Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ЛИЦА В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ 2022 ГОДИНА

Малолетни и непълнолетни лица в област Бургас, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления

През 2022 г. в област Бургас на отчет[1]в детските педагогически стаи са водени 325 малолетни и непълнолетни лица за извършените от тях противообществени прояви и престъпления.

Основните характеристики на водените на отчет в ДПС лица в област Бургас през 2022 г. са следните:

 • непълнолетни (на възраст от 14 до 17 години) - 81.2%;
 • малолетни (8 - 13 години) - 18.8%;
 • момчета - 277 (85.2%)
 • момичета - 48 (14.8%);
 • учащи - 241 (74.2%);
 • в криминогенна среда живеят 227 малолетни и непълнолетни (69.8%).

 

Фиг.1. Малолетни и непълнолетни, водени и заведени на отчет в ДПС

през периода 20182022 г. в област Бургас

 

 

Броят нa заведените на отчет[2]в ДПСпрез 2022 г. малолетни и непълнолетни е 99, или 30.5% от всички водени на отчет лица, като 60.6% от тях са непълнолетни.

През 2022 г. снети от отчет в ДПС са 85 малолетни и непълнолетни лица, или 26.2% от водените на отчет през годината:

 • поради поправяне на поведението - 46 лица (54.1%);
 • поради навършване на 18-годишна възраст - 38 лица (44.7%);
 • на други основания - 1 лице (1.2%)

 

 1. 1.      Малолетни и непълнолетни лица, снети от отчет в детските педагогически стаи в област Бургас
       

(Брой)

 

 

2021

2022

 

общо

в т.ч. поради поправяне

общо

в т.ч. поради поправяне

 
 

Общо за областта

147

64

85

46

 

        Момчета

133

58

77

39

 

        Момичета

14

6

8

7

 

Малолетни (8 - 13 г.)

15

14

2

2

 

        Момчета

14

13

-

-

 

        Момичета

1

1

2

2

 

Непълнолетни (14 - 17 г.)

132

50

83

44

 

        Момчета

119

45

77

39

 

        Момичета

13

5

6

5

 

 

Противообществени прояви в област Бургас

За извършени противообществени прояви през 2022 г. през ДПСса преминали 200 малолетни и непълнолетни. От тях момчетата са 132, или 66.0%, а момичетата - 68 (34.0%).

Разпределението на преминалите през ДПС по някои видове противообществени прояви е следното:

 • · проява на насилие и агресия - 52 лица (26.0%);
 • · употреба на психоактивни вещества - 40 малолетни и непълнолетни (20.0%);
 • · повреждане на обществена и/или частна собственост - 34 лица (17.0%);
 • · тормоз - 26 лица (13.0%);
 • · бягство от дома (от вкъщи), от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип - 23 лица (11.5%);
 • · непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място - 9 лица (4.5%);
 • · скитничество и просия - общо 4 лица (2.0%).

 

Извършени престъпления в област Бургас

През 2022 г. малолетните и непълнолетните лица, преминали през ДПС за извършени престъпления, са 147.

Кражбите на имущество са най-разпространените престъпления, извършвани от лицата на възраст 8 - 17 години. Извършителите на кражби са 85 или 57.8% от всички малолетни и непълнолетни преминали през ДПС за извършени престъпления. Най-висок е делът на извършителите на кражби от домове - 32.9% (28 лица), следват кражби от магазини или други търговски обекти - 31.8% (27 лица), и кражби на селскостопанска продукция, домашни животни и птици - 17.6% (15 лица).

 

Фиг. 2 Малолетни и непълнолетни лица, преминали през ДПС, по някои видове престъпления през 2022 година в област Бургас

 

Малолетни и непълнолетни, пострадали от престъпления в област Бургас

През 2022 г. в ДПС са регистрирани 57 пострадали от престъпления лица на възраст 8 - 17 години, от които 36 (63.2%) са момчета и 21 (36.8%) - момичета. Малолетните пострадали лица са 45.6%, а непълнолетните - 54.4%.

Сред жертвите на престъпления най-много са малолетните и непълнолетните, пострадали от кражби на имущество - 32 лица (56.1%). Следват пострадалите от нанесени телесни повреди - 16 лица (28.1%), и от блудство - 6 лица (10.5%).

 

Дейност на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните лица

През 2022 г. местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните са образували 231 възпитателни дела, от които 200 (86.6%) са по предложения на органите на прокуратурата. Броят на решените дела през годината е 225, като от тях в срок до един месец са решени 190 дела, или 84.4%. Прекратени са 31 дела, или 13.4% от образуваните възпитателни дела. В края на 2022 г. са останали несвършени 26 дела.

През отчетната година местните комисии са наложили 330 възпитателни мерки в съответствие с чл. 13, ал. 1 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на 273 лица на възраст от 8 до 17 години за извършените от тях 283 общественоопасни деяния[3].

Най-често налаганите възпитателни мерки са:

 • предупреждение - 178 мерки (53.9%);
 • поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател - 69 възпитателни мерки (20.9%);
 • задължаване на непълнолетния да извършви определена работа в полза на обществото - 27 мерки (8.2%);
 • поставяне под възпитателен надзор на родителите или на лицата, които ги заместват, за полагане на засилени грижи - 26 мерки (7.9%);
 • задължаване да участва в консултации, обучения и програми - 18 мерки (5.5%).

Основните характеристики на лицата на възраст 8 - 17 години с наложени възпитателни мерки през 2022 г. са следните:

 • малолетни са 100 (36.6%), а непълнолетни - 173 (63.4%);
 • момчетата са 235 (86.1%), а момичетата - 38 (13.9%).

В структурата на общественоопасните деяния, за които са наложени възпитателни мерки през годината, най-голям е относителният дял на извършените престъпления - 227 (80.2%), следвани от противообществените прояви - 40 (14.1%), и административните нарушения - 16 (5.7%).

 

Методологични бележки

 

Статистическото изследване на противообществените прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните осигурява информация на базата на годишни данни за лицата водени, заведени, снети и преминали през детските педагогически стаи, лицата с наложени възпитателни мерки за извършени общоопасни деяния, както и за пострадалите малолетни и непълнолетни от престъпления. Източник на информацията са местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Обект на наблюдението е дейността на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Единици на наблюдение са малолетните и непълнолетните, извършители на противообществени прояви и престъпления.

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните е компетентен орган, който разглежда възпитателни дела, привежда в изпълнение наложените мерки съгласно Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЗБППМН) и осъществява контрол по изпълнението им.

Малолетни лица са лицата на възраст от 8 до 13 навършени години.

Непълнолетни лица са лицата на възраст от 14 до 17 навършени години.

Противообществената проява е деяние, което е общественоопасно и противоправно или противоречи на морала и добрите нрави.

Детските педагогически стаи са специализирани заведения, които участват в превенцията на престъпността и противообществените прояви, извършени от малолетните и непълнолетните.

В броя на водените на отчет в ДПСпрез годината се включват малолетни и непълнолетни, извършили престъпления и/или противообществени прояви; осъдени за престъпления от общ характер; освободени от поправителните домове (ПД); освободени от възпитателните училища интернати (ВУИ) и от социално-педагогическите интернати (СПИ). Малолетните и непълнолетните лица се водят на отчет за срок от 2 години, след което се снемат от отчет, ако през този период не са извършили повторно противоправни деяния. В броя на водените на отчет в ДПС не се включва броят на малолетните и непълнолетните, които са преминали през ДПС.

В броя на заведените на отчет в ДПС през годината се включват малолетни и непълнолетни, които са новозаведени през отчетната година.

В броя на снетите от отчет в ДПС през годинатасе включват малолетни и непълнолетни лица, които през отчетната година са отпаднали от отчет, като е посочена причината за снемане от отчет.

В броя на преминалите през ДПС се включват малолетни и непълнолетни, които са извършили незначителни деяния, за които еднократната намеса на полицейски органи е била достатъчна и няма основания за тяхното завеждане на отчет в ДПС.

Възпитателна мярка е алтернативна на наказанието мярка за възпитателно въздействие спрямо малолетен или непълнолетен, извършил противообществена проява, и непълнолетен, освободен от наказателна отговорност по чл. 61 от Наказателния Кодекс, и се налага с цел преодоляване на отклоненията в поведението, предотвратяване на бъдещи нарушения и интеграция в обществото.

 

 

 

В броя на малолетните и непълнолетните лица с наложени възпитателни мерки се включват всички малолетни и непълнолетни, извършители на противообществени прояви, престъпления или административни нарушения, спрямо които са наложени възпитателни мерки съгласно ЗБППМН. С оглед на деянието може да се наложи повече от една възпитателна мярка с изключение на възпитателните мерки „настаняване в СПИ“ и „настаняване във ВУИ“.

В броя на малолетните и непълнолетните лица, пострадали от престъпления, се включват лицата, пострадали от различни видове престъпления по местоизвършване на деянието, а не по местоживеене на лицата.

Повeче информация и данни от наблюдението за дейността на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните лица са достъпни в Информационна система „Инфостат“ (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=63) и на сайта на НСИ, раздел „Правосъдие и престъпност“ (http://www.nsi.bg).[1] Съгласно чл. 26, ал. 1 от Правилника за детските педагогически стаи малолетните и непълнолетните лица се водят на отчет за срок от 2 години, след което се снемат от отчет, ако през този период не са извършили повторно противоправни деяния.

[2] Включват се всички малолетни и непълнолетни лица, които са били новозаведени на отчет в ДПС през календарната година

[3] Общественоопасните деяния включват извършените от лицата противообществени прояви, престъпления и административни нарушения.

Добавено : вторник, 23 май 2023 11:35 горе назад 121