Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

Основните резултати от провежданите от Националния статистически институт (НСИ) ежегодни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции на територията на област Бургас, са следните:

  • През учебната 2022/2023 година в детските градини са записани 13 424 деца;
  • През 2022 г. завършилите средно образование в общообразователните и професионални училища са съответно 1 349 и 932 ученици;
  • Записаните в различните степени на висшето образование за академичната 2022/2023 учебна година е 5 824;
  • Към 31.12.2022 г. за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ се обучават 54 лица.

 

Предучилищно образование

 

Към 1.12.2022 г. в област Бургас са функционирали 108 самостоятелните детски градини с директор, като броят им в сравнение с предходната учебна година намалява с 0.9%. В тях са записани 13 424 деца, от които 6 899, или 51.4% са момчета. В сравнение с предходната година броят на децата се увеличава с 1.4% (фиг. 1).

 

Фиг. 1. Деца в детските градини в област Бургас

 

 

Местата в детските градини се увеличават от 14 951 за учебната 2021/2022 г. до 16 058 за 2022/2023 година.

Обхватът на децата в детските градини, изчислен чрез груповия нетен коефициент на записване[1], за учебната 2022/2023 година е 88.4%, или 9.4 процентни пункта повече спрямо учебната 2021/2022 година.

Средният брой деца в една детска градина за областта е 124 (119 за страната) през учебната година. В една група са записани средно 24 деца (23 за страната).

Педагогическият персонал, зает в детските градини, е 1 188, от които 1 129 са детските учители. В сравнение с предходната учебна година, общият брой на педагогическия персонал се увеличава с 1.3%, а броят на детските учители - с 1.9%.

 

Общо образование

 

Към 1.12.2022 г., учебни занятия в област Бургас се водят в 119 общообразователни училища, от които 5 начални, 77 основни, 5 обединени, 6  гимназии и 26 средни училища. В сравнение с предходната година броят на общообразователните училища остава непроменен. Броят на учениците в общообразователните училища е 34 921.

Разпределението на учащите в общообразователните училища в област Бургас по класове показва, че в начален етап на основното образование (I - IV клас) учат 14 794 ученици; в прогимназиален етап на основното образование (V - VII клас) - 12 312 ученици, а в VIII - XII клас - 7 815.

През 2022 г. завършилите основно образование в общообразователните училища на област Бургас са 3 990 ученици.

През учебната 2022/2023 г. диплома за завършено средно образование в общообразователните училища на областта, са получили 1 349 души. В сравнение с предходната учебна година броят им намалява с 13.7%.

Учителите (без директори и заместник-директори с преподавателска заетост) в общообразователните училища са 3 209 през учебната 2022/2023 година. В учителската професия преобладават жените - 86.4% от общия брой на учителите.

Професионално образование и обучение

 

Професионалното образование и обучение през учебната 2022/2023 г. в област Бургас, се осъществява в 16 професионални гимназии, 1 спортно училище и 1 училище по изкуствата. Общият брой на учащите в тях е 11 268.

В професионалното образование преобладават момчетата, които са 60.1% от общия брой на учениците в тази образователна степен.

 

 

През 2022 г. степен на професионална квалификация по съответните програми е придобита от следния брой учащи:

  • 4 ученици са получили първа степен професионална квалификация в професионалните паралелки;
  • 59 ученици са получили втора степен професионална квалификация в професионалните паралелки;
  • Трета степен професионална квалификация през 2022 г. са придобили 1 090 ученици.

При завършилите програми за придобиване на трета степен професионална квалификация най-висок е относителният дял на учениците, изучавали специалности в областите[2] „Техника“ - 23.9%, следван от този на учениците в „Услуги за личността“ - 20.4%.

През 2022 г. с диплома за завършено средно образование от училищата в системата на професионално образование и обучение са завършили 932 души.

През настоящата учебна година преподавателите (вкл. директорите и заместник-директорите с преподавателска заетост) в професионалното образование са общо 716.

През 2022 година в програми за професионално обучение срещу заплащане за придобиване на степен на професионална квалификация в центрове за професионално обучение, професионални гимназии и професионални колежи са записани 407 лица на възраст 16 и повече години. По записани степени на професионална квалификация разпределението им е: първа степен - 257, втора степен - 122, и трета степен - 28.

 

Висше образование

 

През учебната 2022/2023 година общия брой на студентите в област Бургас, записани в четирите образователно-квалификационни степени „професионален бакалавър“, „бакалавър“, „магистър“ и „доктор“ е 6 305, което е с 726, или с 10.3%, по-малко в сравнение с предходната учебна година.

 

Колежи (образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“)

 

През учебната 2022/2023 година за придобиване на образователно-квалификационна степен (ОКС) „професионален бакалавър“ в колежите се обучават 427 студенти, като спрямо предходната година техният брой намалява със 174 души, или с 29.0%.

През 2022 г. ОКС „професионален бакалавър“ са придобили 111 студенти, от които 53 (47.7%) са жени.

Преподавателите в колежите са 42, като от тях на основен договор са 35, или 83.3%.

 

Университети (образователно-квалификационни степени „бакалавър“ и „магистър“)

 

В област Бургас в университетите през учебната 2022/2023 година за придобиване на образователно-квалификационни степени (ОКС) „бакалавър“ и „магистър“ се обучават 5 824 души. В сравнение с предходната година техният брой намалява с 560, или с 8.8%. В частни учебни институции са записани 2 608, или 44.8% от студентите.

През 2022 г. в област Бургас висше образование, степен „бакалавър“, са завършили 613 студенти, от които 423 (69.0%) са жени. През същата година ОКС „магистър“ са получили 599 студента, от които 419 (69.9%) са жени.

Студентите - български граждани, са 5 753, или 98.8% от всички студенти в университети, и в сравнение с предходната година техният брой намалява с 3.4%. Чуждестранните студенти са 71, което е с 83.3% по-малко спрямо миналата учебна година.

Броят на дипломираните е най-висок в областите на образование „Образование“ (23.5%), „Бизнес и администрация (23.4%), „Технически науки и технически професии“ (15.8%),  и „Науки за обществото и човешкото поведение“ (6.5%).

През учебната 2022/2023 г. студентите са обучавани от 588 преподаватели, от които жените са 330. На основен трудов договор работят 306 души, или 52.0% от общия брой.

 

Образователна и научна степен „доктор“

 

Към 31.12.2022г. в област Бургас се обучават общо 54 докторанти, като 46.3% от тях са жени.

Чуждестранните докторанти са 12, или 22.2% от общия брой.

Новоприетите докторанти през 2022 г. са 18, от които 7 или 38.9% са жени.

През 2022 г. образователна и научна степен „доктор“ са придобили 14 души, от които 10, или 71.4%, са жени.


 

 

Методологични бележки

 

От 2021/2022 учебна година Националният статистически институт (НСИ) промени източника на данни за изследванията на предучилищното и училищното образование, като използва изцяло информация от административните регистри на Министерството на образованието и науката, поради което е налице прекъсване на динамичния ред. Допълнителна информация е публикувана на интернет сайта на НСИ към метаданните за изследванията (https://nsi.bg/bg/node/3415 и (https://nsi.bg/bg/node/3433).

Статистиката на образованието е изградена на базата на Регламент № 452 от 2008 г. на Европейския парламент и на Съвета относно изготвянето и развитието на статистиката на образованието и ученето през целия живот, действащата нормативна уредба в България в областта на образованието, Международната стандартна класификация на образованието (МСКО) - ревизия 2011 г. (ISCED 2011) и съпътстващите я методически ръководства.

МСКО е създадена да служи като рамка за класифициране на образователни дейности в определени програми и свързаните с тях квалификации в международно признати категории.

Националният статистически институт провежда ежегодни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции.

Образователни институции са тези, които директно провеждат обучение по образователни програми с учащи в организирани класове (групи) на място или чрез дистанционна форма на обучение. Провежданите в тях програми водят до придобиване на степен на образование и/или степен на професионална квалификация. Неформалното образование и самостоятелното обучение не попадат в обхвата на образователната система според използваните дефиниции на МСКО 2011.

Чрез своите изследвания НСИ се стреми да установи броя на учащите в системата на образованието към определена дата на наблюдение. На тази основа се изчислява международно възприетият показател „степен на участие на населението в образователната система“ като относителен дял на записаните ученици от определена възрастова група към броя на постоянното население на страната от същата възрастова група.

Повече информация и данни за статистиката на образованието могат да се намерят на сайта на НСИ (http://www.nsi.bg), раздел „Образование и учене през целия живот“, както и в Информационна система ИНФОСТАТ (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=42).[1]Груповият нетен коефициент на записване на децата в детските градини се изчислява в проценти като отношение на броя на децата в детските градини във възрастовата група 3 - 6 години към броя на населението в същата възрастова група.

[2]За професионалното образование и обучение областите на образование са представени според Списъка на професиите за професионално образование и обучение (утвърден със Заповед № РД 09-413/12.05.2003 г. на министъра на образованието и науката.

Добавено : вторник, 23 май 2023 11:21 горе назад 13