Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Подобект 28 „Пътен прелез на км 241+285“ за изграждане на пътен надлез на км 240+785 от Позиция 2

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ 


2022 година

ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ И ЧАСТИ ОТ ИМОТИ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДОБЕКТ 2 8 „ПЪТЕН ПРЕЛЕЗ НА КМ 241 +285" ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЪТЕН НАДЛЕЗ НА КМ 240+785 от Позиция 2:                                                                            „Премахване на прелезите и

ИЗГРАЖДАНЕ НА НАДЛЕЗИ/ПОДЛЕЗИ ЗА ЖЕЛЕЗОПЪТЕН УЧАСТЪК Пловдив - Бургас" от проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив - Бургас, Фаза 2" на територията на община Карнобат, област Бургас

На основание чл. 34а, ал. 1 във връзка с чл. 346 от

Закона за държавната собственост и § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за държавната собственост

       
   
     
 

 
РЕШИ:

  1. Отчуждава за държавна нужда за изграждане на Подобект 28

„Пътен прелез на км 241+285“ за изграждане на пътен надлез на км 240+785 от Позиция 2: „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за железопътен участък Пловдив - Бургас“ от проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив - Бургас, Фаза 2“ съгласно подробни устройствени планове - парцеларен план, частично изменение на план за регулация и застрояване и частично изменение на план за улична регулация, одобрени с влязла в сила Заповед № РД-02-15-109 на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството от 21 декември 2018 г., имоти и части от имоти - частна собственост, намиращи се в с. Кликач, община Карнобат, област Бургас, подробно описани в приложението по вид, площ, местонахождение, размер на паричното обезщетение и собственици.

  1. Средствата, необходими за финансиране на процедурата по отчуждаване на имотите по т. 1, се осигуряват от Национална компания „Железопътна инфраструктура“.
  2. Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождението на имотите в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересуваните лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Съобщаването да се извърши от Национална компания „Железопътна инфраструктура“.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Кирил Петков

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Красимир Божанов


Приложение към т. 1

Имоти и части от имоти - частна собственост, засегнати от изграждането на Подобект 28 „Пътен прелез на км 241+285“ зя изграждане на пътен надлез на км 240+785 от Позиция 2: „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за железопътен участък Пловдив - Бургас“ от проект „Рехабилнтация на железопътния участък Пловдив — Бургас, Фаза 2“ на територията на община Карнобат, област Бургас

Землище на с. Кликач, ЕКАТТЕ 37201 община Карнобат, област Бургас

Земеделска територия

№ по ред

Имот след отразяване на ПУП-ПП в КККР

Имот по регистър към одобрен ПУП-ПП

Трайно предназначение на територията

птп

Площ на имота (кв.м)

Вид собственост

Име на собственика

Стойност на паричното обезщетение (в лева)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

37201.4.225

37201.4.1

Земеделска територия

Нива

3063

Частна

Н-ци на Колю Стоянов Василев

3063,00

2.

37201.4.221

37201.4.53

Земеделска територия

Нива

29

Частна

Марийка Георгиева Сивенова

29,00

3,

37201.4.223

37201.4.54

Земеделска територия

Нива

144

Частна

Живка Витанова Праматарова

144,00

Общо за земеделска територия

3236

Общо (лева):

3236,00

Урбанизирана територия

№ по ред

У ПИ след отразяване на ПУП-ИПРЗ в КП

УПИ/ПИ по регистър към одобрен ПУП- ИПРЗ

Трайно предназначение на територията

Площ на имота (кв.м)

Площ за отчуждаване (кв.м)

Вид собственост

Име на собственика

Стойност на паричното обезщетение (в лева)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Х1Уза техн. инфр., кв. 3

УП45> кв. 3

Урбанизирана територия

1450

13

частна

Кадрие Хюсеин Назиф

62,40


 

2.

Х1Уза техн. инфр., кв. 3

VIII2O2, кв. 3

Урбанизирана територия

2170

323

частна

Н-ци на Славка Василева Калева

Кера Василева Петрова Маринка Василева Михайлова

1550,40

3.

Х1Уза техн. инфр., кв. 3

кв. 3

Урбанизирана територия

1260/2060

кв.м идеални части

897

частна

Северин Михайлов Гьочев (Сеифула Назиф Хюссин) Елка Асенова Гьочева (Емине Алиосман Хюсеин) Неустановен

4305,60

Общо за урбанизирана територия

1233

Общо (лева):

5918,40

 

Общо:

9154,40

 

Добавено : четвъртък, 11 август 2022 11:36 горе назад 200