Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ [1] В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ ЮНИ 2021 ГОДИНА

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ[1] В

ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ ЮНИ 2021 ГОДИНА

 

През юни 2021 г. в област Бургас по време на продължаващата епидемична обстановка в страната са функционирали 516 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 38.0 хил., а на леглата - 91.0 хиляди.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в областта, регистрирани през юни 2021 г., е 592.3 хиляди. Българските граждани са реализирали 283.5 хил. нощувки, а чуждите - 308.8 хиляди.

През юни 2021 г. в местата за настаняване с 4 и 5 звезди в област Бургас са реализирани 77.0% от общия брой нощувки на чужди граждани и 51.5% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 19.7% от нощувките на чужденци и 21.5% - на български граждани, а в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 3.3 и 27.0% (фиг. 1).

 

Фиг. 1. Реализирани нощувки в местата за настаняване в област Бургас

по категории и месеци

 

С най-голям относителен дял на реализираните нощувки в местата за настаняване от чужденци в област Бургас е Украйна - с 22.9%, следват Румъния - с 22.2%, Полша - с 21.3% и Чешка република - с 9.3%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Бургас през юни 2021 г. достигат 138.4 хиляди. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през юни 2021 г., са 79.3 хил. и са реализирали средно по 3.6 нощувки. Чуждите граждани са 59.1 хил. и са реализирали средно по 5.2 нощувки, като 77.5% от тях са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през юни 2021 г. е 23.0%. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 26.8%, следвани от местата за настаняване с 3 звезди - 20.5%, и с 1 и 2 звезди - 15.8% (фиг. 2).

 

Фиг. 2. Заетост на леглата в местата за настаняване в област Бургас

по категории и месеци 

Приходите от нощувки през юни 2021 г. достигат 27.9 млн. лв., като 15.8 млн. лв. са от чужди граждани, а 12.1 млн. лв. - от български граждани.

 

 

Методологични бележки

 

От 2012 г. статистическото изследване на дейността на местата за настаняване се провежда месечно в съответствие с Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма и Регламент № 1051/2011 на Европейската комисия за прилагане на Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма по отношение на структурата на отчетите за качеството и предаването на данните.

В наблюдението се включват категоризираните хотели, къмпинги и други места за краткосрочно настаняване с над 10 легла, функционирали през съответния отчетен период.

В показателя други места за краткосрочно настаняване са обхванати вилни и туристически селища, хостели, къщи за гости, бунгала, почивни домове, хижи, частни квартири и апартаменти и други места за краткосрочно настаняване.

Легладенонощия в експлоатация е максималният капацитет на разкритите легла за всеки ден от отчетния месец.

В приходите от нощувки в местата за настаняване са включени сумите, заплатени от гостите, без стойността на допълнителните услуги.

Повeче информация и данни за местата за настаняване са достъпни в Информационна система „Инфостат“ (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=237) и на сайта на НСИ, раздел „Места за настаняване“ (http://www.nsi.bg/node/1971/).[1] Прессъобщението не съдържа сравнителни данни поради разпространението в световен мащаб на коронавирус COVID-19 и обявеното с Решение на Народното събрание (ДВ, бр. 22/13.03.2020 г.) извънредно положение на територията на Република България.

Добавено : петък, 13 август 2021 14:37 горе назад 416