Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023 ГОДИНА

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Бургас към края на март 2023 г. са 107.7 хиляди.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ - с 16.9% и „Търговия; Ремонт на автомобили и мотоциклети“ - с 16.7%. По брой наети лица по трудово и служебно правоотношение областта заема 4-то място сред 28-те области в страната.

В област Бургас средната брутна месечна работна заплата през първото тримесечие на 2023 г. е 1 455 лв., при 1 882 лв. средна за страната.

Фиг. 1. Средна брутна месечна работна заплата по области

през първото тримесечие на 2023 г. - левове

 

В сравнение с останалите области на страната, по показателя средна брутна месечна работна заплата през първото тримесечие на 2023 г., област Бургас се нарежда на 12-то място. Най-висока средна работна заплата получават наетите в област София (столица) - 2 603 лв., а най-ниска - в областите Видин - 1 238 лв., Благоевград - 1 239 лв. и Хасково- 1 244 лева.

През първото тримесечие на 2023 г. средната брутна месечна работна заплата в област Бургас намалява спрямо четвъртото тримесечие на 2022 г. с 3.4%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление са „Професионални дейности и научни изследвания“ - с 35.9% и „Строителство“ - с 14.0%.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2023 г. нараства с 14.4%, в обществения сектор нарастването е с 16.9%, а в частния сектор - с 13.1%.

Фиг. 2. Средна брутна месечна работна заплата по икономически сектори

в област Бургас - левове

 

 

 Методологични бележки

 

Данните са получени от тримесечното Наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, което има за цел да изследва текущото състояние и динамика на основни аспекти на пазара на труда.

Наблюдението е репрезентативно, като се използва стратифицирана случайна извадка от предприятия. Генералната съвкупност се стратифицира по следните критерии: териториален признак - 28 административни области, икономическа дейност по КИД-2008 и размер на предприятието, според броя на наетите лица.

Повече информация и данни за наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд са достъпни в Информационна система „Инфостат“ (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=93) и на сайта на НСИ, раздел „Пазар на труд“ (http://www.nsi.bg/node/3920/).

Добавено : четвъртък, 18 май 2023 13:56 горе назад 328