Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
ХАРМОНИЗИРАНО ЕВРОПЕЙСКО ИЗСЛЕДВАНЕ „БЮДЖЕТ НА ВРЕМЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО“

През март 2022 г., в изпълнение на Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г. (ЗПНЖФ2021), Закона за статистиката и решенията на Централната комисия по преброяването и Програмата на Статистическата служба на Европейската комисия, Евростат - за единно изследване на бюджета на времето, Националният статистически институт на България започва провеждането на  изследване „Бюджет на времето на населението“.

С настоящото изследване се цели събирането на международно сравнима информация за основните характеристики на използване на времето: измерване на времето, което лицата изразходват за различни дейности в ежедневния си живот; измерване на всички форми на труд, включително неплатен труд и производителност на домакинствата; балансът между професионалния и личния живот; проблемите, свързани с грижите за деца и хора с увреждания. Получените резултати ще предоставят информационно осигуряване на политиките по равнопоставеността.

Обект на изследване са всички лица на 10 и повече години в 3 150 обикновени домакинства в страната, попаднали в извадка на случаен принцип.

Наблюдението се осъществява с участието на анкетьори, които при първото си посещение в домакинствата се легитимират със служебна карта и представят писмо от председателя на НСИ. Анкетьорите са задължени съгласно Закона за статистиката да пазят в пълна тайна получената от тях информация. Предоставените от домакинствата лични данни ще бъдат събирани, обработвани и съхранявани само и единствено за производството на статистическа информация.

Опазването на тайната на данните, предоставени от респондентите, тяхната защита и използването им изключително за статистически цели са гарантирани от разпоредбите на ОРЗД, Регламент (ЕО) 223/2009 относно европейската статистика, Закона за статистиката и ЗЗЛД.

Изследването е с продължителност 12 месеца и приключва през март 2023 година.

В област Бургас изследването ще се проведе в градовете: Айтос, Бургас, Карнобат, Несебър, Поморие, Средец и селата: Горица, Манолич, Разбойна и Светлина.

Допълнителна информация относно провежданото изследване на територията на област Бургас може да се получи на телефон 056/851 922 в Териториално статистическо бюро - Югоизток, отдел „Статистически изследвания - Бургас“.

Предварително благодарим на домакинствата за сътрудничеството!

Повече информация за методологията на наблюдението, както и резултати от предходни изследвания, могат да се намерят в сайта на НСИ, рубриката „Преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 година“: https://nsi.bg/census2011/.

 

Добавено : вторник, 29 март 2022 10:53 горе назад 114