Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Реализиране на дейности по проект от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България

Министерство на труда и социалната политика изпълнява дейности по проект № П41 „Развитие на социалната икономика“ от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, одобрен с Решение № 203 на Министерския съвет от 07.04.2022 г., очертаващ помощта по Механизма за възстановяване и устойчивост на Европейския съюз. Компонент 1 от проекта - „Развитие на регионален административен капацитет за модернизация на предприятията на социалната и солидарна икономика и въвеждане на индивидуализирани софтуерни, хардуерни, мрежови и пласмент решения“ предвижда да бъдат придобити шест имота в шестте района на страната по NUTS-2.

Във връзка с горепосоченото Министерство на труда и социалната политика (МТСП), стартира набиране на офертни предложения чрез публикуване на обява на официалната страница на МТСП (https://www.mlsp.government.bg/sotsialna-ikonomika).

В качеството Ви на областен управител, можете да съдействате чрез публикуване в официалните Ви сайтове на приложената обява за предоставяне на офертни предложения.

Изискванията за параметрите на имотите са подробно разписани в приложената обява.

ОБЯВА

за

получаване на офертни предложения за възмездно придобиване на недвижими имоти в областните градове на територията на Република България за изграждане на 6 (шест) фокус-точки във връзка с реализиране на проект „П41 Развитие на социалната икономика”, съгласно Компонент 11 „Социално включване” по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, утвърден с Решение на Съвета на ЕС от 4 май 2022 г.

 

 МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА 

СТАРТИРА ПРОЦЕДУРА:

 

            За получаване на офертни предложения за възмездно придобиване и избор на недвижими имоти в областните градове на територията на Република България - градове от райони на планиране по NUTS-2 -за изграждане на 6 (шест) фокус-точки във връзка с реализиране на проект „П41 Развитие на социалната икономика” (наричан по-долу за краткост „Проекта”), съгласно Компонент 11 „Социално включване” по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, утвърден с Решение на Съвета на ЕС от 4 май 2022 г.

            I. Цел на процедурата

Целта на процедурата е да бъдат закупени общо 6 (шест) броя недвижими имоти с оглед изпълнението на Проекта - по 1 (един) брой недвижим имот в един от посочените градове от всеки район на планиране по NUTS-2 на територията на Република България, както следва:

 1. 1.    Югозападен район за планиране (ЮЗРП) обхваща следните областни градове:
 • София, Кюстендил, Благоевград и Перник

 

 1. 2.    Южен централен район за планиране (ЮЦРП) обхваща следните областни градове:
 • Пазарджик, Пловдив, Смолян, Хасково и Кърджали

 

 1. 3.    Югоизточен район за планиране (ЮИРП) обхваща следните областни градове:
 • Стара Загора, Сливен, Ямбол и Бургас

 

 1. 4.    Североизточен район за планиране (СИРП) обхваща следните областни градове:
 • Варна, Добрич, Търговище и Шумен

 

 1. 5.    Северен централен район за планиране (СЦРП) обхваща следните областни градове:
 • Велико Търново, Габрово, Русе, Разград и Силистра

 

 1. 6.    Северозападен район за планиране (СЗРП) обхваща следните областни градове:
 • Видин, Враца, Монтана, Плевен и Ловеч

 

II. Изисквания по отношение на недвижимите имоти

            1. Местонахождение и характеристики на имота:

1.1. в областен град;

1.2. комуникативно място, в близост до централната градска част и/или в непосредствена близост до спирка на градски транспорт (автобус, тролей, трамвай, и др.); локацията следва да предоставя широк спектър от транспортни връзки за бърз достъп от всички части на града;  имотът може да е разположен на партерен етаж и/или с осигурен достъп, съгласно Наредба № РД-02-20-2 от 2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията.

1.3. предназначение – стопански обект, който не изисква промяна на предназначението. Видовете обекти според тяхното предназначение са описани в „Класификатор за предназначение на сградите, на съоръженията на техническата инфраструктура със самостоятелни обекти и на самостоятелните обекти в тях“, Приложение № 4 към чл. 16, ал. 3 от НАРЕДБА № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри. Допускат се предложения за обекти със следното предназначение и кодове:

 • „Обществени сгради“: Сграда за търговия – код 200;
 • Административна, делова сграда – код 300 и др.;
 • „Самостоятелни обекти в сгради и в съоръжения на техническата инфраструктура“: офис – код 660; за търговска дейност – код 550 и др.;

1.4. площ – до 500 кв. м., с включени общи части, както следва:

 • Административна част: обща площ до 100 кв. м. (минимална площ 70 кв. м.), вкл. едно голямо помещение (зала за обучения и конференции); наличие на отворено пространство „open space” или отделни стаи/кабинети, вкл. санитарен възел за административната част. Допустими са 3% отклонения по отношение на площта;
 • Изложбена част:обща площ до 400 кв. м. (минимална площ 280 кв. м.) за разполагане на търговски обекти/щандове на отделни социални предприятия; наличие на санитарен възел. Допустими са 3% отклонения по отношение на площта.

1.5. степен на завършеност – с Акт 16/разрешение за ползване; изградени системи за електричество, водопровод и канализация и с партиди към съответните експлоатационни дружества, както и противопожарна система; изпълнени и приети довършителни работи; имотът да няма необходимост от подмяна на дограма, покрив или изменение на структурата; допустими са козметични и освежителни ремонтни дейности;  

1.6. с или без обзавеждане, като приоритет имат обзаведени помещения с изградени комуникации;

1.7. цена – до 898 евро на кв. м. Допускат се отклонения до 10 % съобразно средната пазарна цена за съответния град.

 

III. Необходими документи за кандидатстване

1. Офертата се изготвя и депозира до министъра на труда и социалната политика.

В офертата се описват:

а) индивидуализиращи данни по отношение на имота – пълно описание по документ за собственост, местоположение, кадастрален идентификатор, данни за площта (застроена площ, общи части и прилежащи помещения), граници и съседи; информация за собствеността на земята, върху която е построена сградата, в която се намира недвижимия имот (ако собственика на земята и собственика на имота са различни лица).

б) цена на кв. м. и обща цена на имота;

в) наличие или липса на вещни тежести и/или облигационни права, противопоставими на трети лица.

Към офертата се прилагат:

 1. Документ/и за собственост на недвижимия имот. Към документите може да се представи:

- документ доказващ степен на завършеност - Акт 16/разрешение за ползване;

- архитектурен план на сградата/обекта, от който е видно предназначението на помещенията и техните размери/квадратури – архитектурно заснемане/ копие от одобрени чертежи;

- актуално конструктивно становище/технически паспорт за сградата.

2. Снимков и/или видео материал.

3. Информация за лице за контакт (име, телефон и електронна поща) във връзка с възможност за осъществяване на огледи и изискване на допълнителни документи.

4. При подаване на оферта от посредник/брокер на недвижими имоти – следва да се приложи копие от подписан договор със собственика на имота със заличени лични данни.

            За всеки имот следва да се подготви отделна оферта.

            Лицата могат да подават офертни предложения за недвижими имоти, разположени в един, няколко или всички градове от съответните райони на планиране по NUTS-2 на територията на Република България, посочени по-горе в пункт I (първи) на настоящата Обява.

 

IV. Срок и място за подаване на офертите

Офертни предложения се подават до министъра на труда и социалната политика на следния адрес: гр. София 1051, ул. „Триадица“ № 2 и/или на е-mail: mlsp@mlsp.government.bg.

Краен срок за подаване на офертни предложения: до 17.30 ч. на 04.10.2022 г.

V. Оценяване на постъпилите предложения

Офертните предложения се оценяват на два етапа:

1. Първи етап: осъществява се преглед за допустимост на офертните предложения – по отношение на използваните образци, изискуеми документи и срок за кандидатстване.

Не се допускат до разглеждане и оценяване офертни предложения, които не са подадени по надлежния ред и в срок, както и офертни предложения, които не са окомплектовани с оглед изискванията на министъра, включително след предоставяне на допълнителен срок от 3 (три) дни.

2. Втори етап: оценяване и класиране на офертите, допуснати до разглеждане.

Класираните участници се уведомяват писмено, в 14-дневен срок след крайния срок за подаване на офертни предложения.Добавено : петък, 23 септември 2022 16:06 горе назад 629