Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ВИДОВЕ СТРОИТЕЛСТВО В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ 2021 ГОДИНА

По окончателни данни на Националния статистически институт през 2021 г. приходите от дейността на строителните предприятия в област Бургас са 1 028 млн. лв., като спрямо 2020 г. се увеличават с 12.2%.

Приходите от ново строителство и подобрения са в размер на 949.5 млн. лв., а от поддържане и текущ ремонт - 78.5 млн. лева. Относителният дял на приходите за поддържане и текущ ремонт на жилищните сгради е 50.1%, а на нежилищните сгради - 49.9%.

Приходите от сградно строителство са 636.6 млн. лв., или със 7.8% повече спрямо 2020 година. Относителният дял на приходите от строителство на жилищни сгради е 66.8%, а от строителство на нежилищни сгради - 33.2% от общите приходи от сградно строителство.

В област Бургас приходите от гражданско строителство са 391.4 млн. лв., или с 20.2% повече спрямо 2020 година. С най-голям относителен дял по видове приходи от гражданско строителство е „Други“ - 58.1%, следван от „Транспортна инфраструктура - пътища, самолетни писти, тунели, мостове“ - 29.8%.

 

Фиг. 1. Приходи на строителните предприятия в област Бургас по видове строителство и по години

 

 

 

Методологични бележки

 

Обхват и източници на информация - обект на изследване са строителните предприятия, които са развивали стопанска дейност през отчетната година. Основен източник на информацията е формуляр „Справка за приходите на строителните предприятия по видове строителство“, включващ само отчетените приходи от строителна дейност.

Статистическото изследване за приходите на строителните предприятия по видове строителство осигурява информация за приходите от строителна дейност включваща извършеното жилищно, нежилищно и гражданско строителство. Посочват се данни за извършените строителни работи за ново строителство, подобрения и текущ ремонт.

Основните статистически показатели на годишното изследване са следните:

  • Приходи от строителна дейност - стойност на постъпленията от строителни и монтажни работи;
  • Ново строителство - изграждане на нов обект, независимо дали мястото, на което ще бъде построен преди това е било заето или не;
  • Подобрения - разширения, обновления вътре или по конструкцията, външни подобрения на сградите и основни изменения;
  • Текущ ремонт и поддържане - боядисване, подмяна на износени керемиди или покривни елементи и други;
  • Сградно строителство - строителството на жилищни и нежилищни сгради;
  • Гражданско строителство - ново строителство и подобрения на инженерно-строителни съоръжения, свързани със строителството на транспортната инфраструктура, тръбопроводи, електропроводи, далекосъобщителни линии и други.
Повече информация и данни за приходите от дейността на строителните предприятия по видове строителство са достъпни в Информационна система „Инфостат“ (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/reports/query.jsf?x_2=1352) и на сайта на НСИ, раздел „Приходи от дейността на ст

Добавено : сряда, 08 март 2023 11:53 горе назад 283