Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА НАСЕЛЕНИЕТО КЪМ 7 СЕПТЕМВРИ 2021 Г. В ОБЛАСТ БУРГАС

Образователна структура на населението

 

От 1985 г. до 2021 г. в област Бургас образователната структура на населението на 7 и повече навършени години значително се подобрява, следвайки ясно изразена тенденция на увеличение на броя и дела на населението с висше и средно образование и намаляване на броя на хората с основно и по-ниско образование.

Към 7 септември 2021 г. в област Бургас броят на лицата с висше образование е 83.0 хил., или всеки четвърти (23.4%) е висшист. В сравнение с предходното преброяване относителният дял на лицата с висше образование се увеличава с 5.8 процентни пункта. Увеличава се и разликата между завършилите висше образование по пол. Относителният дял на жените с висше образование достига 27.3%, а на мъжете - 19.1%, като в сравнение с 2011 г. при жените се увеличава с 6.7 процентни пункта, докато при мъжете намалява - с 4.7 процентни пункта.

Фиг. 1. Относителен дял на населението на 7 и повече навършени години с висше образование по общини към 7 септември 2021 година

 

Значителни са различията и в образователната структура на лицата по местоживеене в област Бургас. Докато относителният дял на лицата с висше образование в градовете е 28.3%, то в селата е 7.6%.

В регионален аспект най-висок е относителният дял на висшистите в община Бургас - 31.7%, а най-нисък е в община Руен (4.8%).

Към 7 септември 2021 г. 153.4 хил. лица в област Бургас са със завършена най-висока степен средно образование. От тях 36.1% са завършили общообразователни (гимназиални) програми, а 63.9% - професионални програми, включващи придобиването на втора или трета степен на професионална квалификация, или еквивалентните в миналото техникуми и средни политехнически училища (СПТУ). Професионалното средно образование е по-разпространено при мъжете (58.2%) отколкото при жените (41.8%). Програми за професионално обучение след средно образование (IV степен професионална квалификация) са завършили 4.7 хил. лица, а 6.6 хил. лица са със завършен първи гимназиален етап на средното образование.

Продължава положителната тенденция на намаляване на лицата с ниско или без образование. Завършилите начално образование са 22.4 хил. лица; започналите, но незавършили начално образование са 17.4 хиляди и никога непосещавалите училище са 3.4 хиляди. Спрямо 2011 г. относителните дялове от населението на 7 и повече навършени години намаляват съответно с 1.9, 0.4 и 0.6 проценти пункта.

В регионален аспект най-нисък е делът на лицата с начално и по-ниско образование в общините Бургас (9.3%), Приморско (10.5%) и Созопол (10.9%), а най-висок е в общините Сунгурларе (21.1%), Руен (20.0%) и Средец (19.8%).


Грамотност на населението

Грамотността се дефинира като умението да се чете и пише и е традиционен въпрос в преброяванията на населението. Докато през 1992 г. 2.5% от населението на 9 и повече навършени години е било неграмотно, то този дял спада до 1.7% през 2021 година. Спрямо 2001 г. намалението на дела на неграмотните е 0.6 процентни пункта.

Делът на неграмотното население е по-висок в селата (3.9%) отколкото в градовете (1.1%). Най-висок е относителният дял на неграмотните в община Сунгурларе (5.2%), а най-нисък е в община Несебър - 0.8%.

Фиг. 2. Относителен дял на неграмотните лица на 9 и повече навършени години по общини

към 7 септември 2021 година

 

 

Участие във формално образование

 

Към 7.09.2021 г. 59.4 хил. лица, или 15.6% от населението на област Бургас, са били записани във формалната образователна система за придобиване на образователна степен и/или степен на професионална квалификация. Извън участие в образователния процес са 2 123 деца в задължителната училищна възраст (7 - 15 години).

 

Икономически характеристики на населението

 

Всички данни за икономическите характеристики на населението се отнасят до положението на лицата на пазара на труда през седмицата, предхождаща критичния момент на преброяването - 31 август - 6 септември 2021 година.

Икономически активното население обхваща всички лица на 15 и повече навършени години, които са заети или безработни през наблюдавания период.

През наблюдавания период в областта има 169 130 икономически активни лица на възраст 15 и повече навършени години, или 44.5% от населението на областта. От тях 152 130 са заети, а 17 000 са безработни.

Броят на икономически активните лица намалява, за да достигне 169 130 души към 7 септември 2021 година. Спрямо 2011 г. броят на икономически активните лица намалява с 21.6 хил. души, или с 11.3%.

Икономически активни лица на възраст 15 - 64 навършени години

 

През наблюдавания период в областта има 162.8 хил. икономически активни лица на възраст между 15 и 64 навършени години. Относителна мярка за степента на участие на населението в пазара на труда е коефициентът за икономическа активност, изчислен като отношение на броя на икономически активните лица към населението във възрастовата група 15 - 64 навършени години. Общо за областта коефициентът на икономическа активност e 67.9% (69.2% за мъжете и 66.6% за жените).

С най-висок коефициент на икономическа активност е община Бургас - 72.5%, следвана от община Несебър - 68.0%, и община Приморско - 67.7%. Най-нисък е този показател в общините Сунгурларе - 55.0%, Руен - 55.2%, и Созопол - 59.8%.

Фиг. 3. Коефициент на икономическа активност по общини

през периода 31 август - 6 септември 2021 година

 

Заети лица на възраст 15 - 64 навършени години

 

От общия брой икономически активни лица на възраст 15 - 64 години 146.2 хил. са заети. Жените са 72.0 хил., или 49.2%, а мъжете - 74.2 хил., или 50.8%.

Коефициентът на заетост, изчислен като отношение на броя на заетите лица към населението във възрастовата група 15 - 64 навършени години, е 61.0%. Коефициентът на заетост при мъжете е по-висок от този при жените, съответно 61.7% и 60.2%.

Повъзрастовите коефициенти на заетост показват, че участието в пазара на труда е най-ниско във възрастовата група 15 - 24 навършени години (25.9%). С повишаване на възрастта показателят се увеличава, като най-висока е стойността му при лицата на възраст 45 - 54 навършени години (73.0%). Коефициентът на заетост е по-нисък в селата отколкото в градовете във всички възрастови групи.

Фиг. 4. Повъзрастови коефициенти на заетост по местоживеене

през периода 31 август - 6 септември 2021 година

 

 

С най-висок коефициент на заетост са общините Бургас - 67.3%, Несебър - 62.8%, и Приморско - 62.1%, а най-нисък е в общините Средец - 46.2%, Руен - 45.4%, и Сунгурларе - 43.2%. Общо в 10 общини този показател е по-нисък от средния за областта.

 

Фиг. 5. Коефициент на заетост на лицата на възраст 15 - 64 навършени години по общини

през периода 31 август - 6 септември 2021 година

 


През наблюдавания период с висше образование са 51.7 хил. души, или 35.4% от заетите. Образователният статус на заетите жени е по-висок в сравнение с този на заетите мъже. Делът на жените с висше образование от всички заети жени е 43.3%, съответно 27.7% при мъжете.

 

През наблюдавания период най-много лица са заети в икономическите дейности „търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - 26.6 хил. души, или 18.2%, „преработваща промишленост“ - 18.0 хил., или 12.3%, и „хотелиерство и ресторантьорство“ - 16.0 хил., или 11.0% от заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години.

Налице са различия по пол между заетите в отделните икономически дейности. Мъжете преобладават в икономически дейности като „строителство“, „производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ и „добивна промишленост“, а жените преобладават в икономическите дейности „образование“, „хуманно здравеопазване и социална работа“ и „финансови и застрахователни дейности“.

 

Фиг. 6. Разпределение на заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години по икономически дейности и пол през периода 31 август - 6 септември 2021 година

 

Разпределението по професии показва, че най-много заети има в клас „персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната“ (23.8%), следва клас „специалисти“ (14.3%) и „професии, неизискващи специална квалификация“ (13.1%). И тук се наблюдават съществени различия по пол.

Фиг. 7. Разпределение на заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години по професии и пол през периода 31 август - 6 септември 2021 година

 

 

Безработни лица на възраст 15 - 64 навършени години

 

През наблюдавания период безработните лица на възраст 15 - 64 навършени години са 16.6 хиляди. Жените са 7.6 хил., или 45.8%, а мъжете 9.0 хил., или 54.2%.

Коефициентът на безработица, изчислен като отношение на броя на безработните лица към икономически активното население във възрастовата група 15 - 64 навършени години, е 10.2% общо за областта, съответно 10.8% за мъжете и 9.6% за жените.

Повъзрастовите коефициенти на безработица показват, че най-висок е делът на безработните във възрастовата група 15 - 19 години (28.1%). С нарастване на възрастта стойността на показателя намалява. Коефициентът на безработица е по-нисък в градовете отколкото в селата във всички възрастови групи.

 

Фиг. 8. Повъзрастови коефициенти на безработица в градовете и селата

през периода 31 август - 6 септември 2021 година

 

Най-висок е делът на безработните със средно образование - 47.9% от всички безработни, следван от тези с основно (24.1%), висше (16.8%) и начално и по-ниско (11.3%). Най-висок е делът на безработните жени сред висшистите - 58.3%, а най нисък при лицата със средно образование (39.8%).

Коефициентът на безработица за лицата на възраст 15-64 със завършено висше образование е 5.1%, като при мъжете е 5.4%, а при жените 5.0%. За лица с начално и по-ниско образование коефициентът на безработица е 40.4%, съответно 37.6% за мъжете и 43.1% за жените.


Фиг. 9. Коефициенти на безработица по степен на завършено образование и пол

през периода 31 август - 6 септември 2021 година

 

Фиг. 10. Коефициент на безработица по общини през периода 31 август - 6 септември 2021 година

 

Коефициентът на безработица е най-нисък в общините Бургас - 7.2%, Несебър - 7.8%, и Приморско - 8.3%, а най-висок е в Средец - 23.3%, Сунгурларе - 21.6%, и Руен - 17.8%. В четири общини този показател е по-нисък от средния за областта.

 

Икономически неактивни лица на възраст 15 64 навършени години

Икономически неактивното население на възраст 15 - 64 години е 76.9 хил. души, или 32.1% от населението в тази възрастова група. От тях 17.9 хил. са учащи, 18.3 хил. - пенсионери, 1.3 хил. - лица, получаващи доходи от собственост, и 39.4 хил. са „други“.

Най-висок е делът на икономически неактивното население със средно образование - 52.1%. Следват лицата с основно (25.5%) и с висше образование (15.4%).


Фиг. 11. Разпределение на икономически неактивните лица по образование и пол

през периода 31 август – 6 септември 2021 година

 

Община Сунгурларе е с най-висок относителен дял на икономически неактивното население - 45.0%, следват Руен - 44.8%, и Созопол - 40.2%. Най-нисък е делът на икономически неактивното население в Бургас - 27.5%.

Незаети и неучащи на възраст 15 - 29 навършени години

През наблюдавания период незаетите и неучастващи в образование и обучение от населението на възраст 15 - 29 навършени години са 11.8 хил. души, или 23.8% от населението на същата възраст. От общият брой незаети и неучащи 45.5% са на възраст 25 - 29, 36.3% на възраст 20 -24 и 18.2% на възраст 15 – 19 навършени години.

Преобладават лицата със завършено средно (49.0%) и основно образование (24.7%). Завършилите висше образование сред незаетите и неучастващи в образование и обучение са 13.1%.

Фиг. 12. Разпределение на незаетите и неучастващи в образование и обучение лица по образование и пол през периода 31 август - 6 септември 2021 година

 

В регионален аспект делът на лицата на възраст 15 - 29 навършени години, които не са заети и не участват в образование и обучение, е най-висок в общините Сунгурларе (45.0%) и Средец (41.6%), а най-нисък - в община Бургас - 15.6%. Общо в 11 общини този показател е над средния за областта.

 

Графикът за публикуване на данните може да намерите на следния линк: Календар за публикуване на данните от Преброяване 2021 | Национален статистически институт (nsi.bg). Основни данни от преброяването ще бъдат публикувани в Информационна система ИНФОСТАТ, както и ще бъдат предоставяни по заявки на потребители в съответствие със Списъка на стандартните статистически показатели и Правилника за предоставяне на статистически продукти и услуги.

Приложение

Таблица 1

Образователна структура на населението в област Бургас на 7 и повече навършени години по пол и местоживеене към 7 септември 2021 година

         

(Брой)

Образователна степен

Общо

По пол

По местоживеене

Мъже

Жени

в градовете

в селата

Висше - степен „доктор“

1136

562

574

1052

84

Висше - степен  „магистър“

46152

18699

27453

43393

2759

Висше - степен  „бакалавър“

25687

10272

15415

23206

2481

Висше - степен  „професионален бакалавър" (специалист, полувисше)

10047

3056

6991

8996

1051

Професионално образование с прием след средно образование (IV степен ПК)

4692

2298

2394

4254

438

Средно специално (техникум, професионална гимназия III степен ПК)

67022

36971

30051

56938

10084

Средно професионално-техническо (СПТУ, професионална гимназия II степен ПК)

30978

20025

10953

23727

7251

Средно общо (гимназиално) образование

55352

23947

31405

42867

12485

Първи гимназиален етап на средното образование

6636

3428

3208

5081

1555

Професионално -техническо  (ПТУ) след завършване на основно образование ( степен I на ПК)

1363

887

476

1001

362

Професионално -техническо  (ПТУ) с прием след VI/VII клас ( I степен на ПК)

558

337

221

390

168

Основно образование

62087

29286

32801

32305

29782

Начално (начален етап на основното образование)

22362

10281

12081

14173

8189

Незавършен начален етап на основното образование

17370

8641

8729

12043

5327

Никога не посещавал/а училище

3426

1481

1945

1452

1974

Дете (до 7 години вкл., което още не посещава училище)

290

143

147

187

103

 

Таблица 2

Грамотност на населението в област Бургас на 9 и повече навършени години

по общини и пол към 7 септември 2021 година

           

(Брой)

Общини

Общо

Мъже

Жени

грамотни

неграмотни

грамотни

неграмотни

грамотни

неграмотни

Общо за областта

341377

6071

163667

2728

177710

3343

Айтос

22434

638

10785

235

11649

403

Бургас

178284

1604

84156

781

94128

823

Камено

8410

359

4134

208

4276

151

Карнобат

18458

567

8864

230

9594

337

Малко Търново

2347

112

1135

41

1212

71

Несебър

21416

180

10269

88

11147

92

Поморие

22929

302

11054

129

11875

173

Приморско

5123

67

2506

25

2617

42

Руен

22952

938

11509

371

11443

567

Созопол

10967

121

5363

62

5604

59

Средец

11407

595

5744

319

5663

276

Сунгурларе

9073

498

4440

209

4633

289

Царево

7577

90

3708

30

3869

60

 

Таблица 3

Население в област Бургас на възраст 15 - 64 навършени години по икономическа активност и общини през периода 31 август - 6 септември 2021 година

       

(Брой)

Общини

Общо

Заети

Безработни

Икономически неактивни

Общо за областта

239731

146176

16638

76917

Айтос

15942

8892

1471

5579

Бургас

125701

84631

6540

34530

Камено

5585

3097

584

1904

Карнобат

12572

6989

1095

4488

Малко Търново

1329

733

131

465

Несебър

15090

9470

798

4822

Поморие

15929

9072

1349

5508

Приморско

3487

2165

197

1125

Руен

17343

7871

1700

7772

Созопол

7296

3986

378

2932

Средец

7816

3610

1095

3111

Сунгурларе

6398

2762

759

2877

Царево

5243

2898

541

1804

 

Добавено : понеделник, 07 ноември 2022 13:34 горе назад 310