Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
ДЕЙНОСТ НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ 2021 ГОДИНА

1.       Общ преглед

По окончателни данни на Националния статистически институт през 2021 г. общо 29 237 нефинансови предприятия, извършвали стопанска дейност на територията на област Бургас, са представили годишен отчет за дейността. Те са реализирали нетни приходи от продажби за 15 222 млн. лв., а стойността на продукцията е 9 260 млн. лева. Заетите лица в нефинансовите предприятия са 109 756.

В областната икономика преобладават микропредприятията (до 9 заети) - 94.4% от общия брой. Малките предприятия (от 10 до 49 заети) са 4.7%, средните предприятия (от 50 до 249 заети) - 0.8%, а големите (над 250 заети) - 0.1%.

Нефинансовите предприятия в област Бургас приключват 2021 г. с положителен финансов резултат от 1 180 млн. лева. Предприятията, реализирали печалба, са 20 555, със загуба - 5 495, а с нулев финансов резултат - 3 187.

 

Фиг. 1. Структура на предприятията според финансовия резултат в област Бургас по години

 

 

2.   Селско, горско и рибно стопанство

Годишен отчет за дейността си през 2021 г. са представили 1 487 предприятия от този сектор, или 5.1% от общия брой на нефинансовите предприятия за област Бургас. Нетните приходи от продажби в сектора достигат 429 млн. лв. по текущи цени, а стойността на продукцията е в размер на 411 млн. лева. Броят на заетите лица е 4 570 и формира относителен дял от 4.2% от общия брой на заетите лица в нефинансовите предприятия за областта. Отчетен е положителен финансов резултат от 123 млн. лева.


3.  
Промишленост

През 2021 г. годишен отчет за дейността си са представили 1 581 промишлени предприятия, или 5.4% от общия брой на отчетените за областта. Нетните приходи от продажби в промишлеността са 4 213 млн. лв. по текущи цени, или 27.7% от нетните приходи за областта. Стойността на продукцията в промишленият сектор е в размер на 3 624 млн. лв., или 39.1% от общата за областта. В промишлените предприятия работят 22 855 заети лица, или 20.8% от общия брой на заетите за областта. Крайният финансов резултат на промишлените предприятия за 2021 г. е печалба в размер на 247 млн. лева.


4.   Строителство

Годишен отчет за дейността си през 2021 г. са представили 1 683 строителни предприятия, или 5.8% от отчетените нефинансови предприятия в област Бургас. Нетните приходи от продажби в сектор „Строителство” достигат 1 093 млн. лв. по текущи цени, а стойността на продукцията е в размер на 1 113 млн. лева. Заетите лица са 10 224, с относителен дял от 9.3% от общия брой на заетите в нефинансовите предприятия за областта. Строителният сектор завършва 2021 г. с положителен финансов резултат от 95 млн. лева.


5.   Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети

Годишен отчет за дейността си през 2021 г. са представили 9 978 търговски предприятия, или 34.1% от общия брой за областта. Нетните приходи от продажби в сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” достигат 6 271 млн. лв. по текущи цени. Стойността на продукцията в сектора е в размер на 1 062 млн. лева. В търговския сектор работят 26 328 заети лица, или 24.0% от общия брой на заетите в областта. През 2021 г. търговските предприятия реализират положителен финансов резултат от 260 млн. лева.


6.   Услуги

За област Бургас годишен отчет в НСИ са представили 14 508 предприятия от сектора на услугите, или 49.6% от общия брой. В този сектор са реализирани нетни приходи от продажби за 3 216 млн. лв. ипродукция на стойност 3 050 млн. лева. Броят на заетите лица е 45 779, или 41.7% от общия брой на заетите в нефинансовите предприятия за областта. Крайният финансов резултат на предприятията от услуговия сектор за 2021 г. е  печалба в размер на 455 млн. лева.

 

Методологични бележки

 

Обхват - всички сектори по КИД - 2008 с изключение на „Финансови и застрахователни дейности”, „Държавно управление”, „Дейности на организации с нестопанска цел” и „Дейности на домакинствата”.

Брой предприятия - всички предприятия, които са били активни през цялата или част от референтната година и са представили годишен отчет за дейността си в НСИ или НАП.

Нетен оборот - стойността на нетните приходи от продажби на собствена продукция, купени и продадени в същия вид стоки, предоставени услуги и продадени суровини и материали. Не се включват приходите от продажби на дълготрайни активи, приходите от финансирания, финансовите и извънредните приходи. В стойността на нетния борот не се включват начислените акцизи, данъци, мита или налози, пряко свързани с приходите.

Стойност на продукцията - стойността на нетния оборот, намалена с балансовата стойност на продадените активи, без тази на собствените дълготрайни активи. В нея се включва и изменението на запасите от продукция и незавършено производство, стойността на направените разходи за придобиване на активи по стопански начин, както и приходите от субсидии, свързани с продуктите или оборота.

Финансов резултат - разликата между печалбата и загубата за дадено ниво на агрегация.

Заети лица - всички лица, работещи в дадено предприятие на пълно или непълно работно време, включително сезонните и надомните работници (преизчислени в еквивалент на пълна заетост), работещите собственици, наетите по договор за управление и контрол, наетите по извънтрудови правоотношения (граждански договори), които не работят при друг работодател и неплатените семейни работници.

Съгласно Регламент (ЕС) 2019/2152 на Европейския парламент и на Съвета за европейската бизнес статистика и на Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1197 на Европейската комисия, за отчетната 2021 г. е направена промяна в дефинициите на някои показатели в сравнение с 2020 година.

Повeче информация и данни за годишна бизнес статистика са достъпни в Информационна система „Инфостат“ (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=13) и на сайта на НСИ, раздел „Годишна бизнес статистика“ (http://www.nsi.bg/node/13208/).

 

Добавено : понеделник, 23 януари 2023 13:22 горе назад 239