Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: governor@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании

 ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 ГОДИНА

През второто тримесечие на 2021 г. общият брой на заетите лица в област Бургас е 166.0 хил., от които 94.1 хил. са мъже и 71.8 хил. - жени.

Коефициентът на заетост в област Бургас през второто тримесечие на 2021 г. е 48.2% (при 52.1% за страната), съответно 57.6% за мъжете и 39.8% за жените.

По брой на заетите лица област Бургас е на четвърто място в страната, след област Варна (236.8 хил.) и преди област Благоевград (141.6 хил.), а по коефициент на заетост - на 17-то място, след област Пазарджик (48.5%) и преди област Добрич (47.8%).

 

Фиг. 1. Коефициент на заетост по области през второто тримесечие на 2021 година


 

През второто тримесечие на 2021 г. общият брой на заетите лица във възрастовата група 15 - 64 навършени години в област Бургас е 160.9 хил., от които 91.1 хил. са мъже и 69.8 хил. - жени.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 61.6%, съответно 70.0% за мъжете и 53.2% за жените.

По брой на заетите лица област Бургас е на четвърто място в страната, след област Варна (232.5 хил.) и преди област Благоевград (138.5 хил.), а по коефициент на заетост - на 22-ро място, след област Добрич (62.5%) и преди област Видин (57.7%).

 

Фиг. 1. Коефициент на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години

 по области през второто тримесечие на 2021 година

 

Методологични бележки

 Наблюдението на работната сила е извадково и се провежда непрекъснато, като осигурява тримесечни и годишни данни за икономическата активност на населението на 15 и повече навършени години. То обхваща обикновените домакинства в страната.

В съответствие с промени в законодателството на Европейския съюз по отношение на статистиката за лицата и домакинствата, основана на индивидуални данни, събрани чрез извадки, от първото тримесечие на 2021 г. са направени промени в методологията на наблюдението на работната сила. Поради това, данните за второто тримесечие на 2021 г. не са напълно съпоставими с тези до четвъртото тримесечие на 2020 година.

Наблюдаван период - характеристиките на всяко анкетирано лице се отнасят за състоянието му през определена календарна седмица.

Заети са лицата на 15 - 89  навършени години, които през наблюдавания период:

- извършват работа дори за един час, за което получават работна заплата или друг доход;

- не работят, но имат работа, от която временно отсъстват поради годишен отпуск, болест, отпуск при раждане и отглеждане на малко дете и други.

Коефициент на заетост - относителният дял на заетите лица от населението на 15 и повече навършени години или в съответната възрастова група.

Както при всяко извадково наблюдение, данните от Наблюдението на работната сила са обременени с грешки, дължащи се на извадката (стохастични грешки).

Повече информация и данни за наблюдение на работната сила са достъпни в Информационна система „Инфостат“ (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=94) и на сайта на НСИ, раздел „Наблюдение на работната сила“ (http://www.nsi.bg/node/3992/).

Добавено : петък, 20 август 2021 15:40 горе назад 153 pdf