Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
РАЖДАЕМОСТ, СМЪРТНОСТ И ЕСТЕСТВЕН ПРИРАСТ В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

РАЖДАЕМОСТ, СМЪРТНОСТ И ЕСТЕСТВЕН ПРИРАСТ

В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

 

 

Към 31 декември 2020 г. населението на област Бургас 409 750 души, което представлява 5.9% от населението на страната и нарежда областта на 4-то място по брой на населението непосредствено след областите София (столица), Пловдив и Варна. В сравнение с 2019 г. населението на областта се увеличава с 485 души или с 0.1%.

Основните фактори, които влияят върху измененията в броя и структурите на населението, са демографските процеси - раждаемост, смъртност и миграция на населението.

Раждаемост

 

През 2020 г. в областта са регистрирани 3 516 родени деца, като 3 492 (99.3%) от тях са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените намалява с 274 деца, или със 7.3%.

Таблица 1 Коефициенти на раждаемост и естествен прираст

на населението в област Бургас

 

Години

Раждаемост

Естествен прираст

Тотален коефициент на плодовитост - бр.

2010

10.7

-2.5

1.54

2011

10.3

-3.0

1.59

2012

10.1

-3.3

1.58

2013

10.0

-3.0

1.60

2014

10.2

-3.2

1.66

2015

9.9

-3.5

1.65

2016

9.6

-3.6

1.63

2017

9.5

-4.3

1.65

2018

9.1

-4.3

1.61

2019

9.2

-4.7

1.69

2020

8.5

-6.6

1.59

 

 

Коефициентът на общата раждаемост[1] за област Бургас през 2020 г. е 8.5‰, а през предходните 2019 и 2018 г. той е бил съответно 9.2 и 9.1‰.

Броят на живородените момчета (1 781) в област Бургас е със 70 повече от този на живородените момичета (1 711), или на 1 000 момчета се падат 961 момичета.

В градовете и селата на областта живородените през 2020 г. са съответно 2 575 и 917, като в сравнение с 2019 г. са с 251 по-малко в градовете, а в селата броят им е по-малко с 23.

През 2020 г. средната възраст на жените при раждане на първо дете се увеличава от 27.0 години през 2019 г. на 27.1 години през 2020 година. Увеличава се и средната възраст на жените при раждане на дете от 28.6 години през 2019 г. на 28.7 години през 2020 година.

Броят на жените във фертилна възраст (15 - 49 навършени години), или размерът на родилните контингенти и тяхната плодовитост, оказват решаващо влияние върху равнището на раждаемостта и определят характера на възпроизводството на населението.

Броят на жените във фертилна възраст към 31.12.2020 г. е 88 088, като спрямо предходната година той намалява с 267.

Тоталният коефициент на плодовитост[2] е един от основните показатели, характеризиращи плодовитостта. През 2020 г. средният брой живородени деца в областта от една жена е 1.59 при 1.56 за страната. В градовете средния брой живородени деца от една жена е 1.49 при 1.89 в селата.

Високата извънбрачна раждаемост е резултат от значителното нарастване на броя на съжителствата сред младите хора без оформен юридически брак. През 2020 г. броят на живородените извънбрачни деца е 1 866 или 53.4% от всички живородени. Относителният дял на живородените извънбрачни деца в градовете в областта (55.1%) е по-висок отколкото в селата (48.6%).

Смъртност

 

Броят на умрелите в област Бургас през 2020 г. е 6 200 души, коефициентът на обща смъртност[3] е 15.1‰ при 18.0‰ за страната. Спрямо предходната година броят на умрелите се увеличава с 517, или с 9.1%. Смъртността сред мъжете (16.8‰) продължава да бъде по-висока в сравнение със смъртността сред жените (13.6‰). През 2020 г. на 1 000 жени умират 1 160 мъже. Продължават и силно изразените различия в смъртността сред градското и селското население. В градовете на област Бургас коефициентът на смъртност е 13.7‰, а в селата - 19.8 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 2. Коефициенти на обща и детска смъртност в област Бургас

 

 

През 2020 г. в областта са починали 25 деца на възраст до една година, а коефициентът на детската смъртност[4] е 7.2‰ и е повече спрямо предходната година.

 

Eстествен прираст на населението

 

Разликата между ражданията и умиранията представлява естественият прираст на населението. През 2020 г. абсолютният размер на естествения прираст в област Бургас е минус 2 708 души. В сравнение с предходната година отрицателният прираст е нараснал със 791 души.

Намалението на населението, измерено чрез коефициента на естествения прираст[5], е минус 6.6‰ за областта, като в градовете е минус 5.5‰, а в селата - минус 10.4‰, или намалението на населението в резултат на естествения прираст се дължи предимно на негативните демографски тенденции в селата.

 

 

 Методологични бележки

 

Броят и структурите на населението към края на всяка година се изчисляват на базата на данните от предходната година и данните за естественото и механичното движение на населението през текущата година.

Източник на данните за броя и структурите на населението е Информационна система „Демография“ в Националния статистически институт. Източник на данните за естественото и механичното движение на населението (раждания, умирания, бракове, разводи, миграция) е Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението. Те се регистрират чрез документите образци ЕСГРАОН - ТДС: съобщение за раждане, съобщение за сключен граждански брак, съобщение за прекратен граждански брак, съобщение за смърт и адресна карта за промяна на настоящ адрес.

Източник на данните за външната миграция са: Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението Образец ЕСГРАОН - ТДС: адресна карта за промяна на настоящ адрес; Националната агенция за приходите; Национален осигурителен институт; Министерство на вътрешните работи; Оценки на емиграционните потоци.

Данните за броя на населението и за настъпилите демографски събития в териториален разрез са представени според административно-териториалното устройство на страната към 31.12. на съответната година (населени места, общини, области) и статистически райони по настоящ адрес. Това е адресът, който отговаря на документално заявеното местоживеене на лицето.

Възрастта на населението в края на годината е изчислена към 31.12. в навършени години. Възрастта на лицата при настъпване на демографско събитие се изчислява в навършени години въз основа на датата на раждане и датата на съответното събитие, т.е. възрастта, която лицата са достигнали при настъпване на събитието.

При изчисляване на демографските показатели се използва съвкупността на средногодишното население. Средногодишният брой на населението е средна аритметична величина от изчисленото население към края на предходната и края на отчетната година.

Повeче информация и данни за местата за настаняване са достъпни в Информационна система „Инфостат“ (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=4) и на сайта на НСИ, раздел „Население - демография, миграция и прогнози“ (http://www.nsi.bg/node/2920/).


[1]Брой живородени деца на 1 000 души от средногодишния брой на населението през предходната година.

[2]Среден брой живородени деца, които би родила една жена през целия си фертилен период съобразно повъзрастовата плодовитост през отчетната година.

[3]Брой умрели лица на 1 000 души от средногодишния брой население.

[4]Брой умрели деца на възраст под 1 година на 1 000 живородени.

[5]Разлика между броя на живородените и броя на умрелите на 1 000 души от средногодишния брой на населението.

Добавено : вторник, 27 април 2021 12:59 горе назад 896