Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НАРАБОТНАТА СИЛА В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ 2022 ГОДИНА

През 2022 г. икономически активните лица на възраст от 15 до 64 навършени години вобласт Бургас са 185.3 хил. души. Коефициентът на икономическа активност (15-64 навършени години) е 71.0% и се увеличава с 2.8 процентни пункта в сравнение с 2021 година.

Заетите лица на възраст от 15 до 64 навършени години в област Бургас през 2022 г. са 176.0 хил. души. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 67.5% (74.4% за мъжете и 60.6% за жените). В сравнение с 2021 г. коефициентът се увеличава с 3.2 процентни пункта.

Броят на заетите лица на възраст от 15 до 64 навършени години с висше образование е 43.7 хил., със средно - 109.1 хил. и с основно и по-ниско образование - 23.3 хиляди.

Коефициентът на заетост на възраст от 15 до 64 навършени години при лицата с висше образование е 86.7%, за лицата със средно образование - 75.0% и за лицата с основно и по-ниско образование - 35.7%.

 

Фиг. 1. Коефициент на заетост за възрастовата група 15 - 64 навършени години

по степени на образование през 2021 и 2022 година

 
Броят на безработните лица на възраст от 15 до 64 навършени години е 9.3 хил. души. Коефициентът на безработица (15-64 навършени години) е 5.0% и намалява с 0.8 процентни пункта в сравнение с 2021 година.

През 2022 г. икономически неактивните лица на възраст 15 - 64 навършени години 75.6 хил., от които 28.6 хил. са мъже и 46.9 хил. са жени.

През 2022 г. общият брой на икономически активните лица на възраст 15 и повече навършени години вобласт Бургас са 191.4 хил. души.

Коефициентът на икономическа активност за населението на 15 и повече навършени години
е 55.5% и се увеличава с 2.0 процентни пункта в сравнение с 2021 година.

Общият брой на заетите лица
в област Бургас е 182.1 хил., от които 100.5 хил., или 55.2%, са мъже и 81.6 хил., или 44.8%, са жени.

Коефициентът на заетост за населението
на 15 и повече навършени години е 52.8% (61.3 за мъжете и 45.0% за жените) и се увеличава с 2.3 процентни пункта в сравнение с 2021 година.

През 2022 г. безработните лица в област Бургас са 9.4 хил. души. Коефициентът на безработица е 4.9% като в сравнение с 2021 г. намалява с 0.7 процентни пункта.

През 2022 г. икономически неактивните лица са 153.4 хил., от които 58.6 хил. са мъже и 94.8 хил. са жени.
 

Фиг. 2. Коефициенти на заетост по възрастови групи през 2021 и 2022 година

 

 

Методологични бележки

Наблюдението на работната сила е извадково и се провежда непрекъснато, като осигурява тримесечни и годишни данни за икономическата активност на населението на 15 и повече навършени години. Изследването обхваща обикновените домакинства в страната. Домакинствата, участващи в наблюдението, са подбрани на случаен принцип и се анкетират чрез лично интервю.

Наблюдаван период - характеристиките на всяко анкетирано лице се отнасят за състоянието му през определена календарна седмица.

Икономически активното население (работната сила) включва всички заети и безработни лица.

Заети са лицата на възраст 15 - 89 навършени години, които през наблюдавания период:

- извършват работа дори за един час, за което получават работна заплата или друг доход;

- не работят, но имат работа, от която временно отсъстват поради годишен отпуск, болест, отпуск при раждане и отглеждане на малко дете до навършване на 2-годишна възраст, гъвкав график на работното време, участие в обучение, свързано с работата, както и поради друго отсъствие, ако продължителността му е 3 месеца или по-малко и други.

Безработни са лицата на възраст 15 - 74 навършени години, които:

- нямат работа през наблюдавания период;

- активно търсят работа през период от четири седмици, вкл. наблюдаваната, или вече са намерили работа, която очакват да започнат до три месеца след края на наблюдавания период;

- имат възможност да започнат работа до две седмици след края на наблюдавания период.

Икономически неактивни (лица извън работната сила) са лицата на възраст 15 и повече навършени години, които не са нито заети, нито безработни през наблюдавания период, вкл. всички лица на възраст 90 и повече навършени години.

Коефициент на икономическа активност - относителен дял на икономически активното население (работната сила) от общото население (в съответната група).

Коефициент на заетост - относителен дял на заетите лица от общото население (в съответната група).

Коефициент на безработица - относителният дял на безработните лица от икономически активното население.

Годишните данни са осреднени стойности от четирите тримесечия на съответната година.

Поради направените закръгления в някои случаи общите данни могат да се различават незначително от сумата на отделните групи, включващи се в тях.

Повече информация и данни за наблюдение на работната сила са достъпни в Информационна система „Инфостат“ (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=96) и на сайта на НСИ, раздел „Наблюдение на работната сила“ (http://www.nsi.bg/node/4002/).

Добавено : четвъртък, 23 март 2023 13:32 горе назад 372