Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
ЦЕНИ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА ЗЕМЯ И АРЕНДАТА В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ 2021 ГОДИНА

Цени на сделките със земеделска земя в област Бургас през 2021 година

 

През 2021 г. средната цена на сделките с ниви в област Бургас достига 912 лв. за един декар, което е с 9.4% повече в сравнение с 2020 година (табл. 1). Спрямо средната стойност за страната (1 192 лв./дка) през 2021 г. средната цена на нивите в област Бургас е по-ниска с 23.5%. Спрямо предходната година през 2021 г. се отчита намаление на постоянно затревените площи - с 0.8%.

1. Средни цени на сделките със земеделска земя в област Бургас по категории

за използване на земята през периода 2016 - 2021 година

Лв./дка

Категории на земята

2016

2017

2018

2019

2020

2021

 

Ниви

594

643

726

797

834

912

 

Овощни насаждения

678

#

#

#

#

#

 

Лозя

419

#

#

#

#

#

 

Постоянно затревени площи

342

261

338

340

261

259

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

„ # “- прекъснат ред

 

През 2021 г. най-висока е цената на сделките с ниви в община Бургас - 1 258 лв. на декар, което е със 7.3% повече спрямо предходната година. Повишение в цената на сделките с ниви през 2021 г. спрямо предходната година е отбелязано и в общините Айтос, Карнобат, Несебър, Приморско, Созопол, Средец и Сунгурларе (табл. 2).

2. Средни цени на сделките с ниви в област Бургас по общини

през периода 2016 - 2021 година

           

Лв./дка

 

Регионално ниво
  

2016

2017

2018

2019

2020

2021

 

Общо за област Бургас

594

643

726

797

834

912

    Айтос

661

614

707

740

718

1011

    Бургас

752

669

930

1121

1172

1258

    Камено

702

679

845

786

928

839

    Карнобат

669

857

975

991

1010

1059

Малко Търново

-

-

-

-

-

-

    Несебър

666

80

-

-

814

865

    Поморие

646

489

595

479

-

995

    Приморско

172

-

-

-

426

530

    Руен

628

314

561

702

565

316

    Созопол

316

309

400

473

272

358

    Средец

471

376

443

648

606

767

    Сунгурларе

514

743

383

472

506

700

 

 

 

 

 

 

 

 

„ - “ - няма случай

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

Цена на рентата на земеделската земя в област Бургас през 2021 година

 

През 2021г. в област Бургас средната цена за наем/аренда на един декар ниви достига 38 лв., което е с 18.8% повече спрямо 2020 година (табл. 3). В сравнение със средната цена за страната (55 лв./дка), през 2021 г. цената за наем/аренда на един декар ниви в област Бургас е по-ниска с 30.9%.

 

3. Средни цени на рентата на земеделска земя в област Бургас по категории

за използване на земята през периода 2016 - 2021 година

Лв./дка

Категории на земята

2016

2017

2018

2019

2020

2021

 

Ниви

32

33

35

36

32

38

 

Овощни насаждения

32

#

#

#

#

#

 

Лозя

30

#

#

#

#

#

 

Постоянно затревени площи

17

12

17

21

16

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„ # “- прекъснат ред

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

През 2021 г. най-висока е средната цена за наем/аренда на един декар ниви в община Камено - 50 лв., като спрямо 2020 г. тя отбелязва ръст с 25.0% (табл. 4). Увеличение в цената на сделките с ниви през 2021 г. спрямо предходната година е отбелязано и в общините Айтос, Бургас, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе.

 

4. Средни цени на рентата на ниви в област Бургас по общини

през периода 2016 - 2021 година

           

Лв./дка

Регионално ниво

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Общо за област Бургас

32

33

35

36

32

38

    Айтос

35

34

33

37

29

41

    Бургас

33

35

37

40

35

39

    Камено

41

42

44

45

40

50

    Карнобат

33

36

39

41

37

44

Малко Търново

-

30

30

-

-

-

    Несебър

29

29

29

30

22

23

    Поморие

33

34

35

37

31

36

    Приморско

27

20

-

-

25

25

    Руен

21

21

24

26

26

27

    Созопол

30

27

33

40

28

28

    Средец

25

29

30

29

27

32

    Сунгурларе

22

22

23

26

27

30

 

 

 

 

 

 

 

„ - “ - няма случай

 

 

 

 

 

 


 

 

Методологични бележки

 

Наблюдението за цената на земеделската земя и рентата в селското стопанство се провежда в съответствие с изискванията на Общата методология[1] на Евростат, отчитайки и националните особености в развитието на пазара на земеделската земя и рентните отношения в България.

Респонденти. Респондентите са подбрани от три групи икономически единици: земеделски стопанства, специализирани дружества за инвестиции в земеделска земя и агенции за недвижими имоти. За подбор на респондентите са използвани три източника: Годишен отчет на нефинансовите предприятия (със стабилна икономическа дейност „селско стопанство“), Годишен отчет на специализираните инвестиционни предприятия (инвестиции в земя) - Справка за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи, и Годишен отчет на земеделските стопанства. Критерий за подбора на респондентите е стойността на направените разходи за придобиване на земя и за плащане на ренти. Приложен е праг, над който всички единици се наблюдават изчерпателно.

Географски обхват. Изследването покрива цялата територия на страната. Поради прилагането на праг е възможно извън неговия обхват да останат административни области, в които респондентите не отговарят на изискванията на дефинирания праг. Обикновено това са области, в които броят на сделките и наемането на земеделска земя са ограничени. Поради това данните често са определени като конфиденциални и съгласно Закона за статистиката не подлежат на разпространение.

Наблюдаван период. Съгласно изискванията на методологията на Евростат наблюдаваният период е календарна година. Обикновено договорите за наеми/аренда на земеделска земя се сключват за стопанска година. В съответствие с методологията в обхвата на изследването попадат всички действащи през календарната година договори, без значение за коя стопанска година се отнасят и кога ще бъдат извършени рентните плащания. Договорите за наем на земеделска земя са с продължителност една година, а за аренда - минимум четири години.

Категории на земята по начин на трайно използване. Наблюдавани са цените на три категории земеделска земя, дефинирани по начина на трайното й използване: ниви, естествени ливади и мери и пасища. За осигуряване на съответствие с методологията на Евростат естествените ливади и мерите и пасищата са обединени в обща категория - постоянно затревени площи, за която е изчислена обща средна цена.

Мерна единица. В съответствие с практиката за сключване на сделки за продажба и арендуване на земеделска земя в България данните за цените се събират в левове за един декар земя.

Цена на земеделската земя. Съгласно методологията на Евростат събраната информация се отнася за цените на сделките и рентата на земеделска земя, която се използва единствено за селскостопанско производство, т.е. бъдещото й предназначение няма да бъде променено.

 

 

Цената на земеделската земя е платената от собственика на свободния пазар цена, включително платените данъци (без ДДС) и такси за един декар. В цената не са включени платените суми за право на ползване, получените от собственика парични компенсации при продажбата или придобиването на земята, стойността на сградите, построени върху земята, плащанията при наследяване и субсидиите (ако има такива).

 

Цена на рентата (наем/аренда) на земеделска земя. Цената на рентата на земеделската земя е изплатената в полза на собственика на земята стойност на един декар в замяна на това, че е предоставил активите си на ползвателя на земята. Цената включва и стойността на всички плащания в натура, оценени по цени на текущата година, и платените данъци и такси. Цената не включва платените суми за право на ползване, стойността на сградите или жилищата, разположени върху арендуваната земя, както и всички други разходи, свързани с други активи (текущи разходи за поддръжката на сгради, застраховки и амортизации на сгради и други).

Изчисляване на средна цена. На териториално ниво „община“ (LAU2) средната цена на сделките/договорите за наем и аренда за съответната категория земеделска земя се изчислява като средна аритметична стойност от докладваните от респондентите цени. На териториалните нива „област“ (NUTS3), „статистически район“ (NUTS2), „статистическа зона“ (NUTS1) и на национално ниво (NUTS0) средната цена за съответната категория земеделска земя се изчислява като среднопретеглена стойност. При цените на сделките със земеделска земя за тегла се използват площите на нивите и на постоянно затревените площи, а при цените на рентата - площта на наетата/арендуваната земеделска земя. Размерът на площите (теглата) се актуализира редовно, след като данните от последното проведено Наблюдение за структурата на земеделските стопанства в България[2] бъдат публикувани.

Конфиденциалност на информацията. Конфиденциалността на информацията е гарантирана съгласно чл. 25 - чл. 27 от Закона за статистиката.

Повече информация и данни за Наблюдението за цената на земеделската земя и рентата в селското стопанство, могат да бъдат намерени на сайта на НСИ, раздел „Селско стопанство“ (http://www.nsi.bg/bg/node/11263), както и в Информационна система „ИНФОСТАТ“ (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=106).

 [1] Common Methodology on Land Prices and Rents, приета от Работната група по селскостопански сметки и цени, 15 февруари 2017 г., Евростат, Люксембург.

 

[2] Наблюденията за структурата на земеделските стопанства в България се провеждат от Министерството на земеделието, храните и горите. В годините, завършващи на 0 се провеждат изчерпателни наблюдения (преброявания), а в годините, завършващи на 3 и 6 (между преброяванията) - извадкови изследвания.

Добавено : понеделник, 04 юли 2022 11:44 горе назад 251