Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
ОСНОВНИ ДАННИ ЗА КУЛТУРАТА В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ 2022 ГОДИНА

Статистическите изследвания на НСИ в областта на културата осигуряват информация за дейността на музеите, театрите, библиотеките, кината, радио- и телевизионната програмна дейност и производството на филми. Основните показатели и обхватът на изследванията са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

1.         Културни институции

Културни институции са музеите, театрите и музикалните колективи (сценичните изкуства) и библиотеките.

1.1.   Музеи

Към 31.12.2022 г. в област Бургас действат 13 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство със 102.0 хил. фондови единици и в сравнение с 2021 г. техният брой се увеличава с 0.6%. Цифровизирани са 16.9 хил. фондови единици, което е с 0.5% повече в сравнение с предходната година.

Посещенията в музеите в област Бургас през 2022 г. са 226.0 хил. и съпоставени с 2021 г. се увеличават със 72.5%. В дните със свободен вход са осъществени 9.2% от посещенията на музеите (20.9 хил.). Регистрирано е увеличение на посещенията на чужденци в музеите - с 35.9 хил., или със 73.7% спрямо предходната година.

 

Фиг. 1. Посещения в музеите в област Бургас

 

 

Общият брой на персонала на музеите в областта през 2022 г. е 136 и се увеличава с 8.8% в сравнение с 2021 година.


1.2.   Сценични изкуства

През 2022 г. в действащите 3 театъра в област Бургас са организирани 636 представления, които са посетени от 84.7 хил. зрители. В сравнение с 2021 г. представленията се увеличават с 30.9%, а посещенията - с 93.5%. Средният брой посетители на един театър през 2022 г. е 28.2 хил. и в сравнение с предходната година се увеличават с 13.6 хиляди. През 2022 г. средният брой посетители на едно представление в сравнение с 2021 г. се увеличава с 43 (133).

1.3.   Библиотеки

През 2022 г. броят на библиотеките в област Бургас с библиотечният фонд над 200 хил. библиотечни единици остава непроменен спрямо предходната година (2). Библиотечният фонд се състои от 920.2 хил. библиотечни документа: книги, продължаващи издания - вестници, списания, бюлетини и други. Регистрираните в тези библиотеки читатели са 12.1 хил., като 71.5% (8.6 хил.) от тях са жени. Посещенията в библиотеките са 246.8 хил., а общият зает библиотечен фонд на един читател в тези библиотеки е 19 броя. С най-висок дял от общия библиотечен фонд в наблюдаваните библиотеки са книгите - 77.9% (717.2 хил.).

2.         Аудио-визуална дейност

Аудио-визуалната дейност включва филмовото производство, дейността на кината, както и радио- и телевизионната програмна дейност.

2.1.   Кина

В края на 2022 г. броят на киноекраните в област Бургас е 14. Средната посещаемост за годината на екран е 18 235 лица.

 1. Кина, екрани, прожекции и посещения

 

 

 

 

 

 

(Брой)

 

2018

2019

2020

2021

2022

Кина

6

6

2

5

5

Екрани

15

15

11

14

14

Прожекции

18 140

17 772

9787

12235

17814

Посещения

328 604

345 153

78869

164345

255294

 

През 2022 г. прожекциите в кината се увеличават с 45.6%, а посещенията - с 55.3% в сравнение с 2021 година.

През 2022 г. са прожектирани 204 филма, които според националността им се разпределят, както следва: 49 български, 24 европейски, 123 от САЩ, и 8 от други страни.

2.2.     Радиопрограмна дейност

През 2022 г. броят на регистрираните и лицензирани радиооператори в област Бургас е 7 и в сравнение с предходната година се увеличават с 16.7%. Излъчени са 47.2 хил. часа радиопредавания, или със 7.9% (3448 часа) повече в сравнение с 2021 година.

2.3.        Телевизионна програмна дейност

През 2022 г. в Бургаска област действат 3 български регистрирани и лицензирани телевизионни оператори. Телевизиите с наземно разпръскване и тези по кабел и сателит са излъчили програми с обща продължителност 23.8 хил. часа, като в сравнение с предходната година са повече с 0.4%.

 

Методологични бележки

 

Информация за дейността на музеите се получава в резултат на регулярно провеждано годишно наблюдение. Тяхната дейност се характеризира чрез: музейните фондови единици, посетителите; културно-просветната работа; персонала; приходите и разходите и материално-техническата база. В броя на музеите се включват самостоятелните музеи, създадени по реда на чл. 25, ал. 1 и ал. 2 от Закона за културното наследство (обн., ДВ, бр. 19 от 13 март 2009 г.) и извършвали дейност през съответната година.

Сценичните изкуства са предмет на отделно годишно изследване. Единици на наблюдение са театрите, оперите, оперетите, цирковете, музикалните колективи, дружествата и сдруженията, които са организирали и провели рецитали и концерти (естрадни, фолклорни, симфонични, камерни, хорови, на духови оркестри, смесени и други). Тяхната дейност обхваща следните основни характеристики: сцени, места, представления, посетители, постановки по националност на автора, включително нови постановки.

Предмет на годишно статистическо наблюдение е и дейността на библиотеките с библиотечен фонд над 200 хиляди единици. Тяхната дейност обхваща следните основни характеристики: библиотечен фонд (книги, продължаващи издания и други библиотечни документи), читатели, посещения, зает библиотечен фонд, персонал, приходи и разходи, компютри, площ на библиотеките.

Дейността на кината се обхваща чрез следните основни характеристики: места, екрани, прожекции, зрители, приходи от билети. Не се наблюдават киноклубовете и подвижните кина.

Дейността на радио- и телевизионните оператори се обхваща чрез следните основни характеристики: предавания по функция в часове, приходи и разходи.

Повeче информация и данни от изследванията в областта на културата могат да се намерят в Информационна система „ИНФОСТАТ“ (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=36) и на сайта на НСИ, раздел „Култура“ (http://www.nsi.bg/node/3552/).

Добавено : понеделник, 19 юни 2023 11:20 горе назад 135