Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ 2021 ГОДИНА

 

  • През 2021 г. икономически активните лица на възраст от 15 до 64 навършени години вобласт Бургас са 178.6 хил. души. Коефициентът на икономическа активност (15 - 64 навършени години) е 68.2%.
  • Заетите лица на възраст от 15 до 64 навършени години в област Бургас през 2021 г. са 168.3 хил. души. Коефициентът на заетост (15 - 64 навършени години) е 64.3%.
  • Броят на безработните лица на възраст от 15 до 64 навършени години е 10.3 хил. души. Коефициентът на безработица (15 - 64 навършени години) е 5.8%.
  • Броят на заетите лица на възраст от 15 до 64 навършени години с висше образование е 47.9 хил., със средно - 97.3 хил. и с основно и по-ниско образование - 23.0 хиляди.
  • Коефициентът на заетост на възраст от 15 до 64 навършени години при лицата с висше образование е 84.7%, за лицата със средно образование - 69.5% и за лицата с основно и по-ниско образование - 35.3%.

 

  • През 2021 г. икономически активните лица от населението на възраст 15 и повече навършени години вобласт Бургас са 184.7 хил. души. Коефициентът на икономическа активност за населението на 15 и повече навършени години е 53.5%.
  • Общо заетите лица в област Бургас през 2021 г.са 174.3 хил. души. Коефициентът на заетост  е 50.5%.
  • Безработните лица в област Бургас през 2021 г. са общо 10.4 хиляди. Коефициентът на безработица за населението на 15 и повече навършени години е 5.6%.

 

 Методологични бележки

 

Наблюдението на работната сила е извадково статистическо изследване, провеждано чрез домакинствата. Основната цел на изследването е да осигури данни за икономическата активност на населението на 15 и повече навършени години и за основните характеристики на заетите и безработните лица и лицата извън работната сила в Република България.То обхваща обикновените домакинства в страната.

От първото тримесечие на 2021 г., в изпълнение на Регламент (EС) 2019/1700 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на обща рамка за европейската статистика за лицата и домакинствата, основана на индивидуални данни, събрани чрез извадки, и произтичащи от него прилагащи регламенти на Европейската комисия в областта на статистиката на работната сила, са направени промени в методологията на наблюдението на работната сила, свързани преди всичко с дефинициите за заетост и безработица, а именно:

- лицата, които са в отпуск за гледане на дете между 1 и 2-годишна възраст, през който получават обезщетение във фиксиран размер, се отнасят към заетите лица (до края на 2020 г. са отнасяни към икономически неактивните лица);

-  лицата, които са в неплатен отпуск за гледане на дете между 2 и 8-годишна възраст, се считат за  заети само ако еднократната продължителност на ползване на този вид отпуск е най-много 3 месеца, т.е. не ползват наведнъж целия полагаем им се отпуск (по 6 месеца за всеки от родителите). До края на 2020 г. те са отнасяни към заетите лица;

-  лицата, които отсъстват от работа по причини, различни от годишен отпуск, заболяване или злополука и отпуск за отглеждане на дете, се считат за заети само ако продължителността на отсъствието е до 3 месеца (независимо дали получават частично възнаграждение);

- лицата, които произвеждат селскостопански продукти за собствено потребление, са изключени от категорията на заетите лица, дори чрез това производство да задоволяват основна част от потреблението в домакинството. За заети се считат само лицата, произвеждащи селскостопанска продукция, основната част от която е предназначена за продажба или за размяна;

- лицата със сезонна работа се определят като заети извън активния за работа сезон, ако продължават регулярно да извършват задачи и дейности, свързани с работата или бизнеса, извън изпълнението на юридически или административни задължения

-лицата, които получават социални помощи и във връзка с това са задължени да извършват общополезни дейности, не се считат за заети лица. До края на 2020 г. те са отнасяни към заетите лица, ако са извършвали такава дейност през наблюдаваната седмица.

Поради това данните не са напълно съпоставими с тези за предишни периоди.

Наблюдаван период - характеристиките на всяко анкетирано лице се отнасят за състоянието му през определена календарна седмица.

Икономически активното население (работната сила) включва всички заети и безработни лица.

Заети са лицата на 15 - 89 навършени години, които през наблюдавания период:

- извършват работа дори за един час, за което получават работна заплата или друг доход;

- не работят, но имат работа, от която временно отсъстват поради годишен отпуск, болест, отпуск при раждане на дете и отглеждане на дете до навършване на 2-годишна възраст и други.


 Безработни са лицата на възраст от 15 до 74 навършени години, които:

- нямат работа през наблюдавания период;

- активно търсят работа през период от четири седмици, вкл. наблюдавания период, или вече са намерили работа, която очакват да започнат до три месеца след края на наблюдавания период;

- имат възможност да започнат работа до две седмици след края на наблюдавания период.

Коефициент на икономическа активност - относителният дял на икономически активните лица от населението в същата възрастова група.

Коефициент на заетост - относителният дял на заетите лица от населението на 15 и повече навършени години или в съответната възрастова група.

Коефициент на безработица - относителният дял на безработните лица от икономически активното население.

Годишните данни са осреднени стойности от четирите тримесечия на съответната година.

Поради направените закръгления в някои случаи общите данни могат да се различават незначително от сумата на отделните групи, включващи се в тях.

Повече информация и данни за наблюдение на работната сила са достъпни в Информационна система „Инфостат“ (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=96) и на сайта на НСИ, раздел „Наблюдение на работната сила“ (http://www.nsi.bg/node/4002/

Добавено : четвъртък, 24 март 2022 16:52 горе назад 143