Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
ИНДИКАТОРИ ЗА БЕДНОСТ И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ 2021 ГОДИНА

 

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на индикаторите е ежегодно провежданото от Националния статистически институт наблюдение „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)“.

Оценка на бедността

 

По данни от изследването, през 2021 г., в област Бургас линията на бедност е 507.67 лв. средно месечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 25.2% от населението на областта.

1. Основни индикатори за бедност в област Бургас

 

2017

2018

2019

2020

2021

Линия на бедност - средномесечен размер - лв.

365.6

372.9

415.0

454.2

507.7

Относителен дял на бедните - % от населението

25.7

22.7

20.1

29.0

25.2

Относителен дял на бедните преди получаване на социалните трансфери - % от населението

48.0

44.9

40.4

45.9

48.3

Относителен дял на бедните преди получаване на социалните трансфери, с включени пенсии - % от населението

31.6

29.6

27.2

32.9

34.2

Отношение между доходите на най-бедните и най-богатите 20% от населението (S80/20)

8.8

5.8

5.9

6.9

5.6

Неравенство в разпределението на дохода /Коефициент на Джини[1]/

38.2

31.8

33.0

34.4

32.6

В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност както за областта така и за страната се увеличава с 11.8%, а относителният дял на бедното население в областта намалява с 3.8 процентни пункта. В област Бургас относителният дял на бедност при мъжете е 23.5%, а при жените - 26.8%. Разликата в равнището на бедност между двата пола е 3.3 процентни пункта при 3.6 процентни пункта за страната (мъже - 20.3% и жени - 23.9%). В сравнение с 2020 г. в област Бургас делът на бедните както при мъжете така и при жените намалява с 3.8 процентни пункта.

Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. Данните за 2021 г. в област Бургас показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери, равнището на бедност се повишава от 25.2% до 34.2%, или с 9.0 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност за областта нараства до 48.3%, или с 23.1 процентни пункта.

През 2021 г. най-висок размер на линия на бедност има област София (столица) - 733 лв., с равнище на бедност 22.5%, а с най-нисък размер на линията на бедност са областите Видин - 343 лв. и Монтана - 355 лв. с равнище на бедност - съответно 23.0 и 29.4%. През 2021 г. област Бургас се нарежда на 7-мо място в страната по размер на линия на бедност - 508 лв след област Стара Загора (514 лв.) и преди област Варна ( 506 лева). През 2020 г. областта е била също на 7-мо с 454 лева.

Материални и социални лишения на домакинствата

В общите показатели за оценка на бедността са включени и субективни индикатори, свързани с материални лишения. Те показват субективната оценка и личните нагласи на лицата и домакинствата относно възможностите за задоволяване на отделни нужди и потребности. До 2020 г. за оценка на материалните лишения на домакинствата се използваха девет въпроса, свързани с потреблението на конкретни стоки и услуги. От 2021 г. се включва нов показател за тежки материални и социални лишения, който показва липсата на необходими и желани предмети за водене на достоен живот. Изчислява се като дял на лицата от населението, които не могат да си позволят 7 от 13 показателя - 6 на индивидуално ниво и 7 на ниво домакинство(табл. 2).

 

 

2. Показатели за материални и социални лишения през 2021 годинав област Бургас

Въпроси към домакинството

Лица с ограничения
бр.

Относителен дял от населението %

Може ли домакинството да посрещне със собствени средства неочаквани финансови разходи (неотложен ремонт на жилището или колата, подмяна на пералня или хладилник, внезапно заболяване и др.)

183395

44.7

Може ли домакинството да си позволи, ако желае, едноседмична почивка извън дома

202963

49.5

Имало ли домакинството затруднения при плащането навреме на следните разходи за жилището:
 - Заем за покупка на жилището, в което живее домакинството
 - Наем за жилището, в което живее домакинството
 - Текущи разходи за ток, вода, отопление (без разходи за телефон)
 - Вноски за погасяване на кредити

85516

20.8

Може ли домакинството да си позволи, ако желае, консумация на месо, пиле или риба (или вегетарианския им еквивалент) всеки втори ден

107533

26.2

Позволява ли финансово състояние на домакинството да поддържа нормална температура в жилището си

108860

26.5

Притежава ли домакинството автомобил (вкл. и служебен, който се ползва за лични нужди)

51469

12.5

Може ли домакинството да си позволи подмяна на остаряла мебелировка

199606

48.7


 

Въпроси към лица на 16 и повече години

 

 

Наличие на интернет връзка в дома, който може да се ползва за лични нужди

17407

5.1

Подмяна на износени дрехи със закупуването на нови

121944

35.7

Купуването на два чифта обувки в зависимост от сезона, и/или за всички сезони

140892

41.2

Всяка седмица да похарчите малка сума пари за лични нужди

97634

28.5

Редовно участие в спортни и развлекателни дейности като посещения на кино, на театър, на концерт и др

53513

15.6

Поне веднъж месечно среща с приятели/роднини за питие/хапване (вкл. в домашни условия)

55038

16.1

 

През 2021 г. 24.2% от населението на област Бургас живее в тежки материални и социални лишения(ограничения в 7 от 13 показателя).

3. Лица, живеещи в домакинства с нисък интензитет на икономическа активност - нова дефиниция, за страната и в област Бургас*

Общо 18 - 64 години - хил.

2019

2020

2021

брой лица в хиляди

% от населението

брой лица в хиляди

% от населението

брой лица в хиляди

% от населението

Общо за страната

336.0

8.6

294.0

7.6

293.7

7.7

Област Бургас

10.5

4.6

18.2

8.1

8.9

3.9

               

*Данните за предходните години преди 2021 г. са преизчислени спрямо новата дефиниция

През 2021 г. в домакинства с нисък интензитет на икономическа активност живеят 8.9 хил. лица на възраст 18 - 64 години, или 3.9% от населението, като спрямо 2020 г. относителният им дял намалява с 4.2 процентни пункта.

В изследването „Статистика на доходите и условията на живот“ от 2013 г. се събират данни за материалните лишения на децата в домакинството (на възраст между 1 и 15 години). През 2021 г. в област Бургас относителният дял на децата с материални лишения (лишени от поне един от 13 показателя) е 44.9%, а за 4.5% от децата нито една потребност не може да бъде удовлетворена поради финансови причини.

През 2021 г. 50.5% от децата живеят без материални лишения.

Комбиниран индикатор

 

Във връзка с поставените цели по ключови области в стратегията „Европа 2030“ от изследването на доходите и условията на живот (EU-SILC) се изчислява комбиниран показател за регулярен мониторинг на напредъка на страните при изпълнение на националните подцели. Показателят включва лица, живеещи в риск от бедност, с материални и социални лишения и в домакинства на безработни или с нисък интензитет на икономическа активност.

Комбинирането на трите показателя показва, че в област Бургас през 2021 г. 37.8% от населението, или 155.1 хил. лица, са били в риск от бедност и социално изключване. (табл. 4).

Стойността на показателя намалява с 2.1 процентни пункта в областта спрямо 2020 г., повече при жените - с 3.8 процентни пункта, в сравнение с мъжете - с 0.1 процентен пункт.

4. Население в риск от бедност и социално изключване по пол за страната и за област Бургас

 

2019

2020

2021

Общо за страната

 

 

 

Брой лица - хиляди

2327.0

2340.0

2193.5

Процент от населението

33.2

33.6

31.7

Мъже

 

 

 

Брой лица - хиляди

1051.0

1052.0

984.0

Процент от населението

30.9

31.2

29.4

Жени

 

 

 

Брой лица - хиляди

1277.0

1288.0

1209.5

Процент от населението

35.4

35.9

33.9

Област Бургас

 

 

 

Брой лица - хиляди

141.3

163.8

155.1

Процент от населението

34.2

39.9

37.8

Мъже

 

 

 

Брой лица - хиляди

62.0

76.0

75.0

Процент от населението

31.0

38.1

38.0

Жени

 

 

 

Брой лица - хиляди

79.3

87.8

80.1

Процент от населението

37.2

41.5

37.7

*Данните за предходните години преди 2021 г. са преизчислени спрямо новата дефиниция

 

Методологични бележки

 

С Регламент № 1700 от 2019 г. на Европейския парламент и на Съвета, се определя обща рамка за европейската статистика за лицата и домакинствата, основана на индивидуални данни, събрани чрез извадки. Наблюдението за доходите и условията на живот (SILC), е част от изследванията включени в регламента, и се отнася до събирането на съпоставима и актуална информация за моментното състояние (cross-sectional data) и от повторени във времето (longitudinal data) изменения в доходите, равнище и структура на бедността и социалната изолация.

Целевата съвкупност в изследването са всички обикновени домакинства и техните членове, живеещи на територията на страната в момента на наблюдение. Лицата, живеещи в колективни домакинства и в институции, са изключени като цяло от целевата съвкупност.

До 2015 г. изследването се провежда върху 4-годишен ротационен панел от обикновени домакинства. Размерът на извадката за 2021 г. включва 9 112 домакинства от 6 ротационни групи от всички области на страната. Освен домакинството, попаднало в извадката, обект на наблюдение са и всички негови членове на 16 и повече навършени години. Извадката се състои от шест ротационни групи, като всяка година една от ротационните групи отпада от наблюдението и се заменя с нова. Този ротационен модел на извадка осигурява два типа данни:

  • Моментни (данни от текущата година на наблюдение)
  • Лонгитудинални (данни за домакинствата, участвали в поне две последователни години).

 

Наблюдението се провежда с два типа анкетни карти:

  • Въпросник за домакинството
  • Индивидуална анкетна карта за всяко лице от домакинството на 16 и повече навършени години.

Основни понятия

Линия на бедност

 

За изследване на равнището на бедност в методологията на Евростат се използва общ разполагаем нетен доход. Линията на бедност представлява 60% от средния общ разполагаем нетен доход на еквивалентна единица.

 

Еквивалентни скали

 

За пресмятане на индикаторите за бедност и социално включване се използва общ разполагаем нетен доход на еквивалентна единица. Поради различния състав и брой лица в домакинствата се прилагат еквивалентни скали. Използва се модифицираната ОЕСД скала, според която първият възрастен на 14 и повече навършени години получава тегло единица, вторият възрастен на 14 и повече навършени години - тегло 0.5, и всяко дете под 14 години - тегло 0.3. Теглата се присъждат на всеки член на домакинството и се сумират, за да се получи еквивалентен размер на домакинството. Общият разполагаем нетен доход за всяко домакинство се разделя на неговия еквивалентен размер и се формира общ разполагаем нетен доход на еквивалентна единица.

 

 

Поради извадковия характер на изследването по някои основни показатели са изчислени следните оценки в табл. 5:

 

5.Оценки на основни показатели през 2021г. за област Бургас

 

 

Индикатори

Относителен дял - %

Стандартна грешка

 
 

Население в риск от бедност и социално изключване – нова дефиниция

 

Общо

37.8

4.3

 

Мъже

38.0

4.4

 

Жени

37.7

4.6

 

0 - 17 години

45.5

8.3

 

18 - 64 години

32.0

4.5

 

65 + години

49.2

3.8

 

Риск от бедност

 

Общо

25.2

3.5

 

Мъже

23.5

3.7

 

Жени

26.8

3.7

 

0 - 17 години

30.9

7.1

 

18 - 64 години

19.5

3.7

 

65 + години

38.1

3.4

 

Материални и социални лишения

 

Общо

24.2

3.9

 

Мъже

26.9

4.3

 

Жени

21.7

3.8

 

0 - 17 години

28.3

8.2

 

18 - 64 години

21.1

3.8

 

65 + години

30.4

3.8

 

Нисък интензитет (нова дефиниция)

 

 

 

Общо

3.9

1.2

 

Мъже

4.4

1.7

 

Жени

3.4

1.1

 

0 - 17 години

0.9

0.9

 

18 - 64 години

3.9

1.2

 

65 + години

3.2

1.0

 

 

Повeче информация и данни за индикаторите за бедност и социално включване са достъпни в Информационна система „Инфостат“ (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=44) и на сайта на НСИ, раздел „Социално включване и условия на живот“ (http://www.nsi.bg/node/8252/.[1] Изчислява се на основата на данни от разпределението на лицата от домакинствата по доход и е нормиран в границите от 0 до 100.

Добавено : понеделник, 09 май 2022 11:19 горе назад 206