Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ЛИЦА В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ЛИЦА В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

 

Малолетни и непълнолетни лица в област Бургас, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления

 

През 2020 г. в област Бургасна отчет[1]в ДПС са водени 383 малолетни и непълнолетни лица за извършените от тях противообществени прояви и престъпления. Основните характеристики на водените на отчет в ДПС малолетни и непълнолетни лица в област Бургас през 2020 г. са:

  • 80.7% са от възрастовата група 14 - 17 години, а тези на възраст 8 - 13 години - 19.3% от общия брой на водените на отчет в ДПС;
  • сред лицата, водени на отчет в ДПС, преобладават момчетата. Броят им през 2020 г. достига 333 (86.9%), докато малолетните и непълнолетните момичета са 50, или 13.1%.

 

Фиг.1. Малолетни и непълнолетни, водени и заведени на отчет в ДПС

през периода 2016-2020 г. в област Бургас

 

 

Броят на малолетните и непълнолетните, заведени на отчет[2]в ДПСпрез 2020 г. е 137, или 35.8% от водените на отчет в ДПС през годината.

 

 

 

 

От отчет в ДПС са снети 81 малолетни и непълнолетни лица, или 21.1% от водените на отчет през годината. От тях 51 лица (63.0%) - поради навършване на 18-годишна възраст, а 30 лица (37.0%) - поради поправяне на поведението.

 

Противообществени прояви в област Бургас

 

Малолетните и непълнолетните, преминали през ДПС за извършени противообществени прояви през 2020 г. са 202. Момичетата са 68 (33.7%), а момчетата - 134 (66.3%).

В структурата на противообществените прояви най-голям е броят и делът на малолетните и непълнолетните, преминали през ДПС, за „проява на насилие и агресия“- 40 лица или 19.8%, за „тормоз“ - 37 лица (18.3%), за „повреждане на обществена и/или частна собственост“ - 36 лица (17.8%) и за „бягство от вкъщи“ - 28 лица (13.9%).

 

Извършени престъпления в област Бургас

 

През 2020 г. малолетните и непълнолетните лица, преминали през ДПС за извършени престъпления, са 251.

Кражбите на имущество са най-разпространените престъпления, извършвани от малолетните и непълнолетните. Извършителите на кражби са 108 малолетни и непълнолетни лица. Най-висок е делът на малолетните и непълнолетните лица, извършители на домови кражби - 41.7% (45 лица).

От общия брой на лицата извършили престъпления на възраст от 8 до 17 години, 52 лица (20.7%) са преминали през ДПС за унищожаване и повреждане на имущество, 26 лица (10.4%) - за престъпления свързани с наркотици, 15 лица (6.0%) - за хулиганство.

 

Малолетни и непълнолетни, пострадали от престъпления в област Бургас

 

Пострадалите от престъпления малолетни и непълнолетни лица през 2020 г. са 56, от които 20 или 35.7% са момичета. Относителният дял на малолетните, пострадали от престъпления е 44.6% (25 лица), а на непълнолетните - 55.4%, или 31 лица.

През 2020 г. най-голям е броят на малолетните и непълнолетните, пострадали от кражби на имущество - 26 лица (46.4%), следват пострадалите от  нанесени телесни повреди - 13 лица (23.2%), от грабежи - 5 лица, или 8.9%, от блудство, изнудване и склоняване към просия - по 4 лица, или по 7.1%.


 

 

 

 

 

Дейност на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните лица

 

През 2020 г. местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните са образували 241 възпитателни дела. Броят на решените дела е 201, като в срок до един месец са решени 142 дела, или 70.6%.

През 2020 г. местните комисии са наложили 302 възпитателни мерки по чл. 13, ал. 1 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЗБППМН) на 240 лица на възраст от 8 до 17 години.  Най-често налаганите възпитателни мерки са:

  • предупреждение - в 163 случая (54.0%);
  • поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател - в 44 случая (14.6%);
  • поставяне под възпитателен надзор на родителите или на лицата, които ги заместват, за полагане на засилени грижи - в 26 случая (8.6%);
  • задължаване да участва в консултации, обучения и програми - в 25 случая (8.3%);
  • задължаване на непълнолетни лица да извършват определена работа в полза на обществото - на 22 лица (7.3%) на възраст 8 - 17 години;

предупреждаване за настаняване във възпитателно училище интернат (ВУИ) с изпитателен срок до 6 месеца - на 10 малолетни и непълнолетни (3.3%).Основните характеристики на малолетните и непълнолетните с наложени възпитателни мерки през 2020 г. са следните:

  • малолетните са 61 (25.4%), а непълнолетни - 179 (74.6%);момчетата са 211 (87.9%), а момичетата - 29 (12.1%).

 

  •  

Методологични бележки

 

Статистическото изследване на противообществените прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните осигурява информация на базата на годишни данни за лицата водени, заведени, снети и преминали през детските педагогически стаи, лицата с наложени възпитателни мерки за извършени общоопасни деяния, както и за пострадалите малолетни и непълнолетни от престъпления. Източник на информацията са местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Обект на наблюдението е дейността на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Единици на наблюдение са малолетните и непълнолетните, извършители на противообществени прояви и престъпления.

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните е компетентен орган, който разглежда възпитателни дела, привежда в изпълнение наложените мерки съгласно Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЗБППМН) и осъществява контрол по изпълнението им.

Малолетни лица са лицата на възраст от 8 до 13 навършени години.

Непълнолетни лица са лицата на възраст от 14 до 17 навършени години.

Противообществената проява е деяние, което е общественоопасно и противоправно или противоречи на морала и добрите нрави.

Детските педагогически стаи са специализирани заведения, които участват в превенцията на престъпността и противообществените прояви, извършени от малолетните и непълнолетните.

В броя на водените на отчет в ДПСпрез годината се включват малолетни и непълнолетни, извършили престъпления и/или противообществени прояви; осъдени за престъпления от общ характер; освободени от поправителните домове (ПД); освободени от възпитателните училища интернати (ВУИ) и от социално-педагогическите интернати (СПИ). Малолетните и непълнолетните лица се водят на отчет за срок от 2 години, след което се снемат от отчет, ако през този период не са извършили повторно противоправни деяния. В броя на водените на отчет в ДПС не се включва броят на малолетните и непълнолетните, които са преминали през ДПС.

В броя на заведените на отчет в ДПС през годината се включват малолетни и непълнолетни, които са новозаведени през отчетната година.

В броя на снетите от отчет в ДПС през годинатасе включват малолетни и непълнолетни лица, които през отчетната година са отпаднали от отчет, като е посочена причината за снемане от отчет.

В броя на преминалите през ДПС се включват малолетни и непълнолетни, които са извършили незначителни деяния, за които еднократната намеса на полицейски органи е била достатъчна и няма основания за тяхното завеждане на отчет в ДПС.

Възпитателна мярка е алтернативна на наказанието мярка за възпитателно въздействие спрямо малолетен или непълнолетен, извършил противообществена проява, и непълнолетен, освободен от наказателна отговорност по чл. 61 от НК, и се налага с цел преодоляване на отклоненията в поведението, предотвратяване на бъдещи нарушения и интеграция в обществото.

 

 

 

 

 

В броя на малолетните и непълнолетните лица с наложени възпитателни мерки се включват всички малолетни и непълнолетни, извършители на противообществени прояви, престъпления или административни нарушения, спрямо които са наложени възпитателни мерки съгласно ЗБППМН. С оглед на деянието може да се наложи повече от една възпитателна мярка с изключение на възпитателните мерки „настаняване в СПИ“ и „настаняване във ВУИ“.

В броя на малолетните и непълнолетните лица, пострадали от престъпления, се включват лицата, пострадали от различни видове престъпления по местоизвършване на деянието, а не по местоживеене на лицата.

Повeче информация и данни от наблюдението за дейността на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните лица са достъпни в Информационна система „Инфостат“ (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=63) и на сайта на НСИ, раздел „Правосъдие и престъпност“ (http://www.nsi.bg).


Приложение

                                                                                                                    Таблица 1

 

Водени и заведени на отчет в детските педагогически стаи малолетни и непълнолетни лица по пол и възраст в област Бургас

 

 

 

 

 

 

(Брой)

 

2016

2017

2018

2019

2020

Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо

278

265

291

321

383

Малолетни (8 - 13 г.)

78

46

67

82

74

Момчета

64

34

55

68

62

Момичета

14

12

12

14

12

Непълнолетни (14 - 17 г.)

200

219

224

239

309

Момчета

177

167

190

206

271

Момичета

23

52

34

33

38

 

 

 

 

 

 

Лица, заведени на отчет в ДПС през годината - общо

74

61

124

154

137

Малолетни (8 - 13 г.)

23

13

44

52

36

Момчета

20

8

38

46

30

Момичета

3

5

6

6

6

Непълнолетни (14 - 17 г.)

51

48

80

102

101

Момчета

47

30

69

91

89

Момичета

4

18

11

11

12

 


 

 

 

                                                                                                                     Таблица 2

 

Малолетни и непълнолетни лица, преминали през детските педагогически стаи за извършени противообществени прояви, и лица извършители на престъпления по пол и възраст в област Бургас

 

 

 

 

 

 

(Брой)

 

2016

2017

2018

2019

2020

Лица, преминали през ДПС за извършени противообществени прояви през годината

149

136

211

184

202

Малолетни (8 -13 г.)

41

32

45

37

40

Момчета

30

19

34

32

26

Момичета

11

13

11

5

14

Непълнолетни (14 - 17 г.)

108

104

166

147

162

Момчета

82

70

124

96

108

Момичета

26

34

42

51

54

Лица, извършители на престъпления

333

233

196

190

251

Малолетни (8 -13 г.)

89

48

39

44

37

Момчета

78

40

30

31

33

Момичета

11

8

9

13

4

Непълнолетни (14 - 17 г.)

244

185

157

146

214

Момчета

209

148

141

122

198

Момичета

35

37

16

24

16

 


 

 

 

                                                                                                                                    Таблица 3

Малолетни и непълнолетни лица, преминали през детските педагогически стаи за извършени противообществени прояви, и престъпления           в област Бургас

 

 

 

 

 

 

(Брой)

 

2016

2017

2018

2019

2020

Лица, преминали през ДПС за извършени противообществени прояви - общо

149

136

211

184

202

в това число:

 

 

 

 

 

Бягство от дома (от вкъщи), от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип

29

40

46

29

28

Прояви на насилие и агресия

7

6

36

47

40

Тормоз

4

1

5

25

37

   в т.ч. училищен тормоз

1

1

5

21

34

Непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място

19

5

12

7

8

Повреждане на обществена и/или частна собственост

25

18

41

29

36

Скитничество и просия

15

23

13

12

6

Употреба на психоактивни вещества

30

18

25

26

22

Проституиране

-

-

-

2

-

Лица, извършители на престъпления - общо

333

233

196

190

251

в това число:

 

 

 

 

 

Убийство (довършено и опит)

-

-

1

1

-

Телесна повреда

8

11

11

11

13

Изнасилване (довършено и опит)

-

-

-

-

-

Блудство

8

5

3

7

7

Кражба

221

151

115

103

108

в това число:

 

 

 

 

 

Взломна

38

5

7

8

18

Джебчийска

19

6

3

3

3

Грабеж

5

7

6

5

6

Противозаконно отнемане на МПС

3

4

8

8

5

Хулиганство

15

3

2

13

15

Престъпления, свързани с наркотици

46

9

27

17

26

Други

2

11

6

2

19

 


 

 

Таблица 4

Малолетни и непълнолетни лица, пострадали от престъпления по възраст в област Бургас

 

 

 

 

 

 

 

(Брой)

Вид на престъплението

2019

2020

 

общо

малолетни 8-13 г.

непълнолетни 14-17 г.

общо

малолетни 8-13 г.

непълнолетни 14-17 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо

81

39

42

56

25

31

 

в това число:

 

 

 

 

 

 

 

Убийство (довършено и опит)

-

-

-

-

-

-

 

Умишлено нанесена телесна повреда

7

1

6

13

2

11

 

Изнасилване (довършено и опит)

-

-

-

-

-

-

 

Блудство

5

4

1

4

3

1

 

Кражба

57

25

32

26

10

16

 

Грабеж

-

-

-

5

2

3

 

Отвличане

-

-

-

-

-

-

 

Измама и изнудване

5

5

-

4

4

-

 

Склоняване към просия

4

4

-

4

4

-

 

Склоняване и принуждаване към хомосексуални услуги

4

4

-

-

-

-

 

Трафик на хора

-

-

-

-

-

-

 

Други

3

-

3

-

-

-

 

 

„-“  - няма случай.

 [1]Съгласно чл. 26, ал. 1 от Правилника за детските педагогически стаи малолетните и непълнолетните лица се водят на отчет за срок от 2 години, след което се снемат от отчет, ако през този период не са извършили повторно противоправни деяния.

[2] Включват се всички малолетни и непълнолетни лица, които са били новозаведени на отчет в ДПС през календарната година.

Добавено : сряда, 28 април 2021 11:34 горе назад 350