Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Процедура по отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Подобект 27 „Пътен прелез на км 230+320“ за изграждане на пътен надлез на км 230+298 от Позиция 2

 

 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

ОБЯВЛЕНИЕ

Министърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Подобект 27 „Пътен прелез на км 230+320“ за изграждане на пътен надлез на км 230+298 от Позиция 2: „Премахване на прелезите и изграждане на надлез и/подлез и за железопътен участък Пловдив ~ Бургас“ от проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив - Бургас, Фаза 2“, на територията на община Карнобат, област Бургас, подробно описани в Решение № 381 на Министерския съвет от 9 юни 2022 г.

Обект „Железопътна магистрала „Пловдив - Бургас“ представлява национален обект по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за държавната собственост (ЗДС), във връзка с чл. 29, ал. 1 от Закона за железопътния транспорт, като част от Трансевропейската железопътна мрежа, посочена в т, 1 от приложение № 1 към чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредбата за категоризация на железопътните линии в Република България, включени в железопътната инфраструктура, и закриване на отделни линии или участъци от линии (приета с Постановление № 293 на Министерския съвет от 2001 г„ обн. ДВ, бр. 112 от 29.12.2001 г.).

Финансирането на процедурата по отчуждаване на имотите - частна собственост се осигурява от Националната компания „Железопътна инфраструктура“.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

Препис

РЕШЕНИЕ  №381

от 9 юни 2022 година

ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДОБЕКТ 27 „ПЪТЕН ПРЕЛЕЗ НА КМ 230+320" ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЪТЕН НАДЛЕЗ НА км 230 + 298 от Позиция 2: „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за ЖЕЛЕЗОПЪТЕН УЧАСТЪК ПЛОВДИВ - БУРГАС" ОТ ПРОЕКТ „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ УЧАСТЪК ПЛОВДИВ - БУРГАС, ФАЗА 2" НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАРНОБАТ, ОБЛАСТ БУРГАС

На основание чл. 34а, ал. 1 във връзка с чл. 346 от Закона за държавната собственост и §               1 от Допълнителните

разпоредби на Закона за държавната собственост

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

РЕШИ:

  1. Отчуждава за държавна нужда за изграждане на Подобект 27 „Пътен прелез на км 230+320“ за изграждане на пътен надлез на км 230+298 от Позиция 2: „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за железопътен участък Пловдив - Бургас“ от проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив - Бургас, Фаза 2“ съгласно подробен устройствен план - парцеларен план, одобрен с влязла в сила Заповед № РД-02-15-112 на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството от 21 декември 2018 г., имоти - частна собственост, намиращи се в гр. Карнобат, община Карнобат, област Бургас, подробно описани в приложението по вид, площ, местонахождение, размер на паричното обезщетение и собственици.
  2. Средствата, необходими за финансиране на процедурата по отчуждаване на имотите по т. 1, се осигуряват от Национална компания „Железопътна инфраструктура“.
  3. Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождението на имотите в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересуваните лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Съобщаването да се извърши от Национална компания „Железопътна инфраструктура“.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Кирил Петков

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Росен Кожухаров

 

Приложение към т. 1

Имоти - частна собственост, засегнати от изграиедането на Подобект 27 „Пътен прелез на км 230+320“ за изграждане на пътен надлез на км 230+298 от Позиция

2: „Премахване на прелезите и изграждане на надлезп/подлези за железопътен участък Пловдив — Бургас“ от проект „Рехабилитация на железопътния учасгьк
Пловдив - Бургас, Фаза 2“ на територията на община Карнобат, област Бургас

Землище на гр. Карнобат, ЕКАТТЕ 36525, община Карнобат, област Бургас

№ по ред

Имот с идентификатор след нанасяне на ПУП- ПП в КККР

Имот с идентификатор съгласно одобрен ПУП-ПП

Трайно предназначение на територията

Начин на трайно ползване

Площ на имота (дка)

Вид собственост

Име иа собственика

Стойност на паричното обезщетение (лева)

1.

36525.48.267

36525.48.1

земеделска

нива

0,223

частна

СТОЯН КРЪСТЕВ ТОДОРОВ

240.64

2.

36525.48.265

36525.48.2

земеделска

нива

1,772

частна

Н-ЦИ НА ЯНКА КРЪСТЕВА ВЕЛИКОВА

1912,17

3.

36525.48.263

36525.48.3

земеделска

нива

1,894

частна

ВАНГЕЛА КРЪСТЕВА КОЛЕВА

2043,82

4.

36525.48.246

36525.48.5

земеделска

нива

0,398

частна

МАНОЛ ДЕМИРОВ ДИМИТРОВ

429,48

5.

36525.48.248

36525.48.6

земеделска

нива

0,068

частна

МАНОЛ ДЕМИРОВ ДИМИТРОВ

73,38

6.

36525.48.250

36525.48.7

земеделска

пива

0,011

частна

"С.И.Г." ООД

11,87

7.

36525.51.239

36525.51.13

земеделска

нива

5,039

частна

МАРГАРИТА ИВАНОВА КАРАМАНОВА СТЕФАН СТЕФАНОВ КАРАМАНОВ ИВАН СТЕФАНОВ КАРАМАНОВ

5437,58

 

 

8.

36525.63.284

36525.63.107

земеделска

нива

0,461

частна

Н-ЦИ НА ПАУНА ЙОРДАНОВА ДИМОВА (ПАУНКА ПЛЛЕРОНОВА ДИМОВА)

497,47

9.

36525.68.879

36525.68.1

земеделска

нива

3,739

частна

"АГРО ФИНАНС" АДСИЦ

4034.75

10.

36525.68.864

36525.68.270

урбанизирана територия

за друго производство на продукти от нефт, въглища, газ, шисти

0,979

частна

"ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ" ЕООД

9586,36

 

Общо стойност в лв.

24267,52

 

Добавено : сряда, 29 юни 2022 11:57 горе назад 437