Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 ГОДИНА

През четвъртото тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лицав област Бургас е 182.0 хил., от които 101.6 хил. са мъже и 80.4 хил. - жени.

Коефициентът на заетост в област Бургас през четвъртото тримесечие на 2022 г. е 52.6% (при 54.9% за страната), съответно 61.9% за мъжете и 44.3% за жените.

По брой на заетите лица област Бургас е на четвърто място в страната, след област Варна (241.0 хил.) и преди област Стара Загора (143.5 хил.), а по коефициент на заетост - на 13-то място, след област Кюстендил (52.8%) и преди област Шумен (52.4%).

 

Фиг. 1. Коефициент на заетост по области през четвъртото тримесечие на 2022 година

 

През четвъртото тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лица във възрастовата група 15 - 64 навършени години в област Бургас е 176.4 хил., от които 98.3 хил. са мъже и 78.1 хил. - жени.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 67.7%, съответно 75.6% за мъжете и 59.8% за жените.

По брой на заетите лица област Бургас е на четвърто място в страната, след област Варна (235.9 хил.) и преди област Стара Загора (139.3 хил.), а по коефициент на заетост - на 17-то място, след област Шумен (68.3%) и преди област Хасково (67.6%).

 

Фиг. 2. Коефициент на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години

по области през четвъртото тримесечие на 2022 година

 Методологични бележки

 

Наблюдението на работната сила е извадково и се провежда непрекъснато, като осигурява тримесечни и годишни данни за икономическата активност на населението на 15 и повече навършени години. То обхваща обикновените домакинства в страната. Домакинствата, участващи в изследването, са подбрани на случаен принцип и се анкетират чрез лично интервю.

Наблюдаван период - характеристиките на всяко анкетирано лице се отнасят за състоянието му през определена календарна седмица.

Заети са лицата на 15 - 89 навършени години, които през наблюдавания период:

- извършват работа дори за един час, за което получават работна заплата или друг доход;

- не работят, но имат работа, от която временно отсъстват поради годишен отпуск, болест, отпуск при раждане на дете, отглеждане на малко дете и други.

Коефициент на заетост - относителен дял на заетите лица от общото население (в съответната група).

При оценката на резултатите за четвърто тримесечие на 2022 г. са използвани предварителни данни за населението на страната към 30.09.2022 г., получени на база текущата демографска статистика, в които не са отразени данните от Преброяване 2021. Изключено е населението, живеещо в колективни домакинства.

Както при всяко извадково наблюдение, данните от Наблюдението на работната сила са обременени с грешки, дължащи се на извадката (стохастични грешки).

Повече информация и данни за наблюдение на работната сила са достъпни в Информационна система „ИНФОСТАТ“ (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=94) и на сайта на НСИ, раздел „Наблюдение на работната сила“ (http://www.nsi.bg/node/3992/).

Добавено : четвъртък, 02 март 2023 11:55 горе назад 204