Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Планове на новообразувани имоти в община Созопол

Областният управител на област с административен център гр. Бургас, на основание § 4к, ал. 6 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ПЗР на ЗСПЗЗ) и чл. 28, ал. 8 от Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ съобщава, че:

-          Със Заповед № РД-09-56/ 15.12.2022 г. на Областния управител на област Бургас са одобрени план на новообразуваните имоти в М 1:1000 и регистър към него на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, за местност „Айва дере“, землище на село Росен, община Созопол, област Бургас;

-          Със Заповед № РД-09-57/ 15.12.2022 г. на Областния управител на област Бургас са одобрени план на новообразуваните имоти в М 1:1000 и регистър към него на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, за местност „Кошарите“, землище на село Росен, община Созопол, област Бургас;

-          Със Заповед № РД-09-58/ 15.12.2022 г. на Областния управител на област Бургас са одобрени план на новообразуваните имоти в М 1:1000 и регистър към него на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, за местност „Росенец“, землище на село Росен, община Созопол, област Бургас;

-          Със Заповед № РД-09-59/ 15.12.2022 г. на Областния управител на област Бургас са одобрени план на новообразуваните имоти в М 1:1000 и регистър към него на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, за местност „Куш бунар“, землище на село Росен, община Созопол, област Бургас;

-          Със Заповед № РД-09-60/ 15.12.2022 г. на Областния управител на област Бургас са одобрени план на новообразуваните имоти в М 1:1000 и регистър към него на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, за местност „Голям Росен баир“, землище на гр. Черноморец, община Созопол, област Бургас.

Плановете на новообразуваните имоти за землището на с. Росен са изложени в сградите на Община Созопол и Кметство с. Росен, а планът на новообразуваните имоти на местност „Голям Росен баир“ е изложен в Община Созопол, Кметство гр. Черноморец и Кметство с. Атия.

Жалби срещу одобрените планове на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересуваните лица чрез областния управител пред Административния съд в 14-дневен срок от съобщаването на заповедите в “Държавен вестник”.

Заповедите са обнародвани в “Държавен вестник” бр. 102 от  23.12.2022 г.

 

 

 

 

Добавено : четвъртък, 29 декември 2022 12:46 горе назад 271