Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023 ГОДИНА

През първото тримесечие на 2023 г. общият брой на заетите лица в област Бургас е 158.0 хил., от които 88.9 хил. са мъже и 69.1 хил. - жени. В сравнение с първото тримесечие на 2022 г. броят на заетите лица се увеличава с 2.1%.

Коефициентът на заетост в област Бургас през първото тримесечие на 2023 г. е 49.4% (при 53.1% за страната), като в сравнение със същото тримесечие на 2022 г. се увеличава с 1.0 процентни пункта. Коефициентът на заетост при мъжете е 58.8%, а при жените - 41.0%.

По брой на заетите лица област Бургас е на четвърто място в страната, след област Варна (213.9 хил.) и преди област Стара Загора (134.1 хил.), а по коефициент на заетост - на 15-то място, след област Габрово (50.6%) и преди област Кюстендил (49.1%).

Фиг. 1. Коефициент на заетост по области през първото тримесечие на 2023 година

 

През първото тримесечие на 2023 г. общият брой на заетите лица във възрастовата група 15 - 64 навършени години в област Бургас е 151.8 хил., от които 85.7 хил. са мъже и 66.1 хил. - жени. В сравнение с първото тримесечие на 2022 г. броят на заетите лица се увеличава с 2.1%.

Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 64.2%, съответно 72.7% за мъжете и 55.7% за жените. В сравнение със същото тримесечие на 2022 г. коефициентът на заетост в тази възрастова група се увеличава с 1.5 процентни пункта.

По брой на заетите лица област Бургас е на четвърто място в страната, след област Варна (210.0 хил.) и преди област Стара Загора (128.3 хил.), а по коефициент на заетост - на 17-то място, след област Хасково (67.0%) и преди област Добрич (64.1%).

Фиг. 1. Коефициент на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години

по области през първото тримесечие на 2023 година

 

 

 

Методологични бележки

 

Наблюдението на работната сила е извадково и се провежда непрекъснато, като осигурява тримесечни и годишни данни за икономическата активност на населението на 15 и повече навършени години. То обхваща обикновените домакинства в страната.

Наблюдаван период - характеристиките на всяко анкетирано лице се отнасят за състоянието му през определена календарна седмица.

Заети са лицата на 15 - 89 навършени години, които през наблюдавания период:

- извършват работа дори за един час, за което получават работна заплата или друг доход;

- не работят, но имат работа, от която временно отсъстват поради годишен отпуск, болест, отпуск при раждане и отглеждане на малко дете и други.

Коефициент на заетост - относителният дял на заетите лица от населението на 15 и повече навършени години или в съответната възрастова група.

При оценката на резултатите за първото тримесечие на 2023 г. са използвани данни за населението на страната към 31.12.2022 г., като е изключено населението, живеещо в колективни домакинства. С оглед осигуряване на сравнимост данните от Наблюдението на работната сила за първото тримесечие на 2022 г. са преизчислени на база на ревизирани данни за населението към 31.12.2021 г. според Преброяване 2021, поради което се различават от публикуваните през 2022 година.

Както при всяко извадково наблюдение, данните от Наблюдението на работната сила са обременени с грешки, дължащи се на извадката (стохастични грешки).

Поради направените закръгления в някои случаи общите данни могат да се различават незначително от сумата на отделните групи, включващи се в тях.

Повече информация и данни за наблюдение на работната сила са достъпни в Информационна система „ИНФОСТАТ“ (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=94) и на сайта на НСИ, раздел „Наблюдение на работната сила“ (http://www.nsi.bg/node/3992/).

Добавено : петък, 09 юни 2023 13:29 горе назад 202