Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании








МЕСТОНАМИРАНЕ НА РАБОТНОТО МЯСТО/УЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ НА ЗАЕТИТE И УЧАЩИТЕ ЛИЦА КЪМ 7 СЕПТЕМВРИ 2021 ГОДИНА В ОБЛАСТ БУРГАС

Окончателни данни

Явлението всекидневна трудова миграция е тясно свързано с икономическото състояние на населените места, тяхното местонамиране и инфраструктура, както и с наличието и характеристиките на работната сила в тях. Значението на този процес за обществото е голямо, тъй като участието във всекидневните пътувания, за разлика от постоянното преселване, не води до обезлюдяване на населени места или до нарушаване на възрастовата структура на населението. Всекидневната миграция е наблюдавана изчерпателно за първи път при преброяването през 1975 година. При преброяването през 2021 г. се наблюдава не само ежедневната трудова миграция, а като цяло местонамирането на работното място, вкл. за лицата, които работят предимно от вкъщи, както и за тези без фиксирано работно място.

Местонамиране на работното място на заетите на възраст 15 и повече навършени години

Към 7 септември 2021 г. 5 933 лица, или 4.3% от отговорилите на въпроса са посочили, че работят предимно от вкъщи. Без фиксирано работно място са 6 460 лица, или 4.7%. Най-висок е абсолютният брой и относителният дял на лицата, които работят в същото населено място, в което живеят - 93 551 (68.3%). До населеното място, в което работят, пътуват 29 678 лица, или 21.7%. Заетите, които пътуват извън страната, са 1 288, или 0.9%.

Фиг. 1. Разпределение на заетите лица според местонамирането наработното им място към 7 септември 2021 година[1] в област Бургас

 

Мъжете преобладават във всички групи с изключение на групата от лица, които работят в едно и също населено място. Най-висок е делът им при лицата, които работят без фиксирано работно място - 85.0%.

Фиг. 2. Разпределение на заетите лица според местонамирането на работното им място по пол към 7 септември 2021 година в област Бургас

 

Най-висок е делът на младите (15 - 29 навършени години) сред лицата, работещи предимно от вкъщи - 23.1%, следвани от лицата, пътуващи в друго населено място - 16.0%. Най-нисък е този дял при работещите без фиксирано работно място - 8.3% от посочилите този отговор.

Сред работещите предимно от вкъщи най-висок е делът на лицата на възраст 30 - 39 навършени години - 27.8%. При лицата, работещи без фиксирано работно място, преобладават тези на възраст 40 - 49 навършени години - 34.2%.

Разпределението на заетите лица по степен на завършено образование и местонамиране на работното им място към 7 септември 2021 г. показва, че най-висок е делът на лицата с висше образование сред тези, които работят предимно от вкъщи - съответно 47.0% от мъжете и 62.1% от жените, посочили този отговор. Най-нисък е този дял при заетите мъже с висше образование без фиксирано работно място (22.2%) и мъжете, които пътуват до друго населено място, за да работят (22.3%). Най-висок е делът на лицата с основно образование сред мъжете и жените, които пътуват до друго населено място, за да работят - съответно 16.9 и 20.3%.

Сред заетите, определили своята етническа група, най-висок е делът на работещите от вкъщи при лицата, посочили „друга“ етническа група - 14.3%, а най-нисък - при самоопределилите се към ромската етническа група (2.2%). Най-често пътуват до друго населено място, за да работят, лицата от турската и ромската етническа група - съответно 52.0 и 46.2% от самоопределилите се към тези етноси.

 

Фиг. 3. Разпределение на заетите лица според местонамирането на работното им място по етническа принадлежност към 7 септември 2021 година

 

Трудова миграция на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години

Към 7 септември 2021 г. 29 678 лица пътуват всекидневно или по-рядко от населеното място, в което живеят, до населеното място, в което работят. Всекидневните трудови мигранти представляват 19.5 от всички заети лица на възраст 15 и повече навършени години. От тях в селата живеят 13 865 души, или 46.7%, а в градовете - 15 813, или 53.3%, като преобладават мъжете - 55.1%, в сравнение с жените - 44.9% от всички трудови мигранти.

При определянето на двете крайни точки на трудовите пътувания от едно населено място до друго се формират четири основни направления на трудовата миграция: „от градовете - в градовете“, „от градовете - в селата“, „от селата - в градовете“ и „от селата - в селата“. За формирането на тези потоци основно влияние оказват икономическата ситуация в отделните населени места (наличието на работни места), демографската ситуация (наличието на население в трудоспособна възраст), географското положение, както и състоянието на транспортната мрежа.

Към 7 септември 2021 г. най-голям е потокът от трудови мигранти между градовете - близо 12.4 хил. заети лица, или 42.0% от всички трудови мигранти. Втори по обхват е потокът от селата към градовете - съответно 11.3 хил., или 38.0%. Потокът от градовете към селата съставлява 11.3% (3.4 хил.). Най-малко заети пътуват, за да работят, между селата - 2.6 хил. души, или 8.7% от всички пътуващи, за да работят.

 

Фиг. 4. Структура на направленията на всекидневната трудова миграция в област Бургас

 

 

Местонамиране на учебното заведение на учащите лица

Към 7 септември 2021 г. 1 490 лица, или 3.0% от отговорилите на въпроса, са посочили, че учат предимно от вкъщи. Най-висок е абсолютният брой и относителният дял на лицата, които учат в същото населено място, в което живеят - 37 629 (74.7%). Пътуват до населеното място, в което учат, 10 933 лица, или 21.7%. Учащите, които пътуват извън страната, са 293, или 0.6%.

Фиг. 5. Разпределение на учащите според местонамирането на учебното заведение към7 септември 2021 година

 

Сред най-малките учащи на възраст до 9 навършени години преобладават децата, които живеят и учат в едно и също населено място - 87.9%. Пътуват, за да учат, 10.8%, а предимно вкъщи учат 1.2% от децата в тази възрастова група.

Фиг. 6. Разпределение на учащите лица според местонамирането на учебното заведение  по възраст към 7 септември 2021 година

 

Делът на пътуващите, за да учат, се увеличава с нарастването на възрастта. При децата от 10 до 19 навършени години е 21.8%, а при учащите на възраст 20 - 29 навършени години достига 55.2%.

Най-висок е делът на учещите предимно от вкъщи при лицата във възрастовите групи 20 - 29 и 30 и повече навършени години - съответно 13.7 и 11.6%.

Разпределението по етническа принадлежност показва, че самоопределилите се към турската етническа група по-често пътуват от населеното място, в което живеят, до други населени места, за да учат - 41.8%. Най-нисък е този дял при самоопределилите се към българската етническа група – 17.6%.

 

Фиг. 7. Разпределение на учащите по местонамиране на учебното заведение и етническа принадлежност към 7 септември 2021 година в област Бургас

 

Мобилност на учащите лица

Към 7 септември 2021 г. 10 933 лица пътуват ежедневно или по-рядко от населеното място в което живеят, в друго населено място, в което учат. Мобилните учащи представляват 21.7% от всички учащи лица. В градовете живеят 4 739 души, или 43.3%, а в селата - 6 194, или 56.7% от учащите мигранти.

Интензитетът[2] на пътуване при живеещите в селата е 537.2‰ при 122.1‰ за живеещите в градовете. Обезлюдяването на селата, затварянето на училища в малки населени места и ограничените възможности за продължаване на образованието са основните причини за по-високата честота на пътуванията сред населението, живеещо в селата.

Най-използваният вид транспорт сред мобилните учащи е „Автобус (вкл. маршрутно такси)“. По този начин се придвижват до учебното заведение 7.3 хил. души. На второ място се нареждат пътуващите с „Лек автомобил, ван (личен/служебен)“ - 2.0 хил. Значително по-малко предпочитан е железопътният транспорт - с влак пътуват 386 лица.

 

Графикът за публикуване на данните може да намерите на следния линк: Календар за публикуване на данните от Преброяване 2021 | Национален статистически институт (nsi.bg). Основни данни от преброяването ще бъдат публикувани в Информационна система ИНФОСТАТ, както и ще бъдат предоставяни по заявки на потребители в съответствие със Списъка на стандартните статистически показатели и Правилника за предоставяне на статистически продукти и услуги.

 

Приложение

 

Таблица 1. Местонамиране на работното място на заетите лица към  7 септември 2021 година в област Бургас

 

 

 

 

Общини

Заети

Местонамиране на работното място

работя предимно от вкъщи

без фиксирано работно място

работя в същото населено място

работя в друго населено място в страната

работя извън страната

непоказа-но

Бургас

152130

5933

6460

93551

29678

1288

15220

Айтос

9165

210

400

3894

3446

67

1148

Бургас

88237

3976

4194

63237

8053

817

7960

Камено

3199

55

122

1219

1394

14

395

Карнобат

7278

132

304

4407

1809

52

574

Малко Търново

777

17

12

552

92

3

101

Несебър

9920

393

298

5262

2152

54

1761

Поморие

9477

312

314

3892

3697

49

1213

Приморско

2279

75

89

1287

529

15

284

Руен

8003

312

260

2618

4282

118

413

Созопол

4186

176

174

1958

1418

15

445

Средец

3735

70

118

1839

1260

20

428

Сунгурларе

2841

111

76

1332

1035

59

228

Царево

3033

94

99

2054

511

5

270


 

Таблица 2. Трудови мигранти според направлението на миграцията по възраст ипол към 7 септември 2021 година в област Бургас

 

 

Пол

Възраст

Заети

Лица, които отиват на работа в друго населено място

общо

 работят в същата област

 работят в други области

в градовете

в селата

в градовете

в селата

Общо

152130

29678

21082

5752

2647

197

15 - 19

1761

522

370

38

113

1

20 - 29

17165

4233

2679

602

933

19

30 - 39

34545

6558

4712

1195

600

51

40 - 49

44341

8336

6090

1680

500

66

50 - 59

36811

7114

5132

1563

374

45

60 - 69

15759

2720

1963

623

119

15

70+

1748

195

136

51

8

-

Мъже

77529

16344

11577

2849

1781

137

15 - 19

956

279

208

14

56

1

20 - 29

9135

2348

1521

313

502

12

30 - 39

17778

3749

2713

576

429

31

40 - 49

22429

4493

3254

792

399

48

50 - 59

17809

3729

2665

729

300

35

60 - 69

8432

1619

1137

382

90

10

70+

990

127

79

43

5

-

Жени

74601

13334

9505

2903

866

60

15 - 19

805

243

162

24

57

-

20 - 29

8030

1885

1158

289

431

7

30 - 39

16767

2809

1999

619

171

20

40 - 49

21912

3843

2836

888

101

18

50 - 59

19002

3385

2467

834

74

10

60 - 69

7327

1101

826

241

29

5

70+

758

68

57

8

3

-


 

Таблица 3. Местонамиране на учебното заведение на учащите към 7 септември 2021 година в област Бургас

 

 

Общини

Учащи

Местонамиране на учебното заведение

лица, които учат предимно от вкъщи

лица, които живеят и учат в едно и също населено място

лица, които учат в друго населено място

лица, които учат в чужбина

Бургас

50345

1490

37629

10933

293

Айтос

3558

68

2328

1151

11

Бургас

26661

977

23390

2065

229

Камено

1097

14

476

604

3

Карнобат

2769

49

2046

669

5

Малко Търново

268

1

163

104

-

Несебър

3047

63

1915

1053

16

Поморие

3323

116

1950

1249

8

Приморско

625

15

328

281

1

Руен

3590

51

1891

1644

4

Созопол

1384

35

725

613

11

Средец

1764

36

1086

639

3

Сунгурларе

1325

39

659

625

2

Царево

934

26

672

236

-

 

Таблица 4. Мобилни учащи според направлението на миграцията по възраст и пол към 7 септември 2021 година в област Бургас

 

 

Възраст

Пол

Учащи

Лица, които отиват да учат в друго населено място

общо

 

учат в същата област

 учат в други области

в градовете

в селата

в градовете

в селата

Общо

50345

10933

6596

1508

2779

50

0 - 9

12150

1314

817

399

77

21

10 - 19

33734

7358

5233

1085

1014

26

20 - 29

3705

2046

422

8

1616

 

30+

756

215

124

16

72

3

Мъже

25500

5480

3336

772

1345

27

0 - 9

6184

666

403

224

30

9

10 - 19

17306

3763

2704

533

510

16

20 - 29

1684

940

161

5

774

-

30+

326

111

68

10

31

2

Жени

24845

5453

3260

736

1434

23

0 - 9

5966

648

414

175

47

12

10 - 19

16428

3595

2529

552

504

10

20 - 29

2021

1106

261

3

842

-

30+

430

104

56

6

41

1

 



[1] При изчисляването на относителните дялове на съответните категории не са включени лицата, добавени от административни източници, за които липсва информация в използваните при преброяването регистри.

[2] Пътуващи учащи на 1 000 учащи.

Добавено : петък, 13 януари 2023 15:50 горе назад 189