Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
ДЕЙНОСТ НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

  1. 1.      Брой предприятия

По окончателни данни на Националния статистически институт за 2020 г. нефинансовите предприятия, осъществявали дейност в област Бургас, са 28 981, или с 6.4% по-малко в сравнение с 2019 година. Най-голямо е намалението в сектор „Култура, спорт и развлечения“ - с 23.9%  и сектор „Транспорт, складиране и пощи“ - с 16.6%, а най-голямо увеличение спрямо предходната година е регистрирано в секторите „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъците и възстановяване“ - с 13.0% и „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - с 11.0%.

С най-висок относителен дял за 2020 г. в област Бургас е сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - 34.4% от общия брой на отчетените предприятия, следван от  секторите „Хотелиерство и ресторантьорство” - 11.7% и „Професионални дейности и научни изследвания“ - 8.1%.

 

Фиг. 1. Относителен дял на предприятията в област Бургас

по икономически сектори и години

 

               Броят на микропредприятията (до 9 заети) е най-голям - 27 398, или 94.5% от общия брой. Малките предприятия (от 10 до 49 заети) са 1 336, или 4.6%, а средните предприятия (от 50 до 249 заети) са 219, или 0.8% от общия брой за областта. Големите предприятия (над 250 заети) са 28, като делът им остава непроменен - 0.1% от нефинансовите предприятия за областта.

Броят на нефинансовите предприятия, реализирали печалба през 2020 г., е 18 894, със загуба  приключват годината 6 492, а с нулев финансов резултат - 3 595.

 

  1. 2.      Нетни приходи от продажби

Реализираните нетни приходи от продажби са на стойност 13 573 млн. лв., което е с 26.0% по-малко спрямо 2019 година. Най-голям е делът на сектор „Преработваща промишленост“, в който са реализирани 4 972 млн. лв., или 36.6% от нетните приходи от продажби за областта, следван от сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - 33.1% и сектор „Транспорт, складиране и пощи“ - 7.9%.

  1. 3.      Произведена продукция

През 2020 г. нефинансовите предприятия в област Бургас са произвели продукция в размер на 9 984 млн. лв., което е с 31.9% по-малко в сравнение с предходната година.

Водещ в икономиката на областта по този показател е сектор „Преработваща промишленост“, в който е произведена продукция в размер на 5 102 млн. лв., или 51.1%, следван от сектор „Транспорт, складиране и пощи“ с произведена продукция за 1 064 млн. лв., или 10.7% и сектор „Строителство“ с произведена продукция в размер на 996 млн. лв., или 10.0% от общата продукция за областта.

  1. 4.      Заети лица

Заетите лица през 2020 г. в нефинансовите предприятия в област Бургас са 107 595, или с 11.3% по-малко в сравнение с предходната година. В микропредприятията работят 42.1% от всички заети в областта, в малките предприятия - 23.3%, в средните предприятия - 18.5%, а в големите предприятия - 16.1%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методологични бележки

 

Обхват и източници на информация - обект на изследване са нефинансовите предприятия в страната, които са развивали стопанска дейност през отчетната година. Основен източник на информацията е годишният отчет на нефинансовите предприятия, съставящи и несъставящи баланс. В обхвата на нефинансовите предприятия са включени всички сектори по КИД – 2008 с изключение на „Финансови и застрахователни дейности“, „Държавно управление“, „Дейности на организации с нестопанска цел“ и „Дейност на домакинствата“.

Брой предприятия - всички предприятия, които са били активни през цялата или част от референтната година и са представили годишен отчет за дейността си в НСИ или НАП.

Заети лица - всички лица, работещи в дадено предприятие на пълно или непълно работно време, включително сезонните и надомните работници (преизчислени в еквивалент на пълна заетост), работещите собственици, наетите по договор за управление и контрол, наетите по извънтрудови правоотношения (граждански договори), които не работят при друг работодател и неплатените семейни работници.

Нетни приходи от продажби - сума от приходите от продажба на продукция, стоки и услуги.

Произведената продукция включва стойността на оборота, намалена с балансовата стойност на продадените активи, без тази на собствените дълготрайни активи. В нея се включва и изменението на запасите от продукция и незавършено производство, както и стойността на направените разходи за придобиване на активи по стопански начин.

Повeче информация и данни за годишна бизнес статистика са достъпни в Информационна система „Инфостат“ (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=13) и на сайта на НСИ, раздел „Годишна бизнес статистика“ (http://www.nsi.bg/node/13208/).

 

Добавено : понеделник, 24 януари 2022 11:17 горе назад 160