Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НАРАБОТНАТА СИЛА

В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

 

  • През 2020 г. икономически активните лица на възраст от 15 до 64 навършени години вобласт Бургас са 178.2 хил. души. Коефициентът на икономическа активност (15 - 64 навършени години) е 67.9% и намалява с 4.1 процентни пункта в сравнение с 2019 година.
  • Заетите лица на възраст от 15 до 64 навършени години в област Бургас през 2020 г. са 169.4 хил. души. Коефициентът на заетост (15 - 64 навършени години) е 64.6% и намалява с 4.8 процентни пункта в сравнение с 2019 година.
  • Броят на безработните лица на възраст от 15 до 64 навършени години е 8.8 хил. души. Коефициентът на безработица (15 - 64 навършени години) е 4.9% и се увеличава с 1.3 процентни пункта в сравнение с 2019 година.

 

  • През 2020 г. икономически активните лица на възраст 15 и повече навършени години вобласт Бургас са 183.5 хил. души. Коефициентът на икономическа активност (15 и повече навършени години) е 53.3% и намалява с 3.4 процентни пункта в сравнение с 2019 година.
  • Заетите лица на възраст 15 и повече навършени години в област Бургас през 2020 г.са 174.6 хил. души. Коефициентът на заетост (15 и повече навършени години) е 50.7% и намалява с 4.0 процентни пункта в сравнение с 2019 година.
  • Броят на заетите лица с висше образование е 46.9 хил., със средно - 101.0 хил. и с основно и по-ниско образование - 26.7 хиляди.
  • Коефициентът на заетост при лицата с висше образование е 70.1%, за лицата със средно образование - 58.6% и за лицата с основно и по-ниско образование - 25.4%.
  • Безработните лица на възраст 15 и повече навършени години в област Бургас през 2020 г. са 8.9 хиляди. Коефициентът на безработица (15 и повече навършени години) е 4.9% и се увеличава с 1.3 процентни пункта в сравнение с 2019 година.

 Фиг. 1. Коефициенти на икономическа активност, заетост и безработица

за населението на възраст 15 - 64 навършени години в област Бургас

 

 

Фиг. 2. Икономически активни лица на възраст 15 - 64 навършени години

в област Бургас

 

 Фиг. 3. Коефициенти на икономическа активност, заетост и безработица

за населението на възраст 15 и повече навършени години в област Бургас

 

 

 

Фиг. 4. Икономически активни лица на възраст 15 и повече навършени години

в област Бургас

 


Методологични бележки

 

Наблюдението на работната сила е извадково и се провежда непрекъснато, като осигурява тримесечни и годишни данни за икономическата активност на населението на 15 и повече навършени години. То обхваща обикновените домакинства в страната.

Наблюдаван период - характеристиките на всяко анкетирано лице се отнасят за състоянието му през определена календарна седмица.

Икономически активното население (работната сила) включва всички заети и безработни лица.

Заети са лицата на 15 и повече навършени години, които през наблюдавания период:

- извършват работа дори за един час, за което получават работна заплата или друг доход;

- не работят, но имат работа, от която временно отсъстват поради болест, годишен отпуск, отпуск при раждане на дете, родителски отпуск, стачка или друг трудов спор и други.

Безработни са лицата на възраст от 15 до 74 навършени години, които:

- нямат работа през наблюдавания период;

- активно търсят работа през период от четири седмици, вкл. наблюдавания период, или вече са намерили работа, която очакват да започнат до три месеца след края на наблюдавания период;

- имат възможност да започнат работа до две седмици след края на наблюдавания период.

Коефициент на икономическа активност - относителният дял на икономически активните лица от населението в същата възрастова група.

Коефициент на заетост - относителният дял на заетите лица от населението в същата възрастова група.

Коефициент на безработица - относителният дял на безработните лица от икономически активното население.

Годишните данни са осреднени стойности от четирите тримесечия на съответната година.

Поради направените закръгления в някои случаи общите данни могат да се различават незначително от сумата на отделните групи, включващи се в тях.

Повече информация и данни за наблюдение на работната сила са достъпни в Информационна система „Инфостат“ (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=96) и на сайта на НСИ, раздел „Наблюдение на работната сила“ (http://www.nsi.bg/node/4002/).

 

 

Добавено : четвъртък, 18 март 2021 17:12 горе назад 416