Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 ГОДИНА

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Бургас към края на март 2022 г. намаляват с 1.1 хил, или с 1.1%, спрямо края на декември 2021 г., като достигат 105.1 хиляди.

Спрямо края на декември 2021 г. най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в икономическите дейности „Селско, горско и рибно стопанство“ и „Други дейности“. Най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности: „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ и „Добивна промишленост“.

 

Фиг. 1. Наети лица по икономически сектори в област Бургас - брой

 

 

 

В края на март 2022 г. в сравнение със същия период на 2021 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение намаляват с 49 лица. Най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности: „Строителство“ и „Други дейности“, а най-голямо увеличение в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ и „Административни и спомагателни дейности“.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Търговия; Ремонт на автомобили и мотоциклети“ и „Преработваща промишленост“ - съответно по 17.3%. По брой наети лица по трудово и служебно правоотношение областта заема 4-то място сред 28-те области в страната.

В област Бургас средната брутна месечна работна заплата през първото тримесечие на 2022 г. е 1 272 лв., при 1 593 лв. средна за страната.

 

Фиг. 2. Средна брутна месечна работна заплата по области

през първото тримесечие на 2022 г. - левове

 
 

В сравнение с останалите области на страната, по показателя средна брутна месена работна заплата през първото тримесечие на 2022 г., област Бургас се нарежда на 11-то място. Най-висока средна работна заплата получават наетите в област София (столица) - 2 218 лв., а най-ниска - в областите Кърджали - 1 022 лв., Благоевград - 1 040 лв. и Кюстендил - 1 058 лева.

През първото тримесечие на 2022 г. средната брутна месечна работна заплата в област Бургас намалява спрямо четвъртото тримесечие на 2021 г. с 2.1%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление са „Административни и спомагателни дейности“ - с 36.9% и „Други дейности“ - с 18.9%.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2022 г. нараства с 8.8%, в обществения сектор нарастването е с 1.0%, а в частния сектор - с 12.4%.

Фиг. 3. Средна брутна месечна работна заплата по икономически сектори

в област Бургас - левове

 

 

 Методологични бележки

 

Данните са получени от тримесечното Наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, което има за цел да изследва текущото състояние и динамика на основни аспекти на пазара на труда.

Наблюдението е репрезентативно, като се използва стратифицирана случайна извадка от предприятия. Генералната съвкупност се стратифицира по следните критерии: териториален признак - 28 административни области, икономическа дейност по КИД-2008 и размер на предприятието, според броя на наетите лица.

Повече информация и данни за наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд са достъпни в Информационна система „Инфостат“ (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=93) и на сайта на НСИ, раздел „Пазар на труд“ (http://www.nsi.bg/node/3920/).

 

Добавено : петък, 20 май 2022 09:38 горе назад 121