Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ 2021 ГОДИНА

По данни от текущата демографска статистика, населението на област Бургас в края на 2021 г. е  408 704 души. В сравнение с предходната година населението намалява с 1 046 души, или с 0.3%.Броят и структурите на населението към края на всяка година се изчисляват на база данните от предходната година и данните за естественото и механичното движение на населението през текущата година.

През 2021 г. се проведе 18-то преброяване на населението и жилищния фонд в страната. По предварителна оценка[1] от Преброяване 2021, очаквания брой на населението, пребиваващо постоянно на територията на областта към 7 септември 2021 г. е 360 587 души.

Разликата между данните за броя и структурите на населението от текущата демографска статистика и преброяванията се дължи основно на нерегистрираната външна миграция през десетгодишния период между преброяванията.

Една от основните задачи на преброяванията на населението е да се установи реалният брой на лицата пребиваващи на територията на страната. Ето защо в годините след преброяванията се правят преизчисления на населението въз основа на получените резултати от проведеното преброяване и данните за естествения и механичния прираст, получени от текущата демографска статистика за съответните години.

След окончателното въвеждане и обработка на данните от Преброяване 2021 броят на населението ще бъде преизчислен на базата на преброеното население. Преизчислението ще обхване десетгодишен период, като ще бъдат ревизирани и основни демографски индикатори.

В съответствие с проекта на Национална статистическа програма, първи окончателни данни от Преброяване 2021 ще бъдат представени и публикувани след 1 октомври 2022 година.

Към края на 2021 г. населените места в област Бургас са 250, от които 20 градове и 230 села, разпределени в 13 общини.

Основните фактори, които влияят върху измененията в броя и структурите на населението, са демографските процеси - раждаемост, смъртност и миграция.


 

Раждаемост

 

През 2021 г. в областта са регистрирани 3 437 родени деца, като от тях 3 399 (98.9%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените намалява с 93 деца, или с 2.7%.

 

Таблица 1 Коефициенти на раждаемост и естествен прираст

на населението в област Бургас

 

Години

Раждаемост

Естествен прираст

Тотален коефициент на плодовитост - бр.

2011

10.3

-3.0

1.59

2012

10.1

-3.3

1.58

2013

10.0

-3.0

1.60

2014

10.2

-3.2

1.66

2015

9.9

-3.5

1.65

2016

9.6

-3.6

1.63

2017

9.5

-4.3

1.65

2018

9.1

-4.3

1.61

2019

9.2

-4.7

1.69

2020

8.5

-6.6

1.59

2021

8.3

-9.9

1.57

 

Коефициентът на общата раждаемост[2] за област Бургас през 2021 г. е 8.3‰, а през предходните 2020 и 2019 г. той е бил съответно 8.5 и 9.2‰.

Броят на живородените момчета (1 763) в област Бургас е със 127 повече от този на живородените момичета (1 636), или на 1 000 момчета се падат 928 момичета.

В градовете и селата на областта живородените през 2021 г. са съответно 2 508 и 891, а коефициентът на раждаемост е 8.1‰ в градовете и 9.1‰ в селата. Броят на жените във фертилна възраст (15 - 49 навършени години), или размерът на родилните контингенти и тяхната плодовитост, оказват решаващо влияние върху равнището на раждаемостта и определят характера на възпроизводството на населението.

Броят на жените във фертилна възраст към 31.12.2021 г. е 87 463, като спрямо предходната година той намалява с 625.

Тоталният коефициент на плодовитост[3] е един от основните показатели, характеризиращи плодовитостта. През 2021 г. средният брой живородени деца в областта от една жена е 1.57 при 1.58 за страната. В градовете средния брой живородени деца от една жена е 1.47 при 1.86 в селата.

През 2021 г. средната възраст на жените при раждане на първо дете намалява от 27.1 години през 2020 г. на 27.0 години през 2021 година. Средната възраст на жените при раждане на дете остава непроменена спрямо 2020 г. - 28.7 години.

 

Фиг. 1. Средна възраст на жената при раждане на първо дете и тотален коефициент на плодовитост в област Бургаспо години

  

 

 

Високата извънбрачна раждаемост е резултат от значителното нарастване на броя на съжителствата сред младите хора без оформен юридически брак. През 2021 г. броят на живородените извънбрачни деца е 1 801 или 53.0% от всички живородени. Относителният дял на живородените извънбрачни деца в градовете в областта (54.0%) е по-висок отколкото в селата (50.2%).

Смъртност

 

Броят на умрелите лица в област Бургас през 2021г. е 7 467 души, а коефициентът на обща смъртност[4] - 18.2 при 21.7‰ за страната. Спрямо предходната година броят на умрелите се увеличава с 1 267, или с 20.4%.

Смъртността сред мъжете (19.8‰) продължава да бъде по-висока в сравнение със смъртността сред жените (16.8‰). През 2021 г. на 1 000 жени умират 1 096 мъже. Продължават и силно изразените различия в смъртността сред градското и селското население. Коефициентът на смъртност е по-висок в селата (22.3‰) отколкото в градовете (17.0‰) на област Бургас.

 

Фиг. 2. Коефициенти на обща и детска смъртност в област Бургас

 

 

През 2021г. в областта са починали 23 деца на възраст до една година, а коефициентът на детската смъртност[5] е 6.8 и е по-малко спрямо предходната година.

 

Бракове и бракоразводи

 

През 2021 г. се наблюдава увеличаване на броя на сключените бракове. Регистрираните юридически бракове в област Бургас са 1 781 и са с 242 повече от предходната година. От всички регистрирани бракове 71.2% (1 268) са сред населението в градовете. В селата са сключени  513 брака. Най-много са сключените граждански бракове при мъжете във възрастта от 25 до 34 години (44.4%), докато при жените се очертава диапазонът между 20 и 29 години (41.0%).

През 2021 г. средната възраст при сключване на първи брак за мъжете и жените е съответно 32.4 и 29.1 години. Спрямо предходната година средната възраст се увеличава с 0.6 години за мъжете, а при жените - с 0.1 години.

Коефициента на брачност[6], през 2021 г. е 4.4‰, като спрямо 2020 г. се увеличава с 0.6 промила.

За 84.2% от мъжете и 84.7% от жените, сключили граждански брак през 2021 г. той е бил първи.

По показателя „предишно семейно положение при сключване на брака“, най-голям е броят на неженените мъже - 1 500, следван от разведените - 251. При жените също най-голям е броят на неомъжените - 1 509, следван от броя на разведените - 256.

 

Фиг. 3. Коефициенти на брачност и бракоразводност в област Бургас

(На 1 000 души)

 

 

 

През 2021 г. разводите в областта са 616, като спрямо 2020 г. броят им нараства с 6.8%. От всички прекратени бракове 80.0% се отнасят за населението в градовете. Критичен момент в съвместния живот на брачните двойки е възрастта от 40 до 49 години. При мъжете относителният дял на разводите в този възрастов интервал е 37.5%, а при жените - 32.5%.

Разводът е бил първи за 88.3% при мъжете разтрогнали своите бракове през 2021 година, а при жените - 88.5%.

През 2021 г. средната възраст при развод за мъжете и жените е съответно 44.4 и 41.2 години. Спрямо предходната година средната възраст намалява съответно с 0.6 години за мъжете а при жените остава непроменена.

 

Вътрешна миграция

 

През 2021 г. жителите на област Бургас, сменили своето обичайно местоживеене с друго населено място в рамките на страната са 7 752 души. От тях, 4 430 лица (57.1%) са се преселили в населено място от областта. Сред тях 1 952 (44.1%) са мъже и 2 478 (55.9%) са жени.

В границите на областта, най-голямо териториално движение има по направлението „село - град“ (31.0%). По-малки по брой и относителен дял са миграционните потоци по направленията „град - град“ (29.8%), „град - село“ (29.0%) и „село - село“ (10.2%) (фиг.4). При преселванията в рамките на областта най-голям е броят и относителният дял на изселените и заселените от и в община Бургас.

 

 Фиг. 4. Направления на вътрешната миграция през 2021 година

в границите на област Бургас

 

През 2021 г. 3 322 души са променили своя настоящ адрес от област Бургас в друго населено място на страната, а 4 477 души са променили настоящия си адрес от населено място в страната в област Бургас. От изселващите се от областта за свое ново местоживеене най-голям брой са избрали областите София (столица) (1 024), Варна (331) , Пловдив (295) и Сливен (237), Ямбол (250). Най-голям е броят на преселилите се в област Бургас от областите София (столица) (1 636), Ямбол (338), Пловдив - (304), Варна (297), Сливен (269) и Стара Загора (208).

Външна миграция

 

През 2021 г. 1 124 души са променили своя настоящ адрес от област Бургас в чужбина. Най-желани дестинации за емиграция от жителите на област Бургас са Германия - 234 (20.8%), Великобритания - 174 (15.5%) и Руска федерация - 144 (12.8%).

Лицата, които са сменили местоживеенето си от чужбина в България, или потокът на имигрантите включва български граждани, завърнали се в страната, както и граждани на други държави, получили разрешение за постоянно пребиваване в страната. През 2021 г. 39 461 лица са променили своето обичайно местоживеене от чужбина в България. Сред дошлите да живеят в страната 2 991 лица са предпочели да се заселят в област Бургас. Най-висок е делът на имигрантите от Руската федерация (30.7%), Германия (16.0%) и Украйна (9.5%).

Eстествен и механичен прираст на населението

 

Разликата между ражданията и умиранията представлява естественият прираст на населението. През 2021 г. абсолютният размер на естествения прираст в област Бургас е минус 4 068 души. В сравнение с предходната година отрицателният прираст е нараснал с 1 360 души.

Намалението на населението, измерено чрез коефициента на естествения прираст[7], е минус 9.9‰ за областта, като в градовете е минус 8.9‰, а в селата - минус 13.2‰, или намалението на населението в резултат на естествения прираст се дължи предимно на негативните демографски тенденции в селата.

Съществено влияние върху броя и структурите на населението оказва механичният прираст (нетното салдо от вътрешната и външна миграция), който е положителен - 3 022 души. Той се формира като разлика между броя на заселилите се (11 898) и изселилите се (8 876) от областта.
[2]Брой живородени деца на 1 000 души от средногодишния брой на населението през предходната година.

[3]Среден брой живородени деца, които би родила една жена през целия си фертилен период съобразно повъзрастовата плодовитост през отчетната година.

[4]Брой умрели лица на 1 000 души от средногодишния брой население.

[5]Брой умрели деца на възраст под 1 година на 1 000 живородени.

[6]Брой сключени бракове на 1 000 души от населението.

[7]Разлика между броя на живородените и броя на умрелите на 1 000 души от средногодишния брой на населението.

Добавено : четвъртък, 12 май 2022 13:36 горе назад 386