Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ И БРУТНА ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ СЕКТОРИ В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ 2021 ГОДИНА

По окончателни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП)за област Бургас през 2021 г. възлиза на 6 472 млн. лв. по текущи цени и е с 38.9% по-голям в сравнение с 2020 година. Делът на БВП за област Бургас е 4.7% от общо произведения за страната.

По БВП на човек от населението област Бургас се нарежда на 7-мо място с 15 815 лв., след област Габрово - с 16 549 лв. и преди област Пловдив - с 15 547 лева. С най-високо равнище на БВП на човек от населението е София (столица) - 45 241 лв., а с най-ниско - област Хасково - 9 817 лева (фиг. 1).

Фиг. 1. Брутен вътрешен продукт на човек от населениетов левове по областиза 2021 година

 

 

Брутната добавена стойност (БДС) за област Бургас през 2021 г. е 5 662 млн. лв. по текущи цени, което представлява 4.7% от БДС за страната.

Най-голям е относителния дял на добавената стойност в сектора на услугите като достига до 77.8%, следва индустриалния сектор - 17.3% и аграрния сектор - 4.9%.

 

 

Методологични бележки

 

Брутният вътрешен продукт (БВП) по пазарни цени е крайният резултат от производствената дейност на резидентните производствени единици. Той може да се дефинира по три начина:

  • БВП е сума от брутната добавена стойност, създадена от различните институционални сектори или различните отрасли на икономиката, плюс данъците минус субсидиите върху продуктите. БВП е балансова позиция в състава на производствената сметка за националната икономика;
  • БВП е сума от категориите крайно използване на продукти и услуги от резидентните институционални единици (фактическо крайно потребление и бруто капиталообразуване), плюс износа на стоки и услуги, минус вноса на стоки и услуги;
  • БВП е сума от генерираните доходи в състава на сметка „Формиране на дохода” (компенсация на наетите, данъци върху производството и вноса минус субсидии, брутен опериращ излишък и смесен доход)

Брутната добавена стойност (БДС) по базисни цени е балансираща позиция в състава на производствената сметка, изчислявана като разлика между произведената брутна продукция по базисни цени (преди начисляването на данъци върху продуктите и услугите, включително субсидиите върху продуктите) и междинните производствени разходи по цени на купувач.

Повeче информация и данни за БВП и БДС са достъпни в Информационна система „Инфостат“ (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=6) и на сайта на НСИ, раздел „Макроикономическа статистика” (http://www.nsi.bg/node/779/).

Добавено : петък, 03 февруари 2023 11:18 горе назад 207