Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
ПЪТНОТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ, ЗАГИНАЛИ И РАНЕНИ В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ 2021 ГОДИНА

През 2021 г. на територията на област Бургас са регистрирани 396 тежки пътнотранспортни произшествия (ПТП), при които броят на ранените е 538, а на загиналите - 28 души. В сравнение с 2020 г. броят на произшествията се увеличава със 7.9%, на ранените лица - с 24.5%, а на загиналите лица - със 7.7% (Фиг.1).

Област Бургас е на четвърто място по брой тежки ПТП и ранени лица през 2021 г., докато по брой загинали лица при ПТП се нарежда на седмо място сред 28-те области в страната.

 

Фиг. 1. ПТП, загинали и ранени по години в област Бургас

 

 

През 2021 г. най-голям брой произшествия е регистриран през месец юли - 67, а най-малък през месец февруари - 10. Най-много са ранените лица през месец юли - 96, или 17.8% от общо ранените за годината. Делът на загинали лица е най-голям през месеците май, юли и септември - по 14.3%, докато през месец март няма загинали лица при ПТП.

По дни от седмицата, най-голям брой ПТП е регистриран в понеделник - 67, като броят на пострадалите и загиналите лица през този ден е съответно 86 и 6.

Разпределението на относителните дялове на ранените лица при ПТП, според тяхната възраст е следното:

  • Деца и младежи под 15 години - 9.7%;
  • От 15 до 24 навършени години - 20.1%;
  • От 25 до 64 навършени години - 53.7%;
  • Над 65 навършени години - 16.5%.

 

От общия брой на ранените участници в движението с най-висок дял са водачите на МПС - 43.7%, следвани от пътниците - 38.5%, пешеходците - 17.7% и работниците на пътя - 0.2%. Загиналите пътници при ПТП са 50.0%, а загиналите водачи и пешеходци, съответно 46.4 и 3.6%.

През 2021 г. на територията на област Бургас 55.8% от пътнотранспортните произшествия са регистрирани в населените места - с 258 ранени и 7 загинали, останалите 44.2% са регистрирани извън населените места, съответно с 280 ранени и 21 загинали лица.

По общини най-голям брой произшествия е регистриран в община Бургас - 185, съответно с 222 ранени и 6 загинали, следвана от община Несебър, където са регистрирани 45 ПТП, с 59 ранени и 2 загинали лица. Най-малко произшествия са настъпили в община Царево - 6 на брой, със 7 ранени лица и 1 загинал.


 

Методологични бележки

 

При ползване на данните, публикувани в изданието, трябва да се имат предвид определенията, залегнали в Закона за движението по пътищата и Инструкцията на Министерството на вътрешните работи за регистриране, отчитане и анализ на пътнотранспортните произшествия.

Пътнотранспортно произшествие (ПТП) е събитие, възникнало в процеса на движението на пътно превозно средство (ППС) и предизвикало нараняване или смърт на хора, повреда на пътно превозно средство, път, пътно съоръжение, товар или други материални щети.

В зависимост от последиците пътнотранспортните произшествия се делят на:

  • пътнотранспортни произшествия, предизвикали нараняване или смърт на участници в движението;
  • пътнотранспортни произшествия, в резултат на които има само материални щети (повреда на път, пътни превозни средства, пътни съоръжения, товари, животни и други).

Според Закона за движението по пътищата:

  • Моторно превозно средство е пътно превозно средство, снабдено с двигател за придвижване, с изключение на релсовите превозни средства.
  • Загинал при ПТП е всеки човек, който в резултат на произшествието е убит на място или е починал в резултат на нанесените травми 30 дни след произшествието.
  • Ранен при ПТП е всеки човек, който в резултат на произшествието е получил тежка, средна или лека телесна повреда по смисъла на чл. 128, чл. 129 и чл. 130 на Наказателния кодекс (НК).
  • Участник в движението е всяко лице, което се намира на пътя и със своето действие или бездействие оказва влияние на движението по пътя. Такива са водачите, пътниците, пешеходците, както и лицата, работещи на пътя.

Повече информация и данни за пътнотранспортните произшествия могат да бъдат намерени на интернет страницата на НСИ на следния линк: https://www.nsi.bg/node/19791/.

Добавено : понеделник, 26 септември 2022 15:51 горе назад 144