярите, отпечатани от едно заглавие.

От 2012 г. се прилага нова класификационна група - Предназначение на литературата (за продължаващите издания).

Вестник е листово издание, което съдържа новини за текущи събития, предизвикващи специален или общ интерес, отделните части на който са регистрирани хронологически или в числа, и обикновено излиза поне един път в седмицата.

Годишен тираж на периодичното издание е общото количество на екземплярите на всички излизания на едно заглавие за една година.

Повече информация и данни за издателската дейност са достъпни в Информационна система „ИНФОСТАТ“ (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=214) и на сайта на НСИ, раздел „Култура“ на следния линк: http://www.nsi.bg/node/3567/.[1] Отношение на общия тираж към броя на издадените книги и брошури.

Добавено : петък, 07 юли 2023 13:37 горе назад 104