Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Съобщение на Областният управител на област с административен център гр.Бургас.

          Областният управител на област с административен център гр.Бургас на основание §4к, ал. 6 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването  на земеделските земи (ПЗР на ЗСПЗЗ)  и чл. 28, ал. 8 от Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ съобщава, че със Заповед № РД-09-10 от 26.03.2021 г. е одобрен план на новообразуваните имоти  и регистър към него на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани, въз основа на актове по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за селищно образувание „XI-та шахта“, землище кв. Горно Езерово, гр. Бургас, община Бургас, област Бургас.
           Планът на новообразуваните имоти е изложен в Център за административни услуги „Възраждане“ при Община Бургас.

          Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересуваните лица чрез областния управител пред Административния съд в 14-дневен срок от съобщаването на заповедта в “Държавен вестник”.

 Заповедта е обнародвана в “Държавен вестник” бр. 29 от  09.04.2021 г.

Добавено : петък, 09 април 2021 16:04 горе назад 447