Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
НАСЕЛЕНИЕ КЪМ 7 СЕПТЕМВРИ 2021 Г. В ОБЛАСТ БУРГАС

Окончателни данни

От 7 септември до 10 октомври 2021 г. се проведе 18-то преброяване на населението и жилищния фонд в България. Правим преброявания на всеки десет години, за да предоставим детайлна картина на населението и условията, при които живее, и макар това да е снимка към определен момент, тя показва как се изменяме през десетилетията между преброяванията.

Брой и прираст на населението

Населението на област Бургас към 7 септември 2021 г. е 380 286, което представлява 5.8% от населението на страната и нарежда областта на 4-то място по брой на населението непосредствено след областите София (столица), Пловдив и Варна. Жените в областта са  197 053 (51.8%), а мъжете 183 233 (48.2%), или на 1 000 жени се падат 930 мъже.

Фиг. 1. Население по години на преброяванията за периода 1934 - 2021 година

 

В периода между последните две преброявания населението на областта е намаляло с 35 531 души, или с 8.5%.

Факторите, които оказват влияние върху броя на населението на областта, са естественото движение (раждания и умирания), вътрешната и външната миграция.

Намалението на населението в резултат на отрицателния естествен прираст е - 19.1 хил., или 53.8% от общото намаление. Естественият прираст за всички години от периода между преброяванията през 2011 и 2021 г. е отрицателен, като най-голямо е намалението на броя на населението през 2021 година (-4 068 души).

Останалите 46.2% от намалението се дължат на вътрешната и външната миграция, или броят на лицата, напуснали областта и страната през периода 2011 - 2021 година (16.4 хил. души).

Териториално разпределение на населението

Териториалното разпределение на населението се определя както от неговото естествено движение (раждания и умирания) и външната миграция, така и от вътрешната миграция и промените в административно-териториалното устройство на страната.

Към 7 септември 2021 г. населените места в областта са 250, от които 20 градове и 230 села. В градовете живеят 290 026 души, или 76.3%, а в селата - 90 260 души, или 23.7% от населението на областта.

В периода между двете преброявания населението в градовете е намаляло с 21.2 хил., или с 6.8%, а в селата с 14.3 хил. (13.7%).

С население над 10 хил. души са пет града в областта (Бургас, Айтос, Карнобат, Поморие и Несебър), в които живеят 64.8% от населението на областта. Най-малкият град е Китен (общ. Приморско) с население 823, а най-голямото село е Равда (общ. Несебър) с население 2 463 лица. Населените места без население са 2 и са селата Дюля и Звезда (общ. Руен). Най-голям е броят на населените места с население от 1 до 199 души - 96.

1. Разпределение на населените места в област Бургас според броя на населението им

към 7 септември 2021 година

Размер на населеното място

Населени места (брой)

Население (брой)

0

2

0

1 - 199

96

6744

200 - 499

66

21833

500 - 999

43

30072

1000 - 1999

25

31897

2000 - 4999

11

30034

5000 - 9999

2

13387

10000 - 19999

4

56578

20000 - 49999

-

-

50000 - 99999

-

-

100000 - 199999

1

189741

200000 - 499999

-

-

над 600000

-

-

Общо

250

380286

 

Фиг. 2. Население на област Бургас по общини към 7 септември 2021 година

 

 

Остават големи и различията в броя на населението по общини. Половината от преброеното население на областта (51.7%) живее в община Бургас, а най-малко в община Малко Търново - 0.7%. В 4 общини преброеното население е под 10 000 души и в тях живее 6.9% от населението на областта. Три са общините с население от 10 000 до 20 000 души (9.4%), а пет от общините са с население от 20 000 до 30 000 души (32.0%).


Фиг. 3. Прираст на населението в област Бургас по общини в периода 2011 - 2021 година

 

 

 

 

Гъстотата на населението по общини варира от 3.4 души на кв. км. за община Малко Търново до 351.3 души на кв. км. в община Бургас.

 

Фиг. 4. Гъстота на населението към 7 септември 2021 година

 

Възраст

Продължават да се задълбочават негативните тенденции в изменението на възрастовата структура на населението. Налице е продължаващ процес на демографско остаряване, който се изразява в увеличаване на абсолютния брой и относителния дял на населението на възраст 65 и повече навършени години.

Процесът на застаряване е по-силно изразен сред жените отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 25.0%, а на мъжете - 18.0%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея - на по-ниската средна продължителност на живота при тях. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 54 години. След тази възраст се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на областта.


 
Фиг. 5. Възрастова структура на населението към 7 септември 2021 година
 

Към 7 септември 2021 г. населението на 65 и повече навършени години е 82 308 души, или 21.6% от населението на областта. Спрямо предходното преброяване населението в тази възрастова група се увеличава с 15 102, или с 22.5%.

Населението във възрастовата група 15 - 64 навършени години е 239 731 души, или 63.0%. Спрямо 2011 намалява с 47 792, или с 16.6%.

Делът на най-младото население се увеличава от 14.7% през 2011 г. на 15.3% от общото население през 2021 г., но абсолютният брой на населението във възрастовата група 0 - 14 намалява от 61 хил. през 2011 г. на 58 хил. през 2021 г., или с 4.7%.

В териториален аспект делът на най-възрастното население варира от 17.6% за община Руен до 37.6% за община Малко Търново. В общо 9 общини този дял е по-голям от средния за областта.

Най-висок е делът на младото население в общините Айтос (17.0%), Руен (16.6%) и Сунгурларе (16.2%), а най-нисък е в Малко Търново (11.8%), Приморско (13.2%) и Созопол (13.6%).

Делът на населението в активна възраст (15 - 64) е най-висок в община Руен - 65.7% от населението на общината. Общо в три общини този дял е по-висок от средното за областта.


Фиг. 6. Възрастова структура на населението по общини

 

 

 Общият коефициент на възрастова зависимост[1] за област Бургас, изчислен по данни от Преброяване 2021, e 58.6, или на 100 лица във възрастовата група 15 - 64 навършени години се падат 59 лица под 15 и на 65 и повече години. За сравнение през 2011 г. това съотношение е било 44.6, или увеличението на тежестта на лицата в активна възраст продължава да расте.

Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира най-добре чрез коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15 - 19 г.) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60 - 64 г.). По данни от Преброяване 2021 този коефициент за област Бургас е 66.6%. За сравнение през 2011 г. всеки 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, са били замествани от 74 млади хора.

Тенденцията на застаряване на населението води до промени и в неговата основна възрастова структура - под, във и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението във и над трудоспособна възраст оказват както застаряването на населението, така и законодателните промени при определянето на възрастовите граници за пенсиониране[2]. За 2021 г. тези граници са от 16 до навършването на 61 години и 8 месеца за жените и 64 години и 4 месеца за мъжете.

Населението в трудоспособна възраст към 7 септември 2021 г. е 224.4 хил. души, или 59.0% от населението на областта. Спрямо 2011 г. трудоспособното население намалява с 39.0 хил., или с 14.8%. Мъжете са 116.5 хил., а жените - 107.9 хил.

Населението над трудоспособна възраст е 93.6 хил. души, или 24.6%, а под трудоспособна възраст - 62.3 хил. души, или 16.4% от населението на областта.

Фиг. 7. Относителен дял на населението под, във и над трудоспособна възраст

към 7 септември 2021 г. по общини

 


 Гражданство

Гражданството се определя като специфична правна връзка между едно лице и неговата държава, придобито по рождение или чрез натурализация, независимо дали това е станало посредством декларация, по избор, брак, или друг начин, в съответствие с националното законодателство.

Към 7 септември 2021 г. 98.2% от населението на областта е с българско гражданство. От тях 0.4% са с двойно гражданство - българско и друго.

Гражданите на Европейския съюз, които пребивават постоянно в областта, са 705, или 0.2% от населението. Преобладаващата част от тях са граждани на Германия, Полша и Италия..

Гражданите на трети страни са 6 248, или 1.6%, като преобладават гражданите на Руската федерация,  следват гражданите на Украйна, Обединеното кралство, Казахстан, Турция, Беларус и Армения. Лицата без гражданство са 32.

Възрастовата структура на чуждите граждани, включително гражданите на Европейския съюз, в голяма степен се различава от възрастовата структура на българските граждани. Преобладават лицата на възраст 15 - 64 навършени години - 64.8%. Децата (0 - 14) са 8.3%, а най-възрастните (65+) - 26.9% от всички чужденци пребиваващи на територията на областта.

Почти всяко второ лице с чуждо гражданство, включително гражданите на Европейския съюз, живее на територията на община Бургас (47.7%), като следват общините Несебър (23.4%) и Поморие (10.8%). Най-малко чужди граждани пребивават на територията на община Малко Търново (0.3%).

Страна на раждане

Страната на раждане се определя като мястото, където е обичайното местоживеене на майката към момента на раждане, или, ако не е известно, мястото, където се е извършило раждането.

Към 7 септември 2021 г. 97.0% от лицата в областта са родени на територията на България. В страна от Европейския съюз са родени 0.7%, а в трета държава - 2.3% от населението на областта.

 

Националният статистически институт ще оповестява поетапно резултатите от Преброяване на населението и жилищния фонд през 2021 година. Графикът за публикуване на данните може да намерите на следния линк: Календар за публикуване на данните от Преброяване 2021 | Национален статистически институт (nsi.bg). Основни данни от преброяването ще бъдат публикувани в Информационна система ИНФОСТАТ, както и ще бъдат предоставяни по заявки на потребители в съответствие със Списъка на стандартните статистически показатели и Правилника за предоставяне на статистически продукти и услуги.

 


Приложение

                                                                                                                               Таблица 1

Прираст на населението на област Бургас по общини в периода 2011 - 2021 година

 

Общини

Население към 1.02.2011 (брой)

Население към 7.09.2021 (брой)

Прираст (брой)

Прираст (%)

Общо

415817

380286

-35531

-8.5

Айтос

28687

25481

-3206

-11,2

Бургас

212902

196582

-16320

-7,7

Камено

10393

9545

-848

-8,2

Карнобат

25477

20840

-4637

-18,2

Малко Търново

3793

2628

-1165

-30,7

Несебър

22348

23760

1412

6,3

Поморие

27658

25406

-2252

-8,1

Приморско

6064

5618

-446

-7,4

Руен

29101

26385

-2716

-9,3

Созопол

12610

11984

-626

-5,0

Средец

14934

13145

-1789

-12,0

Сунгурларе

12559

10583

-1976

-15,7

Царево

9291

8329

-962

-10,4

                                                                                                                                                   Таблица 2

Възрастови съотношения на населението на област Бургас към 7 септември 2021 година

 

Община

Възраст в навършени години (брой)

Възраст в навършени години (%)

Коефициент на възрастова зависимост

Коефициент на демографско заместване

Общо

0 - 14

15 - 64

65+

0 - 14

15 - 64

65+

Област Бургас

380286

58247

239731

82308

15.3

63.0

21.6

59

67

Айтос

25481

4344

15942

5195

17.0

62.6

20.4

60

68

Бургас

196582

29492

125701

41389

15.0

63.9

21.1

56

67

Камено

9545

1397

5585

2563

14.6

58.5

26.9

71

65

Карнобат

20840

3221

12572

5047

15.5

60.3

24.2

66

63

Малко Търново

2628

310

1329

989

11.8

50.6

37.6

98

45

Несебър

23760

3789

15090

4881

15.9

63.5

20.5

57

62

Поморие

25406

3963

15929

5514

15.6

62.7

21.7

59

67

Приморско

5618

740

3487

1391

13.2

62.1

24.8

61

46

Руен

26385

4386

17343

4656

16.6

65.7

17.6

52

83

Созопол

11984

1624

7296

3064

13.6

60.9

25.6

64

59

Средец

13145

2096

7816

3233

15.9

59.5

24.6

68

68

Сунгурларе

10583

1713

6398

2472

16.2

60.5

23.4

65

75

Царево

8329

1172

5243

1914

14.1

62.9

23.0

59

57

 [1] Коефициентът на възрастова зависимост показва броя на лицата от населението в „зависимите“ възрасти (населението под 15 и на 65 и повече навършени години) на 100 лица от населението в „независимите“ възрасти (от 15 до 64 години).

[2] Възрастовите граници за разпределение на населението по категориите под, във и над трудоспособна възраст са определени съгласно Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, приета с Постановление № 30 на МС (ДВ, бр. 21/17.03.2000 година).

Добавено : сряда, 05 октомври 2022 16:10 горе назад 1262