Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
ОЧАКВАНА СРЕДНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРЕДСТОЯЩИЯ ЖИВОТ НА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ ПЕРИОДА 2020 - 2022 ГОДИНА

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот[1] общо за населението на област Бургас, изчислена за периода 2020 - 2022 г. е 73.1 години, като спрямо предходния период (2019 - 2021 г.) намалява с 0.7 години. Средната продължителност на живота в областта е с 1.2 години по-висока от средната за страната - 71.9 години (фиг. 1).

Фиг. 1. Очаквана средна продължителност на предстоящия живот

общо за страната и в област Бургас по периоди

 


Различната смъртност при мъжете и жените, определят и различната средна продължителност на живота при тези категории население.

Средната продължителност на живота при мъжете в област Бургас е 69.5 години, докато при жените е по-висока - 76.8 години. При мъжете равнището на показателя за област Бургас е по-високо с 1.2 години от средното за страната, докато при жените - с 1.0 години.

В периода между 2014 и 2022 г. очакваната средна продължителност на предстоящия живот в област Бургас е намаляла с 1.1 години. При мъжете тя се е намалила с 1.2 години, а при жените - с 1.0 години. Най-голяма е била разликата в очакваната средна продължителност на предстоящия живот по пол през периода 2018 - 2020 - 7.4 години, а най-малка през периодите 2013 - 2015 и 2014 – 2016 г. - 6.6 години в полза на жените (табл. 1).

 

1.      Очаквана средна продължителност на предстоящия живот в област Бургас по пол и периоди

     

(Възраст)

Периоди

Общо

Мъже

Жени

2012 - 2014

74.2

70.7

77.8

2013 - 2015

74.8

71.5

78.1

2014 - 2016

74.9

71.6

78.2

2015 - 2017

75.0

71.7

78.4

2016 - 2018

75.2

71.8

78.6

2017 - 2019

75.2

71.7

78.8

2018 - 2020

75.0

71.3

78.7

2019 - 2021

73.8

70.3

77.6

2020 - 2022

73.1

69.5

76.8

 

 

  Методологични бележки

 

Таблиците за смъртност (биометрични таблици) се използват за изучаване на повъзрастовата смъртност на населението. Те показват порядъка на измирането на едно поколение и отразяват постепенното намаление на състава му под влияние на смъртността. Таблиците съдържат система от повъзрастови коефициенти (представени като функция на възрастта), които измерват нивото на смъртността в отделните периоди от времето, доживяването до определена възраст, продължителността на живота и други.

Таблиците за смъртност се изчисляват въз основа на данни за броя на умрелите лица по единична възраст и година на раждане; брой на населението по единична възраст и броя на живородените от три последователни години. При изчисляване на таблиците за смъртност за периода 2020 - 2022 г. са използвани данни за ревизирания брой на населението към 31.12.2020 и 31.12.2021 г., както и за населението към 31.12.2022 г., изчислено на база данните от Преброяване 2021 и естественото и механично движение.

Показателят „средна продължителност на предстоящия живот“, изчисляван въз основа на данните от таблиците за смъртност, измерва очакваното (вероятностно) количество години (или брой години), които предстои средно да преживее едно лице на възраст х (лицата от всяка възраст), при условие че през целия му живот интензивността на смъртността ще се запази същата, каквато е била през текущия период.

Средната продължителност на предстоящия живот представлява отношение на сумата на човекогодините, които предстоят да преживеят достигналите дадена възраст x за целия период от предстоящия им живот (от възраст x до пределната възраст), към броя на доживелите възрастта x.

Средната продължителност на предстоящия живот на новороденото се приема за средна продължителност на живота на населението.

Повече информация и данни за очакваната средна продължителност на предстоящия живот на населението за отделните възрасти са достъпни в Информационна система „ИНФОСТАТ“ (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=51) и на сайта на НСИ, раздел „Таблици за смъртност“ (http://www.nsi.bg/bg/node/3024/).[1]Показателят за очакваната продължителност на живота показва средната продължителност на предстоящия живот на новородените при хипотеза за неизменност в интензивността на наблюдаваната през дадена година повъзрастова смъртност.

Добавено : вторник, 13 юни 2023 14:55 горе назад 132