Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ГОДИШНА РАБОТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ 2021 ГОДИНА

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2021 г. на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор в област Бургас сочат, че средногодишният брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е 110 762, което представлява 4.9% от общия брой на наетите в страната. В сравнение с 2020 г. броят на наетите лица в област Бургас се увеличава с 2 527 души или с 2.3%.

Фиг. 1 Наети лица по икономически сектори в област Бургас през 2020 и 2021 г. - брой

 

Увеличение на наетите лица е регистрирано в тринадесет икономически дейности - най-значимо в „Хотелиерство и ресторантьорство“ (18.8%), „Финансови и застрахователни дейности“ (6.8%) и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ (5.6%). Намаление се наблюдава в 6 от общо 19 икономически дейности - в „Операции с недвижими имоти“ (10.0%) и „Транспорт, складиране и пощи“ (5.0%).

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ и „Преработваща промишленост“ - съответно 16.1 и 15.9%.

По брой наети лица по трудово и служебно правоотношение през 2021 г. областта заема 4-то място сред 28-те области в страната.

В област Бургас средната брутна годишна работна заплата за 2021 г. е 14 852 лв., при 18 733 лв. средна за страната

В сравнение с останалите области на страната, по показателя средна брутна годишна работна заплата през 2021 г., област Бургас се нарежда на 12-то място. Най-висока средна годишна работна заплата получават наетите в област София (столица) - 25 724 лв., а най-ниска - в областите Благоевград - 12 226 лв., Кюстендил - 12 719 лв. и Видин - 12 855 лева.

Фиг. 2. Средна брутна годишна работна заплата по области през 2021 г. - левове

 

 

През 2021 г. средната брутна годишна работна заплата в област Бургас се увеличава спрямо 2020 г. с 10.2%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение са „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 29.2%, „Финансови и застрахователни дейности“ - с 29.0% и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ - с 22.6%.

Спрямо 2020 г. средната годишна работна заплата през 2021 г. нараства в обществения сектор с 14.5%, а в частния сектор - с 8.5%.

 

Фиг. 3. Средна брутна годишна работна заплата по икономически сектори

в област Бургас през 2020 и 2021 г. - левове

 
 

Методологични бележки

 

Данните се събират от предприятия и организации, извършващи дейност на територията на страната. Основен източник на информация е счетоводната документация на предприятието (ведомости за заплати, трудови договори, таблици за явяванията и неявяванията на работа и други).

Наблюдават се предприятия от всички икономически дейности, независимо от формата на собственост и източника на финансиране.

Наети лица са лицата, които са в трудово правоотношение с работодателя съгласно Кодекса на труда и в служебно правоотношение съгласно Закона за държавния служител, по силата на които правоотношения те получават възнаграждение в пари или натура под формата на работна заплата за извършена в определен обем и качество работа, независимо дали договорът за наемане е постоянен или временен, на пълно или непълно работно време.

Средният списъчен брой се определя по метода на средната аритметична величина чрез сумиране на средния списъчен брой за всеки месец и полученият сбор се раздели на 12 (броя на месеците в годината).Средния списъчен брой на наетите за един месец е сумата от списъчния брой на наетите за всеки календарен ден от месеца (включително празничните и почивните дни) разделена на броя на календарните дни през отчетния месец. Списъчният брой на наетите за почивните и празничните дни се приема за равен на списъчния брой от последния работен ден (преди съответния почивен или празничен ден). Средният списъчен брой на лицата наети на непълно работно време се преизчислява към пълна заетост въз основа на установената в трудовия договор на лицето продължителност на работното време.

Средната годишна брутна работна заплатасе изчислява като начислените средства за работна заплата за отчетната година се разделят на средния списъчен брой на наетите по трудово правоотношение без лицата в отпуск по майчинство.

Повече информация и данни за наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд са достъпни в Информационна система „Инфостат“ (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=79) и на сайта на НСИ, раздел (http://www.nsi.bg/node/3957/).

Добавено : четвъртък, 26 януари 2023 11:04 горе назад 201