Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
МИГРАЦИЯ КЪМ 7 СЕПТЕМВРИ 2021 Г. В ОБЛАСТ БУРГАС

Окончателни данни

Вътрешна миграция на населението през 2011 - 2021 година

Към 7 септември 2021 г. 24 959 лица са декларирали, че са променили  населеното място на обичайното си местоживеене през периода 2011 - 2021 година. Жените мигранти са 13 547, или 54.3%, а мъжете - 11 412, или 45.7% от мигриралите лица.

С най-висок относителен дял са лицата на възраст 25 - 34 навършени години[1] - 23.6%, а с най-нисък лицата на възраст 80 и повече навършени години - 2.6% от мигриралите лица.

Сред мигрантите на възраст от 40 до 54 години преобладават мъжете, докато жените са с по-висок относителен дял сред по-младите възрастови групи (до 40 години) и сред лицата на 55 и повече навършени години.

Фиг. 1. Повъзрастова структура на мигриралите лица към 7 септември 2021 година

 

Към 7 септември 2021 г. 48.3% от мигриралите през наблюдавания период лица на 15 и повече навършени години са със средно образование и 37.2% - със завършено висше образование. Най-нисък е делът на лицата без образование - 1.6% от мигриралите през периода.

Фиг. 2. Мигрирали лица по пол и образование към 7 септември 2021 година

 

 

Разпределението по етническа принадлежност показва, че най-интензивен е процесът на миграция при българската етническа група - 66.5 на всеки хиляда души са променили обичайното си местоживеене през наблюдавания период, следват лицата, самоопределили се към друга етническа група 48.6‰. Най-нисък е интензитет на миграция при ромската етническа група - 31.1 на хиляда души от самоопределилите се към този етнос.

Направление на вътрешната миграция през 2011 - 2021 година

Четири са основните направления, в които се движи населението, променяйки своето местоживеене в рамките на страната: „ от градовете - в градовете“, от градовете - в селата“, „от селата - в градовете“ и „от селата - в селата“. За формирането на тези потоци основно влияние оказват множество социално-икономически фактори, развитието на регионите, както и условията на живот в отделните населени места.

През периода 2011 - 2021 г. 15.7 хил. души, или 63.0% от всички мигрирали лица, са променили местоживеенето си от един град в друг в рамките на страната. Лицата, преселили се от градовете в селата, са 4.4 хил., или 17.8%, следват мигрантите по направлението от селата към градовете - 3.3 хил., или 13.4%. Най-малък е относителният дял на мигрантите, променили местоживеенето си от едно село в друго - 1.4 хил., или 5.8% от всички мигрирали лица.

 

Фиг. 3 . Направление на вътрешната миграция през периода 2011 - 2021 година

 

Вътрешна миграция на населението между областите

През периода 2011 - 2021 г. 11 427 души, или 45.8% от всички мигранти, са се заселили в населено място на същата област, в която са живели, като 60.6% са се заселили в градовете, а останалите (39.4%) - в селата на областта.

Заселилите се в населени места извън областта, в която са живели, са 13 532 дущи, или 54.2% от мигриралите лица. От тях 89.8% са мигрирали към градовете, а 10.2% - към селата на други области.

Пристигнали/завърнали се от чужбина през периода 1980 - 2021 година

Към 7 септември 2021 г. 18 815 лица са декларирали, че са пребивавали извън област Бургас за повече от една година през периода 1980 - 2021 г. и са се завърнали или са пристигнали в област Бургас през същия период.

Българските граждани, завърнали се в област Бургас през наблюдавания период, са 14 217, или 75.6% от всички посочили, че са пребивавали в чужбина. Мъжете са 7 902 (55.6%), а жените - 6 315 (44.4%).

Най-висок е делът на лицата на възраст 40 - 49 навършени години към 7 септември 2021 г. - 22.2%, или всеки пети от завърналите се в областта. Етническата структура на завръщащите се български граждани е сходна с етническата структура на населението - 84.3% от тях са се самоопределили към българската етническа група, 10.2% към турската и 1.6% към ромската.

Най-много български граждани са се завърнали в област Бургас от Обединеното кралство - 2.6 хил., или 18.0%, следва Германия - 2.2 хил., или 15.7%, Гърция - 1.3 хил., или 9.2%, и Руска федерация - 1.3 хил., или 8.9% от пребивавалите в чужбина. Най-висок е делът на установили се в община Бургас, завърнали се български граждани - 62.3%.

Чуждите граждани, пристигнали в област Бургас през наблюдавания период, са 4 598. Мъжете са 2 016, или 43.8%, а жените - 2 582, или 56.2%. Преобладават гражданите на страни от Европа - 89.3%, и Азия - 9.3%. от всички пристигнали в областта чужденци. Най-висок е делът на чужденците, установили се в общините Бургас - 48.6%, Несебър (24.0%), и Поморие (10.1%).

 

Графикът за публикуване на данните може да намерите на следния линк: Календар за публикуване на данните от Преброяване 2021 | Национален статистически институт (nsi.bg). Основни данни от преброяването ще бъдат публикувани в Информационна система ИНФОСТАТ, както и ще бъдат предоставяни по заявки на потребители в съответствие със Списъка на стандартните статистически показатели и Правилника за предоставяне на статистически продукти и услуги.

 [1] Всички демографски и социално-икономически характеристики на лицата се отнасят към критичния момент на преброяването - 7 септември 2021 година.

Добавено : понеделник, 16 януари 2023 13:44 горе назад 204