Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
ДЕТСКИ ЯСЛИ В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ 2022 ГОДИНА


Към 31.12.2022 г. в област Бургас функционират 39 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 1 918 места в тях. В градовете детските ясли са 37 с 1 872 места, а в селата - 2 с 46 места.

В сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли се увеличава с 58. В края на годината местата в самостоятелните детски ясли са 426, а в яслените групи към ДГ - 1 492.

1. Детски ясли и места в тях в област Бургас

           

(Брой)

 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Заведения

40

41

40

39

39

39

Места - общо

1821

1838

1871

1795

1860

1918

В самостоятелни детски групи

408

420

424

425

404

426

В състава на ДГ

1413

1418

1447

1370

1456

1492

 

 

   

 

 

 

Осигуреност с места на 100 деца на възраст до 3 години2

15.2

15.7

16.2

16.2

17.4

19.3

 

Към 31.12.2022 г. осигуреността[1], 2 с места общо за областта е 19.3%.

През 2022 г. в самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини са постъпили 1 632 деца, или с 93 деца повече в сравнение с 2021 година. В края на годината за отглеждане и възпитаване в детските ясли остават 1 604 деца. От тях момчетата са 861, а момичетата - 743.

2. Деца в детските ясли в област Бургас

         

(Брой)

 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Постъпили през годината

1776

1591

1675

1436

1539

1632

Деца към 31.12

1761

1717

1700

1483

1531

1604

Разпределението на децата, отглеждани в детски ясли, по възраст  през 2022 г. се запазва без изменения. Най-голям е относителният дял на децата на възраст от 2 до 3 години - 85.1%, следван от дела на децата от 1 до 2-годишна възраст - 14.5%. На 3-и повече години са 5 деца, или 0.3%.

В края на 2022 г. обхватът на децата, отглеждани в детски ясли, е 16.1%. Показателят се изчислява като отношение на децата, посещавали самостоятелни детски ясли и яслени групи към ДГ, на 100 деца от населението на възраст до 3 години. Обхватът на децата на две години в края на 2022 г. е 39.2%, а обхватът на децата на една година - 7.1%.

 

Към 31.12.2022 г. по основно трудово правоотношение в детските ясли работят 309 медицински и други специалисти, които отглеждат, възпитават и обучават децата. Медицинските специалисти по здравни грижи са 153, като 98.6% от тях са медицински сестри. Немедицинският персонал, който се грижи за обслужването на децата в детските ясли, е 156 души.

3. Медицински специалисти по здравни грижи и друг немедицински персонал

в детските ясли към 31.12. в област Бургас

(Брой)

Година

Медицински специалисти по здравни грижи

Друг немедицински персонал

общо

от тях

медицински сестри

2017

182

175

177

2018

173

169

152

2019

106

105

156

2020

148

146

157

2021

146

144

158

2022

153

151

156

 


Методологични бележки

 

Статистическото изследване на детските ясли е изчерпателно годишно статистическо изследване, провеждано от Националния статистически институт. Обхващат се както самостоятелните детски ясли, така и яслените групи в състава на детски градини.

Източник на статистическа информация са самостоятелните детски ясли и яслените групи в състава на детски градини. Осигурени са данни за персонала, местата, броя и разпределението на децата по възраст.

Детските ясли се създават в съответствие със Закона за здравето и Наредба № 26 от 18.11.2008 г. на Министерството на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 103 от 2 декември 2008 г., изм., ДВ, бр. 53 от 8 юли 2022 г.) с цел подпомагане на семействата при отглеждане на децата до тригодишна възраст и за осигуряване на тяхното нормално физическо и психическо развитие. Детските ясли са организационно обособени структури, в които екип от медицински и други специалисти осъществява отглеждане чрез грижа за опазване и укрепване на здравето, възпитание и обучение на деца от тримесечна до тригодишна възраст. Яслени групи могат да се откриват и в целодневни и седмични детски градини, като организацията на работа в тях не се различава от тази в постоянните ясли.

Показателите за осигуреността с места и обхватът на децата се изчисляват към 31.12. Показателите са изчислени с броя на населението в края на годината. Оценката за населението към 31.12.2022 г. отразява промените в броя и структурите на населението регистрирани при Преброяване 2021. В таза връзка е налице прекъсване в динамичния ред за всички коефициенти за 2022 година.

Повече информация и данни от изследването „Детски ясли“ са достъпни в Информационна система ИНФОСТАТ (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=60) и на сайта на НСИ, раздел „Здравеопазване“ (http://www.nsi.bg/node/3342/).[1] Изчислява се като отношение на броя на местата в детски ясли и яслени групи в състава на ДГ на 100 деца от населението на възраст до 3 години.

2 Има прекъсване в динамичния ред за всички коефициенти за 2022 година - вж. методологичните бележки.

Добавено : четвъртък, 01 юни 2023 14:11 горе назад 288