Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
ЕТНОКУЛТУРНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА НАСЕЛЕНИЕТО КЪМ 7 СЕПТЕМВРИ 2021 Г. В ОБЛАСТ БУРГАС

Етнокултурните характеристики на населението са обект на наблюдение от началото на 135-годишната история на преброяванията в страната. При първите преброявания, проведени в края на ХІХ век (1887 и 1892 г.), са наблюдавани признаците „вероизповедание“ и „матерен език“. През 1900 г. е включен признакът „народност“. При преброяването, проведено в края на 1946 г., вероизповеданието отпада, а другите два признака фигурират до 1975 г., като вместо матерен език се използва наименованието „майчин език“. Единствено през 1985 г. тези признаци са изключени от програмата на преброяването. При преброяванията, проведени през 1992 и 2001 г., се наблюдават признаците „етническа група“, „майчин език“ и „вероизповедание“, а при преброяванията през 2011 и 2021 г. е добавена и „религиозност“.

При последните три преброявания въпросите, свързани с етнокултурните характеристики, са доброволни. Използваните дефиниции и методология, както и формирането на въпросите и отговорите в преброителната карта са изцяло съобразени с основните принципи и препоръки на ООН, свързани с изучаването на населението по етнически и религиозни признаци:

ü  Доброволност на отговорите;

ü  Самоопределение;

ü  Възможност за свободно записан отговор.

 

Самоопределение по етнос

Етническата група представлява общност от лица, близки по произход, бит, култура и език.

Тенденциите в демографските процеси, обуславящи измененията в броя и структурите на населението, се отразяват върху всички етнически групи в страната. В резултат на това намалява абсолютният брой на населението и на трите основни етнически групи, както и не настъпват съществени изменения в етническата структура между последните две преброявания.

Към 7 септември 2021 г. в област Бургас българската етническа група обхваща 280 388, или 79.1% от лицата, отговорили на въпроса за етническа принадлежност. В сравнение с 2011 г. делът на тази група намалява с 1.4 процентни пункта.

Към турската етническа група са се самоопределили 47 286, или 13.3% от отговорилите лица. Относителният им дял остава непроменен в сравнение с 2011 година.

Към третия по численост ромски етнос са се самоопределили 14 893, или 4.2% от отговорилите лица. Относителният дял на населението от тази етническа група намалява с 0.8 процентни пункта в сравнение с 2011 година.

Към други етнически групи са се самоопределили 5 992 души, или 1.7%.

Лицата, които са посочили, че не могат да се самоопределят, са 1 369 (0.4%). Отговор „Не желая да отговоря“ са отбелязали 4 436, или 1.3% от отговорилите лица.


Териториално разпределение по етническо самоопределение

Към 7 септември 2021 г. в градовете живеят 87.1% от българския, 22.2% от турския и 40.6% от ромския етнос.

Българската етническа общност преобладава във всички общини на област Бургас с изключение на община Руен, където тя формира съответно 4.6% от населението на общината.

Лицата, самоопределили се към турската етническа общност, са концентрирани териториално главно в общините Руен (85.4%), Сунгурларе (39.0%), Айтос (38.3%) и Поморие (17.9%). Общо в четирите общини живее повече от половината от населението на областта, самоопределило се към турската етническа група - 81.2%.

Лицата от ромската етническа група са разпределени териториално във всички общини на областта. Най-голям е делът на ромския етнос в общините Средец - 18.9%, Малко Търново - 17.9%, следвани от Царево - 14.3%, Приморско - 10.3%, и Сунгурларе 9.2%.

Възраст и етнос

Характерният за последните десетилетия процес на застаряване на населението засяга в най-голяма степен лицата от българската етническа общност. При тази група делът на населението на 65 и повече навършени години е най-висок - 23.8%, при 15.4% и 5.9% съответно за турската и ромската етническа група.

Сред трите основни етнически общности най-висок е делът на младото население (0 - 14 навършени години) при ромите - 27.4% от самоопределилите се към този етнос. Почти два пъти по-малък е делът на младите при турската етническа група (15.6%) и най-нисък е този дял при българската общност - 12.8%.

Близо една четвърт (27.6%) от лицата, които не могат да определят своята етническа принадлежност, и близо една пета (19.7%) от тези, които не желаят да отговорят, са на възраст до 14 навършени години.

Фиг. 1. Възрастова структура на населението по етническа група

в област Бургас към 7 септември 2021 година

 


Образование и етнос

Наблюдават се съществени различия в образователната структура на населението по етническа принадлежност. Докато при самоопределилите се като българи на седем и повече навършени години 78.9% са с високо образование (27.8% с висше и 51.1% със средно), то при населението от турската етническа група с високо образование са 40.8% (5.9% с висше и 34.9% със средно), а при ромския етнос относителният дял на този показател е 13.2%, съответно 0.7% с висше и 12.5% със завършено средно образование.

В сравнение с 2011 г. и при трите основни етнически групи се наблюдава положителна тенденция на увеличаване на абсолютния брой и относителния дял на лицата със завършено висше и средно образование. За десет години делът на населението със завършено висше образование нараства от 0.2 на 0.7% сред ромската етническа група, от 2.6 на 5.9% сред турската и от 21.7% през 2011 г. на 27.8% през 2021 г. сред самоопределилите се към българската етническа група.

Фиг. 2. Разпределение на населението по етническа принадлежност и степен на завършено образование в област Бургас към 7 септември 2021 година

 


От лицата на 15 и повече навършени години никога не са посещавали училище 0.4% от самоопределилите се към българската етническа група, 1.9% от турската и 10.8% от ромската етническа група.

Децата в задължителна училищна възраст (7 - 15 навършени години), останали извън образователния процес, са 8.3% при ромската общност, 2.9% при турската и 1.2% от самоопределилите се към българската етническа група в тази възрастова група.

Грамотността се определя като умението да се чете и пише с разбиране на прочетеното и написаното. Към 7 септември 2021 г. 14.8% от самоопределилите се към ромската етническа група на възраст 9 и повече навършени години са неграмотни. Този дял е 3.1% и 0.8% съответно за самоопределилите се към турската и българската етническа група.

Икономическа активност и етнос

Данните за икономическите характеристики на населението се отнасят до положението на лицата на пазара на труда през седмицата, предхождаща критичния момент на преброяването - 31 август - 6 септември 2021 година.

Налице са значителни различия по отношение на участието на пазара на труда на лицата от различните етнически групи. Най-висока е заетостта във възрастовата група от 15 до 64 навършени години при българската етническа група с коефициент на заетост 65.7%, а най-нисък е този показател при ромската етническа група - 27.2%.

Безработицата е най-висока сред самоопределилите се от ромската етническа група. Повече от половината (47.8%) от икономически активните лица от този етнос са били безработни през наблюдавания период. Всеки шести икономически активен на възраст 15 - 64 навършени години от турската етническа група също е бил безработен през наблюдавания период. Най-нисък е този показател при самоопределилите се от българската етническа група - 8.3% от икономически активните лица.

Фиг. 3. Коефициенти на заетост и безработица и икономически неактивни лица по

етническа принадлежност за лицата на възраст 15 - 64 навършени години в област Бургас

 


Незаетите и неучастващи в образование на възраст 15 - 29 навършени години през наблюдавания период варират от 19.0% за българската етническа група, 36.9% за турската до 62.0% за ромската.

Майчин език

Майчиният език е вторият традиционно изучаван при преброяванията етнокултурен признак.

Майчиният език е първият език, усвоен у дома в най-ранно детство.

Българският е майчин език за 271 756 души, или 78.6% от населението, турският - за 48 765 души, или за 14.1%, и ромският - за 13 702 души, или за 4.0% от отговорилите на въпроса.

Друг майчин език са посочили 6 565 души, или 1.9%.

Лицата, които са посочили, че не могат да определят майчиния си език са 1 103 (0.3%). Отговор „Не желая да отговоря“ са отбелязали 4 044, или 1.2% от отговорилите лица.

Фиг. 4. Структура на населението по майчин език към 7 септември 2021 година в област Бургас[1]

 


Връзката между етническото самоопределение и самоопределянето по майчин език е силно изразена.

Най-еднородна по майчин език е българската етническа група - сред отговорилите и на двата въпроса за етнос и майчин език 98.9% от лицата от българската етническа група посочват българския за майчин език, 1 471 (0.5%) - турския, 249 (0.1%) - ромския, и 719 (0.3%) - друг.

Сред самоопределилите се към турската етническа група за 46 411 души (98.9%) майчин език е турският, а за 357, или 0.8%, майчин е българският език.

Ромската етническа група e малко по-разнородна в своето самоопределение по майчин език:

  • 13 390 души, или 91.7%, са посочили ромския за майчин език;
  • 621, или 4.3% - турски;
  • 538, или 3.7% - български.

Фиг. 5. Структура на населението по етническа принадлежност и майчин език към 7 септември 2021 година в област Бургас

 


Териториалното разпределение на населението според посочения майчин език до голяма степен е идентично с разпределението по етническа принадлежност.

Фиг. 6. Разпределение на населението по майчин език и общини в област Бургас

 


Вероизповедание

Вероизповеданието е принадлежността на лицето към дадена група, обособена исторически и характеризираща се с извършването на определени религиозни обреди (източноправославни, католически, протестантски, мюсюлмански и други).

Лицата, самоопределили се към християнско вероизповедание, са 233 008, или 67.4% от отговорилите на въпроса. Сред тях преобладават източноправославните християни - 225 572, или 96.8% от посочилите християнско вероизповедание, следват лицата с протестантско вероизповедание - 5 403 (2.3%), католическо - 843 (0.4%), и 416 (0.2%) са посочили арменско апостолическо вероизповедание. Отговорът „друго християнско“ са избрали 774, или 0.3% от отговорилите на въпроса.

Мюсюлманско вероизповедание са посочили 46 320 лица, или 13.4%, юдейско - 85, а други вероизповедания изповядват 265 лица.

Към 7 септември 2021 г. 23 746 (6.9%) лица са отговорили, че нямат вероизповедание, 13 626 (3.9%) са изпитали затруднения да определят своето вероизповедание, а 28 885 (8.3%) са отбелязали отговор „не желая да отговоря“.

Фиг.7. Структура на населението по вероизповедание към 7 септември 2021 година в област Бургас[2]

 


Възрастовото разпределение на лицата, самоопределили се към различните вероизповедания показва, че най-висок е относителният дял на възрастните (65+ години) при лицата, изповядващи юдейско вероизповедание - 31.8%, а най-нисък - при тези посочили „друго“ (13.6%). Сходно с разпределението по етническа принадлежност, където най-висок е делът на лицата на възраст до 14 навършени години в категорията „не мога да определя“ - 41.7% от посочилите този отговор.

 

Фиг. 8. Възрастова структура на населението по вероизповедание към 7 септември 2021 година в област Бургас

 


Вероизповедание и етнос

При лицата, самоопределили се към българската етническа група, 218 214 души, или 80.0%, са с източноправославно вероизповедание, 579 (0.2%) - с католическо, 2 861 (1.0%) - с протестантско, и 1 695 (0.6%) - с мюсюлманско вероизповедание. Отговор „нямам“ са посочили 17 392 (6.4%) лица, а „не мога да определя“ - 9 447, или 3.5% от самоопределилите се към българската етническа група.

За 41 282 души (88.0%) от самоопределилите се към турската етническа група отбелязаното вероизповедание е мюсюлманско, 559 (1.2%) са избрали източноправославно вероизповедание, 2 614 (5.6%) от тази етническа група са посочили, че нямат вероизповедание, 938 (2.0%) не са успели да се самоопределят.

Сред самоопределилите се към ромската етническа група преобладават тези с източноправославно вероизповедание - 2 887, или 19.8%. Мюсюлманско вероизповедание е посочено от 2 795 (19.1%) от ромите, протестантско - от 2 216 (15.2%), „нямам“ вероизповедание са отбелязали 2 832 (19.4%) и „не мога да определя“ - 2 006 (13.7%) от самоопределилите се към ромската етническа група.

Най-висок е делът на лицата, които са декларирали, че не желаят да посочат вероизповеданието си сред ромската етническа група - 11.7%, а най-нисък - сред лицата, самоопределили се към турската етническа група (2.8%).


Фиг. 9. Структура на населението по етническа принадлежност и вероизповедание към 7 септември 2021 година в област Бургас

 


В териториален аспект по общини най-висок е делът на самоопределилите се към християнско вероизповедание в общините Средец (80.9%), Приморско (79.0%), Бургас (78.2%) и Несебър (75.5%), а най-нисък - в община Руен (4.0%).

Лицата, самоопределили се към мюсюлманско вероизповедание, са концентрирани предимно в общините Руен (86.6%), Айтос (41.7%) и Сунгурларе (34.5%). Най-нисък е този дял в общините Царево (0.2%), Малко Търново (0.5%), Средец (0.7%) и Приморско (0.7%).

Религиозност

Религиозността е мироглед и поведение, нагласи и обичаи, основани на вярата в божествено или висше същество, свръхестествени сили, както и съвкупност от морални норми, практики, ценности, институции и ритуали, съпровождащи този мироглед.

Към 7 септември 2021 г. 176 834, или 51.1% от отговорилите на въпроса „Религиозен ли сте?“, са отбелязали „да“, 25.7% са отбелязали „не“, 11.8% „не мога да определя“, а 11.3% са избрали отговор „не желая да отговоря на въпроса“. От отговорилите с „да“ 55.6% са жени, а 44.4% са мъже.

Комбинирането на въпросите за вероизповедание и религиозност показва, че 86.3% от самоопределилите се към мюсюлманско вероизповедание са посочили, че са религиозни, докато при самоопределилите се към християнско вероизповедание този дял е 57.5%.

Фиг. 10. Разпределение на населението по вероизповедание и религиозност към 7 септември 2021 година в област Бургас

 


Графикът за публикуване на данните може да намерите на следния линк: Календар за публикуване на данните от Преброяване 2021 | Национален статистически институт (nsi.bg). Основни данни от преброяването ще бъдат публикувани в Информационна система ИНФОСТАТ, както и ще бъдат предоставяни по заявки на потребители в съответствие със Списъка на стандартните статистически показатели и Правилника за предоставяне на статистически продукти и услуги.

 

Приложение

  1. 1.      Население по етническа принадлежност и по общини към 7 септември 2021 година в област Бургас

Общини

Общо

Етническа група

Не мога да определя

Не желая да отговоря

Непоказана

българска

турска

ромска

друга

Област Бургас

380286

280388

47286

14893

5992

1369

4436

25922

Айтос

25481

11531

8753

1929

219

84

350

2615

Бургас

196582

172362

5286

1300

2858

400

1943

12433

Средец

13145

9603

105

2316

172

16

38

895

Камено

9545

7453

349

515

170

15

154

889

Карнобат

20840

15866

1822

1235

353

85

164

1315

Малко Търново

2628

1957

26

441

19

3

12

170

Царево

8329

6570

21

1122

77

5

45

489

Несебър

23760

18375

848

551

1137

88

460

2301

Поморие

25406

17080

4167

879

548

152

469

2111

Руен

26385

1157

21588

2169

48

213

99

1111

Созопол

11984

9001

367

974

161

178

610

693

Сунгурларе

10583

4858

3903

919

153

119

66

565

Приморско

5618

4575

51

543

77

11

26

335

 

2. Население по майчин език и по общини към 7 септември 2021 година в област Бургас

Общини

Общо

Майчин език

Не мога да определя

Не желая да отговоря

Непоказан

български

турски

ромски

друг

Област Бургас

380286

271756

48765

13702

6565

1103

4044

34351

Айтос

25481

11130

9114

1439

103

46

377

3272

Бургас

196582

167783

5314

1265

3285

232

1796

16907

Средец

13145

9374

105

2266

189

15

33

1163

Камено

9545

7179

363

511

190

9

158

1135

Карнобат

20840

15535

1957

1082

324

96

123

1723

Малко Търново

2628

1981

37

330

24

6

10

240

Царево

8329

6429

20

1105

91

4

37

643

Несебър

23760

17358

969

559

1283

48

440

3103

Поморие

25406

15879

4837

824

631

45

392

2798

Руен

26385

1089

21646

2076

19

217

69

1269

Созопол

11984

8786

363

947

202

246

542

898

Сунгурларе

10583

4798

3990

765

144

126

54

706

Приморско

5618

4435

50

533

80

13

13

494

 

3. Население по вероизповедание и по общини към 7 септември 2021 година в област Бургас

Общини

Общо

Вероизповедание

Не мога да определя

Не желая да отговоря

Непока-зано

християн-
ско

мюсюлман-
ско

юдейско

друго

нямам

Област Бургас

380286

233008

46320

85

265

23746

13626

28885

34351

Айтос

25481

9900

9255

13

1

569

842

1629

3272

Бургас

196582

140419

4576

33

213

10919

6400

17115

16907

Средец

13145

9692

81

2

3

904

625

675

1163

Камено

9545

6134

293

2

1

890

407

683

1135

Карнобат

20840

11939

1726

1

3

2278

1176

1994

1723

Малко Търново

2628

1796

12

 

1

277

198

104

240

Царево

8329

5520

19

 

2

747

341

1057

643

Несебър

23760

15589

658

7

16

1762

967

1658

3103

Поморие

25406

14603

4360

13

13

1327

883

1409

2798

Руен

26385

1009

21753

7

 

1271

419

657

1269

Созопол

11984

8216

148

2

5

882

655

1178

898

Сунгурларе

10583

4142

3404

5

1

1548

432

345

706

Приморско

5618

4049

35

 

6

372

281

381

494

 [1] В представянето на структурата на населението по майчин език и изчисляването на относителните дялове на съответните категории не са включени лицата, добавени от административни източници, за които липсва информация в използваните при преброяването регистри.

[2] В представянето на структурата на населението по вероизповедание и изчисляването на относителните дялове на съответните категории не са включени лицата, добавени от административни източници, за които липсва информация в използваните при преброяването регистри.

Добавено : вторник, 13 декември 2022 13:22 горе назад 46