Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

 

Основните резултати от провежданите от Националния статистически институт (НСИ) ежегодни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции на територията на област Бургас, са следните:

  • През учебната 2020/2021 година в детските градини са записани 13 470 деца;
  • През 2020 г. завършилите средно образование в общообразователните и професионални училища са съответно 2 209 и 1 098 ученици;
  • Записаните в различните степени на висшето образование за академичната 2020/2021 учебна година е 6 207;
  • Към 31.12.2020 г. за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ се обучават 38 лица.

 

Предучилищно образование

 

Към 1.12.2020 г. в област Бургас са функционирали 109 самостоятелните детски градини с директор, като броят им в сравнение с предходната учебна година остава непроменен. В тях са записани 13 470 деца, от които 6 871, или 51.0% са момчета (фиг. 1).

 

Фиг. 1. Деца в детските градини в област Бургас

 

 

 

Местата в детските градини се увеличават от 14 470 за учебната 2019/2020 г. до 14 757 за 2020/2021 година.

Обхватът на децата в детските градини, изчислен чрез груповия нетен коефициент на записване[1], за учебната 2020/2021 година е 78.8%, или 1.2 процентни пункта по-малко спрямо учебната 2019/2020 година.

Средният брой деца в една детска градина за областта е 124 (118 за страната) през учебната година. Една група се формира средно от 24 деца (23 за страната).

Педагогическият персонал, зает в детските градини, е 1 171, от които 1 097 са детските учители. В сравнение с предходната учебна година, общият брой на педагогическия персонал се увеличава с 0.1%, а броят на детските учители намалява с 0.5%.

 

Общо образование

 

Към 1.10.2020 г., учебни занятия в област Бургас се водят в 118 общообразователни училища, като в сравнение с предходната година броят им остава същият. Броят на учениците в общообразователните училища е 36 535.

Разпределението на учащите в общообразователните училища в област Бургас по класове показва, че в начален етап на основното образование (I - IV клас) учат 15 078 ученици; в прогимназиален етап на основното образование (V - VII клас) - 12 878 ученици, а в VIII - XII клас - 8 579.

През учебната 2019/2020 година 845 ученици (I - XII клас) са напуснали общообразователните училища, от които 752 са се обучавали в основното образование (I - VII клас). От напусналите основно образование най-голям е относителният дял на напусналите по семейни причини - 340 (45.2%), следван заминалите в чужбина - 305 (40.6%) и на напусналите поради нежелание да учат - 80 (10.6%).

През 2020 г. завършилите основно образование в общообразователните училища на област Бургас са 4 220 ученици.

През учебната 2020/2021 г. диплома за завършено средно образование в общообразователните училища на областта, са получили 2 209 души. В сравнение с предходната учебна година броят им се увеличава с 47.1%.

Относителният дял на децата в общообразователните училища, изучаващи чужди езици в началните класове (I - IV), е 79.4%, като от тях най-голям е делът на изучаващите английски език – 88.1%, следван от изучаващите руски език - 11.0%.

Учителите (без директори и заместник-директори с преподавателска заетост) в общообразователните училища са 3 070 през учебната 2020/2021 година.

 

Професионално образование и обучение

 

Професионалното образование и обучение през учебната 2020/2021 г. в област Бургас, се осъществява в 17 професионални гимназии, 1 спортно училище и 1 училище по изкуствата. Общият брой на учащите в тях е 8 399.

В професионалното образование преобладават момчетата, които са 63.3% от общия брой на учениците в тази образователна степен.

През 2020 г. степен на професионална квалификация по съответните програми е придобита от следния брой учащи:

  • 11 ученици са получили първа степен професионална квалификация в професионалните паралелки;
  • 168 ученици са получили втора степен професионална квалификация в професионалните паралелки;
  • Трета степен професионална квалификация през 2020 г. са придобили 539 ученици.

При завършилите програми за придобиване на трета степен професионална квалификация най-висок е относителният дял на учениците, изучавали специалности в областите „Технически науки и технически професии“[2] - 41.9%, следван от този на учениците в „Стопански науки и администрация“ - 17.4%.

През 2020 г. с диплома за завършено средно образование от училищата в системата на професионално образование и обучение са завършили 1 098 души - като завършилите в програми за придобиване на втора и трета степен професионална квалификация през 2020 г. са съответно 236 и 862 души.

През настоящата учебна година преподавателите (вкл. директорите и заместник-директорите с преподавателска заетост) в професионалното образование са общо 647.

През 2020 година в програми за професионално обучение срещу заплащане за придобиване на степен на професионална квалификация в центрове за професионално обучение, професионални гимназии и професионални колежи са записани 384 лица на възраст 16 и повече години. По записани степени на професионална квалификация разпределението им е: първа степен - 171, втора степен - 136, и трета степен - 77.

 

Висше образование

 

През учебната 2020/2021 година общия брой на студентите в област Бургас, записани в четирите образователно-квалификационни степени „професионален бакалавър“, „бакалавър“, „магистър“ и „доктор“ е 6 207, което е със 116, или с 1.9%, повече в сравнение с предходната учебна година.

 

 

 

Колежи (образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“)

 

През учебната 2020/2021 година за придобиване на образователно-квалификационна степен (ОКС) „професионален бакалавър“ в колежите се обучават 645 студенти, като спрямо предходната година техният брой намалява със 120 души, или с 15.7%.

През 2020 г. ОКС „професионален бакалавър“ са придобили 158 студенти, от които 95 (60.1%) са жени.

Преподавателите в колежите са 59, като от тях на основен договор са 42, или 71.2%.

 

Университети (образователно-квалификационни степени „бакалавър“ и „магистър“)

 

В област Бургас в университетите през учебната 2020/2021 година за придобиване на образователно-квалификационни степени (ОКС) „бакалавър“ и „магистър“ се обучават 5 524 души. В сравнение с предходната година техният брой се увеличава с 237, или с 4.5%.

През учебната 2020/2021 г. студентите са обучавани от 526 преподаватели, от които жените са 325. На основен трудов договор работят 237 души, или 45.1% от общия брой.

През 2020 г. в област Бургас висше образование, степен „бакалавър“, са завършили 537 студенти, от които 353 (65.7%) са жени. През същата година ОКС „магистър“ са получили 588 студента, от които 403 (68.5%) са жени.

През учебната 2020/2021 година студентите - български граждани в област Бургас, са 5 458, или 98.8% от всички студенти в университети.

 

Образователна и научна степен „доктор“

 

Към 31.12.2020 г. в област Бургас се обучават общо 38 докторанти, като 50.0% от тях са жени.

Новоприетите докторанти през 2020 г. са 11, от които 5, или 45.5% са жени.

През 2020 г. образователна и научна степен „доктор“ са придобили 9 души, от които 5, или 55.6%, са жени.

 


Методологични бележки

 

Статистиката на образованието е изградена на базата на Регламент № 452 от 2008 г. на Европейския парламент и на Съвета относно изготвянето и развитието на статистиката на образованието и ученето през целия живот, действащата нормативна уредба в България в областта на образованието, Международната стандартна класификация на образованието (МСКО) - ревизия 2011 г. (ISCED 2011) и съпътстващите я методически ръководства.

МСКО е създадена да служи като рамка за класифициране на образователни дейности в определени програми и свързаните с тях квалификации в международно признати категории.

Националният статистически институт провежда ежегодни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции.

Образователни институции са тези, които директно провеждат обучение по образователни програми с учащи в организирани класове (групи) на място или чрез дистанционна форма на обучение. Провежданите в тях програми водят до придобиване на степен на образование и/или степен на професионална квалификация. Неформалното образование и самостоятелното обучение не попадат в обхвата на образователната система според използваните дефиниции на МСКО 2011.

Чрез своите изследвания НСИ се стреми да установи броя на учащите в системата на образованието към определена дата на наблюдение. На тази основа се изчислява международно възприетият показател „степен на участие на населението в образователната система“ като относителен дял на записаните ученици от определена възрастова група към броя на постоянното население на страната от същата възрастова група.

Повече информация и данни за статистиката на образованието могат да се намерят на сайта на НСИ (http://www.nsi.bg), раздел „Образование и учене през целия живот“, както и в Информационна система ИНФОСТАТ (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=42


[1]Груповият нетен коефициент на записване на децата в детските градини се изчислява в проценти като отношение на броя на децата в детските градини във възрастовата група 3 - 6 години към броя на населението в същата възрастова група.

[2]За професионалното образование и обучение областите на образование са представени според Списъка на професиите за професионално образование и обучение (утвърден със Заповед № РД 09-413/12.05.2003 г. на министъра на образованието и науката.

Добавено : петък, 21 май 2021 15:50 горе назад 276