Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ ЯНУАРИ 2021 ГОДИНА

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В

ОБЛАСТ БУРГАСПРЕЗ ЯНУАРИ 2021 ГОДИНА

 

През януари 2021 г. в област Бургас са функционирали 69 места за настаняване с над 10 легла -  хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2.0 хил., а на леглата - 4.1 хиляди. В сравнение с януари 2020 г. общият брой на местата за настаняване намалява с 4.2%, а на леглата в тях с 11.2%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в областта, регистрирани през януари 2021 г., е 12.3  хил., или c 39.1% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като намаление на нощувките се наблюдава в местата за настаняване с 3 звезди, с 4 и 5 звезди и с 1 и 2 звезди съответно с 56.0, 52.4 и 25.0% (фиг. 1).

 

Фиг. 1. Реализирани нощувки в местата за настаняване в област Бургас

по категории и месеци

 

 


 

 

 

 

 

С най-голям относителен дял на реализираните нощувки в местата за настаняване от чужденци в област Бургас е Украйна - с 16.2%, следват Руска федерация - с 14.5%, Гърция - с 8.7%, Италия - с 8.1% и Турция - със 7.1%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Бургас през януари 2021 г. намаляват с 45.5% в сравнение със същия месец на 2020 г. и достигат 5.9 хиляди. Регистриран е срив при чуждите граждани с 69.7%. Намаление е отчетено и при пренощувалите българи - с 41.4%. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през януари 2021 г., са 5.4 хил. и са реализирали средно по 2.0 нощувки. Чуждите граждани са 0.5 хил. и са реализирали средно по 3.5 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през януари 2021 г. е 9.9% като намалява с 5.6 процентни пункта в сравнение с януари 2020 година. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 13.8%, следвани от местата за настаняване с 1 и 2 звезди - 13.6%, и с 3 звезди - 3.5% (фиг. 2).

 

Фиг. 2. Заетост на леглата в местата за настаняване в област Бургас

по категории и месеци

 

Приходите от нощувки през януари 2021 г. са 635.6 хил., или с 38.0% по-малко в сравнение с януари 2020 година. Регистриран е срив на приходите от чужди граждани с 50.6%, а приходите от български граждани намаляват с 33.3%.

 

 

Методологични бележки

 

От 2012 г. статистическото изследване на дейността на местата за настаняване се провежда месечно в съответствие с Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма и Регламент № 1051/2011 на Европейската комисия за прилагане на Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма по отношение на структурата на отчетите за качеството и предаването на данните.

В наблюдението се включват категоризираните хотели, къмпинги и други места за краткосрочно настаняване с над 10 легла, функционирали през съответния отчетен период.

В показателя други места за краткосрочно настаняване са обхванати вилни и туристически селища, хостели, къщи за гости, бунгала, почивни домове, хижи, частни квартири и апартаменти и други места за краткосрочно настаняване.

Легладенонощия в експлоатация е максималният капацитет на разкритите легла за всеки ден от отчетния месец.

В приходите от нощувки в местата за настаняване са включени сумите, заплатени от гостите, без стойността на допълнителните услуги.

Повeче информация и данни за местата за настаняване са достъпни в Информационна система „Инфостат” (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=237) и на сайта на НСИ, раздел „Места за настаняване” (http://www.nsi.bg/node/1971/).

 

Добавено : вторник, 16 март 2021 11:10 горе назад 419